Categories
Cyfle Newyddion

Cyfleoedd gwaith – Swyddogion pererinion ar gyfer Sir Benfro a Wexford

Cyfle

Cyfleoedd gwaith - Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain yn chwilio am ddau Swyddog Pererindod

Mae’n bleser gan Gysylltiadau Hynafol gyhoeddi penodiad partneriaeth o sefydliadau a fydd yn cydweithio i reoli’r llwybr pererinion newydd rhwng Tyddewi, Sir Benfro a Ferns yn Sir Wexford. Arweinir y bartneriaeth gan Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain, ynghyd â Pilgrim Paths of Ireland, Journeying a Guided Pilgrimage.

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain yn hysbysebu dwy swydd Swyddog Pererindod newydd, un ar gyfer Sir Benfro ac un ar gyfer Wexford.

Meddai Arweinydd Prosiect Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain, Dawn Champion:

“I gefnogi’r prosiect hwn, rydym yn falch iawn o allu cynnig swyddi llawn amser i ddau Swyddog Pererindod, un yn Wexford ac un yn Sir Benfro. Bydd y swyddogion pererindod hyn yn cael cyfle proffesiynol prin i ysbrydoli pobl, pererinion, cymunedau a busnesau i gael manteision pererindod. Bydd y llwybr pererindod yn creu gwaddol parhaus i’r ddwy gyrchfan pererinion hynod hon drwy adfywio cymunedau, denu pererinion a sicrhau traddodiad diwylliannol modern hir ei barhad.

Rydyn ni’n chwilio am ddau berson arbennig sy’n adnabod yr ardal a’i phobl yn dda, i gynllunio a chyflwyno rhaglen bererindod lawn ac ysbrydoledig trwy drafod â phobl o bob cymuned, a datblygu gweithredu cymunedol a dan arweiniad gwirfoddolwyr.”

Mae’r swydd ddisgrifiadau a’r drefn ymgeisio i’w gweld yma: www.britishpilgrimage.org/pilgrimage-officer-job-vacancies

cydnabyddiaeth am y ddelwedd: Ffotograff o Janet Ingram, Swyddog Addysg a Phererindod Eglwys Gadeiriol Tyddewi gan Journeying.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 3 Ionawr 2022

Allbynnau’r Prosiect: Dwy swydd gyfwerth ag amser llawn newydd

Categories
Newyddion Pererindod

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro

Pererindod

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain wedi creu partneriaeth gyda Pilgrim Paths of Ireland, Journeying a Guided Pilgrimage i reoli’r llwybr pererinion newydd rhwng Tyddewi, Sir Benfro a Ferns yn Sir Wexford. Llwybr y pererinion fydd prif waddol y prosiect Cysylltiadau Hynafol.

Dywedodd Guy Hayward, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain:

“Nod Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain yw hwyluso gweithgaredd ar lawr gwlad o gwmpas Prydain trwy gynnig ein harbenigedd yn rhad ac am ddim i bawb sydd ei angen, ac mae cymaint mwy o’r gweithgaredd cymunedol lleol hwn nawr eu bod yn gweld potensial deniadol pererindod i’w hardal leol y maen nhw’n ei hadnabod ac yn ei charu. Rydyn ni hefyd am i fwy o bobl gerdded y llwybrau go iawn, nid dim ond fel cysyniad hanesyddol, a dyna pam ein bod mor gyffrous ynglŷn â’r prosiect hwn, sy’n creu hen lwybr fel newydd gyda’r holl seilwaith sydd ei angen ar bererinion modern. Mae dod at ei gilydd a gweithio gyda’r holl bartneriaid gwahanol hyn – Pilgrim Paths Ireland, Journeying, Guided Pilgrimage, Cysylltiadau Hynafol – sydd i gyd yn frwd dros ffurfio cysylltiad pererindota rhwng Iwerddon a Chymru, yn mynd i arwain at y math o arloesi a ffresni sydd ond yn digwydd pan fydd diwylliannau gwahanol yn dod i gysylltiad â’i gilydd ac yn rhannu eu doethineb. Rydyn ni yng nghyfnod cynharaf y prosiect hwn, ond rwy’n gallu dweud yn barod ein bod yn mynd i greu rhywbeth hardd iawn gyda’n gilydd sy’n pontio dwy ochr y Môr Celtaidd, a rhywbeth y bydd cymaint yn ei fwynhau ac yn dod o hyd i ystyr drwyddo am genedlaethau i ddod.”

Yn gweithio ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain ac yn cynrychioli diddordeb Iwerddon yn y prosiect mae Pilgrim Paths Ireland. Dywedodd y Cadeirydd John G O’Dwyer ei fod yn: “falch iawn o fod yn rhan o’r tîm sydd â’r dasg o ddatblygu llwybr pererinion fel rhan o’r prosiect Cysylltiadau Hynafol a fydd yn coffáu taith Aeddan Sant yn y 6ed ganrif i astudio fel disgybl i Dewi Sant yng Nghymru.” Mae’n credu y bydd y prosiect yn adfywio’r hen gysylltiadau rhwng cymunedau yn Sir Benfro a Wexford drwy ddefnyddio treftadaeth gyffredin i rannu gwybodaeth, profiad a sgiliau lleol. “Dylai’r llwybr pererinion newydd olygu llawer o wariant ychwanegol i Wexford a Sir Benfro a thynnu sylw at y dreftadaeth gyfoethog sydd gan y ddwy ardal i’w chynnig i ymwelwyr,”

Hefyd yn ymuno â’r tîm bydd dau gwmni nid-er-elw o Orllewin Cymru. Mae Journeying wedi bod yn mynd â grwpiau bach o bererinion ar deithiau cerdded tywys i rannau mwy pellennig Prydain ac Iwerddon ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae Guided Pilgrimage yn cynnig pererindodau Celtaidd undydd neu sawl diwrnod sy’n creu gofod i bobl ailgysylltu’r corff a’r enaid drwy’r tirweddau Celtaidd gwyllt a hardd.

Yn dilyn ymgynghoriad cymunedol ac ymchwil marchnad, enw’r llwybr fydd Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro Mae’r arbenigwyr marchnata cyrchfan o Gaerdydd, Heavenly, ynghyd â chwmni dylunio graffeg Orchard wedi creu brand unigryw ar gyfer y llwybr a fydd yn ysbrydoli ymwelwyr o’r DU, Iwerddon a thramor i fod yn bererinion a chael profiad a allai newid eu bywydau. Bydd y brandio’n cynnwys arwyddion ar y llwybr, mapiau a thaflenni yn ogystal â phasbortau pererinion ac ap pererinion.

Bydd y llwybr ar agor i’r cyhoedd yn 2023 ar gyfer teithiau tywys a hunan-dywys. Mae yna nifer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn pererindodau undydd ar y llwybr newydd.

Am fwy o wybodaeth ewch i:

Mae hwn yn llwybr sy’n cael ei ddatblygu ac ar hyn o bryd mae’n mynd drwy broses achredu Sport Ireland. Er bod rhai rhannau o’r llwybr ar Lwybrau Cerdded achrededig Wexford (Ferns Village, Oulart Hill, Three Rocks Trail a Carne i Rosslare), mae pob rhan arall o lwybr Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro eto i’w hachredu. Felly, nid yw Cyngor Sir Wexford a’i bartneriaid datblygu llwybr yn derbyn cyfrifoldeb ac nid ydynt yn atebol am unrhyw golled, difrod neu anaf a all ddigwydd a dylai pob defnyddiwr a chyfranogwr gymryd pob gofal angenrheidiol i fodloni eu hunain ynglŷn ag addasrwydd a diogelwch y llwybr.

Allbynnau Prosiect: Dwy swydd cyfateb i amser llawn newydd. Llwybr pererindod newydd rhwng Ferns, Wexford a Thyddewi, Sir Benfro

 

Categories
Cyfle Newyddion

Ceisiadau yn eisiau ar gyfer cyflwyno prosiect celfyddydau cyfranogol FINALE

cyfle

Ceisiadau yn eisiau ar gyfer cyflwyno prosiect celfyddydau cyfranogol FINALE

Mae Cyngor Swydd Wexford yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer prosiect celfyddydau cyfranogol trawsffiniol uchelgeisiol sy’n ymwneud â’r thema gyffredinol ‘Pwy sy’n Bererin?’ sy’n cysylltu cymunedau Wexford a Sir Benfro, yn ogystal â diasporas rhyngwladol y rhanbarthau yma. Disgwylir i’r prosiect gael ei gyflawni drwy gymysgedd o weithgaredd wyneb yn wyneb ac ar-lein. Disgwylir i’r comisiwn hwn gael ei gwblhau erbyn diwedd Gwanwyn 2023 a hwn fydd diweddglo rhaglen gelfyddydol Cysylltiadau Hynafol.

Mae cyfanswm gwerth €50,000 ar gael ar gyfer y comisiwn hwn. Rhaid i un unigolyn neu sefydliad arweiniol wneud cais, ond rhaid i gynigion fod â phartner(iaid) trawsffiniol cydweithredol fel bod posibl i’r prosiect gael ei gyflawni’n gyfartal rhwng y ddau ranbarth a rhaid i’r gyllideb gyflawni adlewyrchu hyn.

Nodau allweddol y prosiect yw annog ymwelwyr rhyngwladol i’r ddau ranbarth a chyflwyno prosiect terfynol uchelgeisiol, atyniadol, trawiadol ar gyfer cymunedau lleol Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro sy’n gwella ac yn cadarnhau ymhellach eu hanes a’r cysylltiadau rhyngddynt.

Croesewir ceisiadau gan sefydliadau ac unigolion sy’n byw yn Sir Benfro neu Wexford yn ogystal â’r rhai y tu allan i ardal y prosiect, fodd bynnag mae’n rhaid i’r ymgeisydd allu dangos model cyflawni llwyddiannus sy’n ystyried eu lleoliad daearyddol, yn ogystal â’r gofyniad i sicrhau effaith gyfartal a hygyrchedd i gyfranogwyr yn Sir Benfro a Wexford.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2022
Rhaid cyflwyno ceisiadau trwy borthol etenderie. Bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar y porthol er mwyn gweld yr holl ddogfennau tendro.

Allbynnau’r Prosiect:

Prosiect celfyddydau FINALE Gwanwyn 2023

Categories
Cyfle Newyddion

Gwahodd dyfynbrisiau – Datblygu cynhyrchion twristiaeth sy’n gysylltiedig â Phererindod

cyfle

Gwahodd dyfynbrisiau - Datblygu cynhyrchion twristiaeth sy'n gysylltiedig â Phererindod

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwahodd dyfynbrisiau gan fusnesau, unigolion hunangyflogedig a mentrau cymdeithasol ar gyfer cynigion i ddatblygu a phrofi cynhyrchion newydd yn ymwneud â phererindod a fydd yn cyd-fynd â llwybr pererindod newydd sy’n cael ei greu rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn sir Benfro, Cymru. Mae’r llwybr yn cael ei reoli a’i ddatblygu gan Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain a phartneriaid a bydd yn cael ei lansio’n gynnar yn 2023.

Disgwylir i ddyfynbrisiau fod tua €10,000-15,000 ac rydym yn anelu at weithio gyda thua 4-6 o fusnesau bach, unigolion hunangyflogedig neu fentrau cymdeithasol. Nod y cynllun yw cefnogi busnesau lleol i adfer o effaith economaidd COVID-19 a datblygu cynhyrchion twristiaeth newydd a fyddai’n cael eu targedu at bererinion cenedlaethol a rhyngwladol posibl.

Rhaid gwario’r arian sydd ar gael ar gostau refeniw (ee amser staff, costau teithio, deunyddiau, cynhyrchion ar raddfa fach, a nwyddau anniriaethol fel deunydd marchnata) ac nid costau cyfalaf (fel gwelliannau strwythurol i adeiladau neu greu strwythurau newydd). Nid yw offer technolegol ar raddfa fach, strwythurau dros dro a deunyddiau i wella lleoliad fel paent yn cael eu hystyried fel cyfalaf.

Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi a/neu eich busnes fod wedi’ch lleoli yng Ngorllewin Cymru NEU mae’n rhaid i chi allu dangos y bydd y cynnyrch y byddwch yn ei ddatblygu’n cael effaith gadarnhaol amlwg ar economi Sir Benfro. Ardaloedd Wdig, Abergwaun a Thyddewi yng Ngogledd Sir Benfro sydd agosaf at lwybr y bererindod, ac felly mae croeso arbennig i gynhyrchion a fyddai’n cael effaith ar yr ardaloedd hyn. Gall y cynhyrchion hyn fod yn benodol i Sir Benfro neu gallen nhw fod yn drawsffiniol eu natur, neu gallan nhw gynnwys cydweithredwyr o ardal Wexford

Lawrlwythwch y ffurflen Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Tendro yma

Lawrlwythwch y briff yma

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: Dydd Iau 14eg Ebrill 2022 5 pm

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys y ffurflen Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Tendro a’r holl ddogfennau eraill y gofynnwyd amdanyn nhw ac e-bostiwch eich cais fel un ddogfen PDF at ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Cysylltwch â ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Hyfforddiant, marchnata a rhwydwaith waddol ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Categories
Newyddion

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro – pererindod dywys hanner diwrnod

NEWYDDION - PERERINDOD

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro - Pererindod dywys hanner diwrnod o Wdig i Lanwnda.

Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain. Byddwch y cyntaf i gael golwg ar bererindod hanner diwrnod 6 milltir o hyd ar y bererindod drawsffiniol newydd rhwng Sir Benfro a Wexford.
Bydd ein tîm bach ond rhagorol a phrofiadol yn eich tywys o Wdig i Lanwnda, penrhyn Pencaer, Trwyn Carregwastad a thir hynafol Pebidiog ar ddechrau pererindod newydd yn Sir Benfro.
Byddwch yn cael eich arwain gan swyddog pererindod Sir Benfro David Pepper, Iain Tweedale o Journeying a Christine Smith o Guided Pilgrimage a fydd yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiad o arwain pererindod gyfoes. Bydd yna amser i fyfyrio a dianc o’n bywydau prysur i fynd. ar daith allanol drwy’r tirweddau hardd hyn, ac ar daith fewnol i ailgysylltu â byd natur a ni’n hunain.
Bydd hon yn llwybr cylch hanner diwrnod yn cynnwys man glanio’r pererin yn Wdig, Eglwys Sant Gwyndaf a’r Ffynnon Sanctaidd yn Llanwnda. Byddwn yn archwilio’r berthynas rhwng tir a môr mewn pererindod, gan ymweld â ffynhonnau sanctaidd, aneddiadau Cristnogol hynafol Celtaidd, siambrau claddu neolithig ynghyd â chysylltiadau trawsiwerydd modern a’r goresgyniadau olaf.
Cyfarfod yn: Neuadd Eglwys San Pedr, 3 Heol Plasygamil, Wdig, Cymru, SA64 0EL
Tocynnau £22.15

Categories
Newyddion

Ysgolion Animeiddio – taith gyfnewid ym mis Mehefin

NEWYDDION

Ysgolion Animeiddio - taith gyfnewid ym mis Mehefin 2022

Mae Ysgolion Animeiddio yn brosiect cyfnewid sy’n cynnwys Ysgol Penrhyn Dewi yn Nhyddewi a dwy ysgol yn Ferns: Ysgol Gynradd Aeddan Sant ac Ysgol Naomh Maodhog.
Mae 35 o ddisgyblion yn cymryd rhan mewn creu ffilm fer wedi’i hanimeiddio a fydd yn adrodd y stori a rennir gan Ferns a Thyddewi, o chwedlau’r ddau Sant i hanesion am farchogion, brenhinoedd a merched pwerus. Arweinir y prosiect gan Winding Snake sy’n arbenigo mewn gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol ar brosiectau animeiddio.
Hyd yn hyn mae’r plant wedi bod yn gweithio ar ysgrifennu sgriptiau a datblygu’r stori. Ym mis Mehefin, bydd grŵp Ferns yn teithio i Dyddewi i gwrdd â’u cymheiriaid Cymreig, dod i adnabod ei gilydd a chymryd rhan mewn gweithdy animeiddio gyda’i gilydd.
Yn ogystal â gweithio ar y ffilm animeiddio gyda’i gilydd, bydd y grŵp yn ymweld â safleoedd treftadaeth pwysig yn yr ardal fel Capel Santes Non, Eglwys Gadeiriol Tyddewi a Phlas yr Esgob, dan arweiniad Janet Ingram, Swyddog Addysg a Phererindod Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Byddan nhw hefyd yn ymweld â Chastell Henllys a’r safle cloddio ym Mae Porth Mawr ac yn cymryd rhan mewn gweithdy archaeoleg.
Disgwylir i’r ffilm gael ei chwblhau yn hydref 2022.
Mae’r gwneuthurwr ffilmiau Terence White yn dod gyda’r grŵp o Ferns a bydd yn gwneud ffilm ddogfen fer am y prosiect.

Categories
Cyfle Newyddion

Cyhoeddi Rownd Nesaf o Hyfforddiant Rhad ac Am Ddim Llysgenhadon Twristiaeth a Threftadaeth!

NEWYDDION

Cyhoeddi Rownd Nesaf o Hyfforddiant Rhad ac Am Ddim Llysgenhadon Twristiaeth a Threftadaeth!

 

Cwblhaodd ein criw cyntaf o Lysgenhadon Cysylltiadau Hynafol ar gyfer Gogledd Sir Benfro a Swydd. Wexford eu hyfforddiant fis diwethaf, ac am griw gwych! Nawr, rydyn ni’n lansio mwy o hyfforddiant er mwyn cynyddu eu niferoedd. Oes gennych chi ddiddordeb?

“Fe wnes i fwynhau fy hun yn fawr wrth ddysgu llawer o wybodaeth a straeon newydd. Mae wedi bod yn fraint cymryd rhan.

B. Wheatley, Llysgennad Cysylltiadau Hynafol.

Mae croesawu ymwelwyr i’r ardal a chefnogi eu hanghenion fel bod yr economi leol yn gallu ffynnu yn bwysig iawn i’n cymunedau. Mae’r llysgenhadon wedi’u hyfforddi i groesawu a chyfarch ymwelwyr a phererinion, darparu cyfoeth o wybodaeth am hanes lleol a threftadaeth, helpu ymwelwyr i benderfynu ar leoedd gwych i ymweld â nhw, creu taith, datblygu ac arwain teithiau lleol, byr, rhannu gwybodaeth leol ymarferol, adrodd straeon a llawer mwy. 

Mae hyfforddiant yn cymryd dau ddiwrnod ac mae’n RHAD AC AM DDIM. Mae wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer pobl sydd ag amser a diddordeb mewn gwirfoddoli fel Llysgennad, y rhai hynny sydd eisoes yn croesawu ymwelwyr i’w heiddo neu fel rhan o’u gwaith a rhai sydd eisoes yn gwirfoddoli o fewn y byd ymwelwyr a diwylliant yn lleol.

Dyma’r diwrnodau hyfforddi sydd i ddod yng Ngogledd Sir Benfro: Dewiswch ddau o’r tri diwrnod yma:

10 Mehefin 10am – 4pm Oriel y Parc, Tyddewi

14 Mehefin 10am-4pm ardal Abergwaun (lleoliad i’w gadarnhau)

21 Mehefin 9.30am – 6pm, O gwmpas gogledd Sir Benfro.

Mae lleoedd hyfforddi yn gyfyngedig, felly mae’n rhain archebu lle. I archebu eich lle, cliciwch ar y botwm glas o dan y neges hon. 

Cynhelir y rownd nesaf o Hyfforddiant Llysgenhadon yn Swydd Wexford ym mis Medi. Cadwch olwg am fanylion.


Categories
Uncategorized @cy

Templed y Prosiect

Rhowch Destun Eich Pennawd Yma

Rhowch Destun Eich Pennawd Yma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Newyddion

YNYS – seinweddau a grëir gan yr Artist Preswyl Fern Thomas

NEWYDDION

YNYS - seinweddau gan yr Artist Preswyl Fern Thomas

‘…ac wrth i greiriau, cerrig, esgyrn a hanesion y ddau le gael eu golchi i’r môr, ffurfiwyd ynys newydd yn y canol. Lle a rennir er mwyn i ddiwylliant, hanes, breuddwydion, barddoniaeth a chaneuon yr oesoedd fyw ochr yn ochr â’i gilydd. Ac o’r lle hwn, ymddangosodd gorsaf radio a dechreuodd ddarlledu,…’

Gorsaf radio ffuglennol yw YNYS a fydd yn creu cyfres o seinweddau sy’n dogfennu’r prosiect Ancient Connections ac yn archwilio dau le Sir Benfro a Wexford trwy recordiadau maes, synau archifol, rhyddiaith, caneuon, cyfweliadau a siarad y wlad.

Mae Fern Thomas wedi rhyddhau dau o’r podlediadau seinwedd, a gallwch wrando arnyn nhw yma. Bydd yn rhyddhau un y mis tan ddiwedd y prosiect.

Categories
Celfyddydau Newyddion

Gwyl Cwtsh – tocynnau ar gael nawr!

NEWYDDION

Gŵyl Cwtsh - Tocynnau ar gael Nawr!

Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Gŵyl Cwtsh, Tyddewi, Sir Benfro, 28 – 30 Hydref .

Bydd dros 50 o berfformwyr yn gwneud perfformiadau rhad ac am ddim a rhai â thocynnau dros dridiau yr hydref hwn – gan gynnwys talent o Gymru ac Iwerddon: The Magic Numbers, Lisa O’Neill, Scott Matthews, Adwaith, Penelope Isles a Bwncath, sydd newydd gefnogi Tom Jones a Stereophonics yn Stadiwm Principality.

Ar agor i bawb, bydd yr ŵyl yn cynnal digwyddiadau bychain, ecsgliwif â thocynnau yn Neuadd y Ddinas a Thŷ’r Pererin yn ogystal â cherddoriaeth rad ac am ddim ar hyd y ‘llwybr cwtsh’.

Mae tocynnau penwythnos a thocynnau digwyddiadau unigol ar gael.

Ariennir yr ŵyl yn rhannol gan Cysylltiadau Hynafol.