Categories
Newyddion

Capel Sant Padrig – modelau 3D yn datgelu allor o fewn lloc cerrig

Prosiect Archeoleg

Capel Sant Padrig - modelau 3D yn datgelu allor o fewn lloc cerrig

Achosodd y gwaith cloddio yng Nghapel St Patricks, a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf, gyffro a diddordeb enfawr ymhlith bobl leol sy’n byw yn ardal Gorllewin Cymru, yn ogystal ag ymwelwyr o bob rhan o’r DU a thu hwnt.

Datgelodd y cloddiad dros gant o sgerbydau gan gynnwys dynion, menywod a babanod. Bydd dadansoddiad o’r esgyrn, sy’n digwydd ym Mhrifysgol Sheffield, yn datgelu mwy am bwy oedd y bobl hyn ac o ble y daethant.

Mae’r tîm yn Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed wedi creu dau fodel 3D, un yn dangos yr hyn sy’n ymddangos i fod yn allor a’r llall yn dangos y lloc carreg crwn gyda’r allor yn ei chanol. Mae rhagor o ymchwiliadau yn parhau er mwyn deall y nodweddion hyn yn well a sut maen nhw’n ymwneud â’i gilydd.

Bydd y dolenni hyn yn mynd â chi i’r modelau 3D:

Lloc Carreg

Allor

Disgwylir y bydd adroddiad llawn o’r cloddiad wedi’i gwblhau ddiwedd 2021.

(delwedd: argraff arlunydd o sut y byddai Capel Sant Padrig wedi edrych pan fyddai’n cael ei ddefnyddio)

Dyddiad: Awst 2021

Allbynnau’r Prosiect: Adroddiad erbyn diwedd 2021

Categories
Cyfle Newyddion

Cysylltiadau Hynafol yn chwilio am gontractwr i gyflenwi Cynnyrch Pererindod

Prosiect Cymunedol

Cysylltiadau Hynafol yn chwilio am gwmni i gyflenwi Cynnyrch Pererindod

Mae Cysylltiadau Hynafol yn dymuno contractio endid dielw neu gwmni masnachol i oruchwylio, datblygu a hyrwyddo llwybr pererinion newydd arfaethedig rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn Sir Benfro, Cymru. Bydd ffocws cryf ar ddatblygu’r cynnyrch pererindod gan ddefnyddio’r seilwaith presennol (llwybr arfordir Sir Benfro ac atyniadau cysylltiedig yn Wexford) yn ogystal ag ar gydlynu a marchnata cynhyrchion twristiaeth cysylltiedig. Mae’r gyllideb a ddyrennir ar gyfer y contract hwn ar gyfer cyflawni allbynnau tymor byr penodol a nodwyd yn ogystal â gweithredu fel arian sbarduno ar gyfer y weledigaeth mwy hirdymor ar gyfer y fenter. Bydd angen i’r contractwr llwyddiannus, p’un ai ei bod yn endid nid er elw neu’n fasnachol, ddangos brwdfrydedd am weledigaeth hirdymor y prosiect y tu hwnt i gwmpas cyflawni’r contract a dangos pa fesurau y byddent yn eu rhoi ar waith yn ystod cyfnod y contract i sicrhau cynaliadwyedd ac annibyniaeth ariannol unwaith y bydd y prosiect Cysylltiadau Hynafol yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2023.

Bydd y contractwr llwyddiannus yn gallu dangos gwybodaeth gefndir drylwyr a dealltwriaeth o gyd-destun hanesyddol a chyfoes pererindod yng Nghymru, y DU, Iwerddon ac Ewrop. Bydd ganddynt brofiad sylweddol o weithio o fewn cyd-destun pererindod NEU brofiad trosglwyddadwy mewn diwydiannau twristiaeth cysylltiedig (ee cerdded llwybrau, twristiaeth cyrchfan).

Rhaid derbyn pob ymholiad a chais trwy Etender Bravo Solutions

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

Bydd angen i ymgeiswyr gofrestru er mwyn gweld yr holl gyfleoedd tendro. Ar ôl mewngofnodi byddwch yn gallu gweld y briff llawb a manylion y tendr llawn trwy edrych yn yr adran Gwahoddiad i Dendro (ITT). Chwiliwch o fewn yr adran ‘ITT open to all suppliers’ a chwiliwch am ‘Development and Management of new cross-border pilgrimage route between Ferns and St Davids and associated tourism products’ neu nodwch y cod 87231

Dyddiad: Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau 15 Medi 2021

Allbynnau’r Prosiect: Cynhyrchion Pererindod a datblygu llwybr

Categories
Cyfle Cymuned Newyddion

Horatio Clare yn creu taith gerdded sain ar gyfer ardal Santes Non – galwad am gyfraniadau cyhoeddus

Prosiect Cymunedol

Horatio Clare yn creu taith sain newydd ar gyfer ardal St Non's

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i gyfrannu at brosiect newydd cyffrous, gyda’r nod o ddathlu hanes, tirwedd a phobl ardal eiconig Santes Non, Sir Benfro trwy gyfrwng sain.

Yn eistedd uwchben y clogwyni lai na milltir y tu allan i Dyddewi, gyda golygfeydd ar draws Bae San Ffraid a thuag at ynysoedd Sgomer a Gwales, Capel a Ffynnon Sanctaidd Santes Non yw’r man, yn ôl y traddodiad, y ganed Dewi i’w fam, Non. Dylanwadodd y Santes Non a Dewi Sant, Nawddsant Cymru, ar ledaeniad Cristnogaeth ar draws y byd Celtaidd yn y 6ed ganrif, gan gynnwys yng Nghymru, Iwerddon, Cernyw a Llydaw.

Y lleoliad ysblennydd, hanesyddol a gwyllt hwn fydd man cychwyn yr awduron/darlledwyr gwobredig Laura Barton a Horatio Clare, a gomisiynwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro i greu podlediad taith gerdded sain ar hanes, pobl a thirwedd yr ardal. Bydd Horatio a Laura’n gweithio ochr yn ochr â’r cynhyrchydd ymgynghorol Graham Da Gama Howells, sy’n byw yn sir Benfro a’r peiriannydd Sain gyda’r BBC, Andy Fells.

Bydd taith gerdded Santes Non yn brofiad clywedol gyda lleisiau a cherddoriaeth y lle a’r gymuned arbennig hon. Bydd gwrandawyr yn dysgu am ffynhonnau, seintiau, capeli, pererinion, hanes naturiol, iaith, archeoleg, ffermio a defnydd tir, moderniaeth, cadwraeth ac arwyddocâd ehangach y lle hwn i hunaniaeth Gymraeg a diwylliant Ewropeaidd. Bydd y darn gorffenedig ar gael fel podlediad i’w lawrlwytho o unrhyw le yn y byd, gyda’r nod o ddod â’r lle, ei hanes a’i bobl i gynulleidfa ryngwladol.

Yn galw am gyfranwyr a chyfle i ddysgu sgiliau newydd!

Gwahoddir awduron, artistiaid, cerddorion, archeolegwyr, amgylcheddwyr, syrffwyr, storïwyr, cerddwyr, dringwyr, cychwyr a physgotwyr lleol i adrodd eu straeon. Mae’r tîm cynhyrchu hefyd yn cynnig cyfleoedd i drigolion ifanc yr ardal gael hyfforddiant, datblygiad a phrofiad gwaith mewn darlledu, recordio sain ac ymchwil. Cysylltwch â Horatio Clare ar horatioclare@hotmail.com

Mae Horatio Clare wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn Cymru ddwywaith, ac mae ei waith yn cynnwys Running for the Hills (Gwobr Somerset Maugham), A Single Swallow, Down to the Sea in Ships (Llyfr Taith y Flwyddyn Stanford Dolman), Aubrey and the Terrible Yoot (Gwobr Branford Boase), The Light in the Dark, Orison for a Curlew a Something of his Art: Walking to Lubeck with J S Bach. Ei lyfr diweddaraf yw Heavy Light: a story of madness, mania and healing. Mae Horatio’n cyflwyno cyfres flynyddol enwog Sound Walks ar Radio 3, sydd wedi mynd â gwrandawyr ar hyd Clawdd Offa, ar draws yr Almaen yn ôl troed JS Bach, i’r Goedwig Ddu ar gyfer Winter Wanderer, ar hyd Llwybr Cylch yr Arctig yr Ynys Las ac yn fwyaf diweddar i arfordir dwyreiniol Lloegr ar gyfer taith sain Sunrise Sound Walk.

Mae Laura Barton yn ysgrifennu ar gyfer amrywiaeth o gyhoeddiadau gan gynnwys The Guardian, The Observer, a The Independent. Mae ei gwaith yn aml yn canolbwyntio ar gerddoriaeth, rhywedd a thirwedd. Mae hi’n cyfrannu’n rheolaidd at BBC Radio 4 ac mae wedi gwneud rhaglenni dogfen ar bynciau sy’n amrywio o tomboys i hyder, i gerddoriaeth ac afonydd. Bu tair cyfres o Notes From a Musical Island, yn archwilio’r berthynas rhwng cerddoriaeth a thirwedd Prydain.

Categories
Cymuned Newyddion

Ar Ymyl y Tir – gŵyl newydd i Sir Benfro

Prosiect Cymunedol

Ar Ymyl y Tir - gŵyl newydd i Sir Benfro

Gyda chymorth Cysylltiadau Hynafol bydd yr ŵyl newydd bwysig hon yn cael ei lansio fis Medi 2021 gan ddefnyddio lleoliadau yn ac o amgylch Abergwaun ac Wdig gan ei wneud yn brofiad atmosfferig a chofiadwy.

Bydd yr ŵyl dridiau yn rhoi cyfleoedd newydd i bawb ar draws cymunedau Gogledd Sir Benfro ddathlu’r straeon sydd wedi’u hymgorffori yn eu hanes, y dirwedd, a’u profiad personol. Bydd perfformwyr proffesiynol ac amatur yn y cymunedau yn cymryd rhan, gyda’r awdur a’r darlledwr Jon Gower a’r cyfansoddwr David Pepper yn darparu cyfeiriad a chynnwys i’r artistiaid.

Bydd Theatr Gwaun, theatr gymunedol Abergwaun yn cynnal yr ŵyl, gan gydlynu digwyddiadau mewn sawl lleoliad gan gynnwys rhai sy’n gallu cynnig lletygarwch sy’n cynnwys cynhyrchwyr bwyd a diod arbennig Sir Benfro.

Bydd rhaglen yr ŵyl yn arddangos deunydd newydd gwreiddiol ar gyfer ei gyflwyno ar lafar, cerddoriaeth, a ffilm ac yn cynnwys ymddangosiadau gwadd gan artistiaid creadigol sefydledig sydd wedi’u hysbrydoli gan y rhan unigryw hon o Orllewin Cymru.

Dyddiad: Mawrth 2020 – Mawrth 2021

Allbynnau’r Prosiect:  Digwyddiad cymunedol a gwisgoedd etifeddiaeth

Categories
Newyddion

Bedwyr Williams wedi’i ddewis ar gyfer prosiect celf gyhoeddus trawsffiniol

Yn dilyn yr ymgynghoriad cymunedol, mae’n bleser gan Gysylltiadau Hynafol gyhoeddi bod yr artist Bedwyr Williams mewn cydweithrediad â’r Contemporary Art Society wedi’i dewis i greu’r darn newydd o gelf gyhoeddus o’r enw ‘Gwnewch y Pethau Bychain’, fydd yn cysylltu Tyddewi â Ferns, Wexford.

Mae Bedwyr, sy’n byw yng Nghaernarfon, Gogledd Cymru, wedi cynnig creu cyfres o gychod gwenyn anferth, tri ar dir Eglwys Gadeiriol Tyddewi a thri yn Ferns (lleoliad i’w benderfynu). Bydd y strwythurau hardd hyn yn cael eu modelu ar gychod gwenyn traddodiadol, ac er y byddant yn llawer mwy na chychod gwenyn arferol, byddant yn gychod gwenyn go iawn ac yn gartref i heidiau o wenyn. Mae’r artist wedi cynnig y bydd y cymunedau ym mhob lleoliad yn gofalu am y gwenyn ac yn cymharu blas unigryw’r mêl a gynhyrchir gyda’u cymdogion ar draws Môr Iwerddon trwy ymweliadau cyfnewid.

Penderfynwyd dewis Bedwyr o’r rhestr fer o bum artist, gan banel trawsffiniol o arbenigwyr, a gytunodd yn unfrydol bod cynnig Bedwyr yn pontio traddodiadau hynafol â phryderon modern am yr amgylchedd a bioamrywiaeth yn ogystal â thynnu sylw at stori’r cyfeillgarwch rhwng Dewi Sant ac Aeddan Sant. Yn ôl y chwedl, cafodd Aeddan Sant ei fentora gan Dewi Sant, a roddodd wenyn iddo’n rhodd cyn i Aeddan ddychwelyd i Iwerddon i sefydlu’r fynachlog yn Ferns.

Cynnig Bedwyr oedd y ffefryn cyffredinol gyda’r cymunedau hefyd pan gafodd y sgorau eu cyfri, gyda phleidleisiwr o Sir Benfro’n dweud “Rwy’n hoffi’r ffaith bod hwn yn gerflun “byw”, ac y bydd yn gartref i heidiau o wenyn go iawn. Bydd hyn yn darparu pryfed peillio mawr eu hangen yn y ddwy gymuned ac yn parhau â’r traddodiad hynafol o gadw gwenyn ”. A phleidleisiwr o Wexford yn dweud “Mae’r prosiect hwn mor syml, rwy’n hoff iawn o’r syniad o’r gwenyn yn casglu’r paill i ddod ag ef yn ôl i’r cwch gwenyn a chael ei droi’n fêl hyfryd. Byddai’n syniad gwych a byddai’n helpu i warchod a diogelu ein hamgylchedd ”.

Meddai Bedwyr:

“Mae gen i ddiddordeb mewn gwrthrychau sy’n gwahodd cymunedau i ddod yn gyfranogwyr gweithredol er mwyn gwneud y gwaith celf yn gyflawn. Rydw i am i bobl gymryd rhan lawn yn y gwaith celf, gan wneud y pethau bychain er mwyn dod â’r gwaith celf yn fyw, ac anghofio’u hunain a’u gofidiau beunyddiol am ychydig oriau. Geiriau olaf Dewi Sant oedd “Gwnewch y pethau bychain. ” Mae’r ethos hwn wedi arwain datblygiad fy nghynnig sydd wedi’i seilio ar stori Dewi Sant a Aeddan Sant ac wedi’i drwytho yn hanes a hud a lledrith y ddau leoliad cyysylltiedig yma”.

Bydd Bedwyr nawr yn ymgysylltu â’r cymunedau yn y ddau ranbarth er mwyn ystyried yn fanwl sut i drosi’r cysyniad rhyfeddol hwn yn fenter ymarferol lwyddiannus.