Cyfle

Pam gwirfoddoli i Gysylltiadau Hynafol?

Gall manteision gwirfoddoli fod yn enfawr. Gall gwirfoddoli i Gysylltiadau Hynafol helpu eich cymuned i ddatblygu gwell ymdeimlad o gysylltedd a chodi ymwybyddiaeth a gwybodaeth ynglŷn â hanes lleol a pha mor berthnasol yw’r haner hwnnw heddiw. Ond gall y manteision fod hyd yn oed yn fwy i chi, y gwirfoddolwr. Gall y dewis iawn eich helpu i wneud ffrindiau, cysylltu â’ch cymuned, dysgu sgiliau newydd, a datblygu eich gyrfa. Gall gwirfoddoli eich helpu i gynyddu eich hunanhyder a’ch ymdeimlad o bwrpas. Does dim rhaid iddo fod yn ymrwymiad hirdymor na chymryd llawer o amser o’ch diwrnod.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan fel gwirfoddolwr gyda Chysylltiadau Hynafol:

  • Byddwch yn un o’n Helwyr Hanes ac fe gewch chi hyfforddiant ar ymchwilio eich achau neu hanes lleol, creu straeon yn seiliedig ar eich canfyddiadau a’u rhannu nhw ag eraill.
  • Ymunwch â’n tîm o Lysgenhadon Twristiaeth, sy’n helpu i gadw straeon lleol, treftadaeth a chwedlau’n fyw. P’un ai eich bod yn angerddol am lefydd a straeon lleol, neu eich bod yn gweithio yn y diwydiant twristiaeth, mae ein cynlluniau hyfforddi yn cynnig gwahanol raglenni sy’n gweddu’ch diddordebau.
  • Torchwch eich llewys a dechreuwch gloddio – gwirfoddolwch ar gloddfeydd archeolegol Porth Mawr gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed ac yn Ferns gydag IAFS.
  • Darganfyddwch beth sydd o dan y wyneb mewn safleoedd arwyddocaol yn Sir Benfro a Wexford, a gwirfoddolwch gyda Dig Ventures, arbenigwyr mewn geoffiseg.
  • Byddwch yn Stiward ar gyfer ddigwyddiadau Cysylltiadau Hynafol. O 2021 ymlaen, bydd Cysylltiadau Hynafol yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn Wexford ac yn Sir Benfro. Mae hyn yn gyfle i fod ynghanol yr hwyl i gyd ac i roi cymorth i dîm y prosiect gynnal y digwyddiadau mor rhwydd ac mor ddiogel â phosib.
  • Byddwch yn Werthuswr – fel rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol, bydd angen i’r tîm gasglu gwybodaeth bwysig gan ymwelwyr i safleoedd allweddol yn Wexford a Sir Benfro, gan gynnwys o ble maent wedi dod, pam eu bod wedi dod, beth maent yn bwriadu ei wneud tra yn yr ardal, ac os oeddent yn ymwybodol o’r cysylltiadau trawsffiniol rhwng y ddau leoliad. Does dim rhaid i Werthuswyr fod ag unrhyw sgiliau arbennig, dim ond wyneb cyfeillgar a pharodrwydd i ymgysylltu gyda phobl o bob cefndir.

I ddarganfod mwy am Helwyr Hanes, Llysgenhadon Twristiaeth a gwirfoddoli ar gloddfeydd a geoffiseg, cliciwch ar y dolenni perthnasol uchod. I gofrestru fel Stiward neu Werthuswr, llenwch y ffurflen isod a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi.

Ffurflen Wirfoddoli Cysylltiadau Hynafol
Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd