Prosiect Celfyddydau

Camino Creadigol

Mae Cysylltiadau Hynafol yn ymgymryd â phererindod arbrofol a chreadigol o Ferns i Dyddewi ym mis Mai 2021 – y Camino Creadigol. Mae’r prosiect yn ymuno â Journeying, cwmni teithiau tywys cerdded a phererindota â ffocws Celtaidd sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro a Wexford Trails, sy’n hyrwyddo cyfres o lwybrau twristiaeth ledled Swydd Wexford. Bydd y prosiect yn astudiaeth ddichonoldeb, seiliedig ar brofiad, i ddarganfod y posibilrwydd o hyrwyddo llwybr pererindota newydd rhwng Ferns a Thyddewi fel modd o annog cysylltiadau cryfach rhwng y ddau ranbarth hyn, yn ogystal â denu ymwelwyr tramor mewn math gynaliadwy o dwristiaeth drawsffiniol. Cynhaliwyd astudiaeth ddichonoldeb hefyd i asesu hyfywedd tymor hir y llwybr hwn.

Mae 2023 yn nodi 900 mlynedd ers i Pab Callixtus II gyflwyno braint i Dyddewi, gan ddatgan fod dau bererindod i’r Eglwys Gadeiriol yn gyfwerth ag un daith i Rufain.

Y Daith

Bydd dechrau’r bererindod yn cael ei nodi gan ddathliad ysblennydd yn Ferns; yna bydd y pererinion yn mynd yn eu blaenau, ar droed yn bennaf, i Rosslare lle byddant yn dal fferi i Abergwaun. Yn olaf, byddant yn cerdded llwybr arfordir Sir Benfro, gan gyrraedd Eglwys Gadeiriol Tyddewi a chroeso twymgalon.

Cyfryngau a Ffilm Ddogfen

Trwy gydol y daith, bydd profiadau’r pererinion yn ogystal â’r golygfeydd hyfryd, safleoedd treftadaeth a bywyd gwyllt yn cael eu dogfennu gan Llif: Flow, cwmni cyfryngau digidol o Ynys Mon. Bydd y ffotograffau a’r clipiau fideo yn cael eu defnyddio i hyrwyddo’r prosiect a chysyniad y llwybr pererinion newydd ar draws llwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol ac mae ffilm ddogfen fer wedi’i chomisiynu er mwyn hyrwyddo ac fel gwaddol.

Dyddiad: Tachwedd 2020 – Mehefin 2021

Ariannwyd gan: Cysylltiadau Hynafol

Mewn Partneriaeth a:  Journeying a Wexford Trails

Allbynnau Prosiect: 
Wyth perfformiad artist neu ddigwyddiad
Ffilm ddogfen
Cynnwys cyfryngol byr ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a ffotograffau

Dysgwch Fwy ar: www.journeying.co.uk/wexfordtrails.ie