Categories
Cyfle Newyddion

Cyfleoedd gwaith – Swyddogion pererinion ar gyfer Sir Benfro a Wexford

Cyfle

Cyfleoedd gwaith - Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain yn chwilio am ddau Swyddog Pererindod

Mae’n bleser gan Gysylltiadau Hynafol gyhoeddi penodiad partneriaeth o sefydliadau a fydd yn cydweithio i reoli’r llwybr pererinion newydd rhwng Tyddewi, Sir Benfro a Ferns yn Sir Wexford. Arweinir y bartneriaeth gan Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain, ynghyd â Pilgrim Paths of Ireland, Journeying a Guided Pilgrimage.

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain yn hysbysebu dwy swydd Swyddog Pererindod newydd, un ar gyfer Sir Benfro ac un ar gyfer Wexford.

Meddai Arweinydd Prosiect Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain, Dawn Champion:

“I gefnogi’r prosiect hwn, rydym yn falch iawn o allu cynnig swyddi llawn amser i ddau Swyddog Pererindod, un yn Wexford ac un yn Sir Benfro. Bydd y swyddogion pererindod hyn yn cael cyfle proffesiynol prin i ysbrydoli pobl, pererinion, cymunedau a busnesau i gael manteision pererindod. Bydd y llwybr pererindod yn creu gwaddol parhaus i’r ddwy gyrchfan pererinion hynod hon drwy adfywio cymunedau, denu pererinion a sicrhau traddodiad diwylliannol modern hir ei barhad.

Rydyn ni’n chwilio am ddau berson arbennig sy’n adnabod yr ardal a’i phobl yn dda, i gynllunio a chyflwyno rhaglen bererindod lawn ac ysbrydoledig trwy drafod â phobl o bob cymuned, a datblygu gweithredu cymunedol a dan arweiniad gwirfoddolwyr.”

Mae’r swydd ddisgrifiadau a’r drefn ymgeisio i’w gweld yma: www.britishpilgrimage.org/pilgrimage-officer-job-vacancies

cydnabyddiaeth am y ddelwedd: Ffotograff o Janet Ingram, Swyddog Addysg a Phererindod Eglwys Gadeiriol Tyddewi gan Journeying.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 3 Ionawr 2022

Allbynnau’r Prosiect: Dwy swydd gyfwerth ag amser llawn newydd

Categories
Cyfle Newyddion

Ceisiadau yn eisiau ar gyfer cyflwyno prosiect celfyddydau cyfranogol FINALE

cyfle

Ceisiadau yn eisiau ar gyfer cyflwyno prosiect celfyddydau cyfranogol FINALE

Mae Cyngor Swydd Wexford yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer prosiect celfyddydau cyfranogol trawsffiniol uchelgeisiol sy’n ymwneud â’r thema gyffredinol ‘Pwy sy’n Bererin?’ sy’n cysylltu cymunedau Wexford a Sir Benfro, yn ogystal â diasporas rhyngwladol y rhanbarthau yma. Disgwylir i’r prosiect gael ei gyflawni drwy gymysgedd o weithgaredd wyneb yn wyneb ac ar-lein. Disgwylir i’r comisiwn hwn gael ei gwblhau erbyn diwedd Gwanwyn 2023 a hwn fydd diweddglo rhaglen gelfyddydol Cysylltiadau Hynafol.

Mae cyfanswm gwerth €50,000 ar gael ar gyfer y comisiwn hwn. Rhaid i un unigolyn neu sefydliad arweiniol wneud cais, ond rhaid i gynigion fod â phartner(iaid) trawsffiniol cydweithredol fel bod posibl i’r prosiect gael ei gyflawni’n gyfartal rhwng y ddau ranbarth a rhaid i’r gyllideb gyflawni adlewyrchu hyn.

Nodau allweddol y prosiect yw annog ymwelwyr rhyngwladol i’r ddau ranbarth a chyflwyno prosiect terfynol uchelgeisiol, atyniadol, trawiadol ar gyfer cymunedau lleol Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro sy’n gwella ac yn cadarnhau ymhellach eu hanes a’r cysylltiadau rhyngddynt.

Croesewir ceisiadau gan sefydliadau ac unigolion sy’n byw yn Sir Benfro neu Wexford yn ogystal â’r rhai y tu allan i ardal y prosiect, fodd bynnag mae’n rhaid i’r ymgeisydd allu dangos model cyflawni llwyddiannus sy’n ystyried eu lleoliad daearyddol, yn ogystal â’r gofyniad i sicrhau effaith gyfartal a hygyrchedd i gyfranogwyr yn Sir Benfro a Wexford.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2022
Rhaid cyflwyno ceisiadau trwy borthol etenderie. Bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar y porthol er mwyn gweld yr holl ddogfennau tendro.

Allbynnau’r Prosiect:

Prosiect celfyddydau FINALE Gwanwyn 2023

Categories
Cyfle Newyddion

Gwahodd dyfynbrisiau – Datblygu cynhyrchion twristiaeth sy’n gysylltiedig â Phererindod

cyfle

Gwahodd dyfynbrisiau - Datblygu cynhyrchion twristiaeth sy'n gysylltiedig â Phererindod

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwahodd dyfynbrisiau gan fusnesau, unigolion hunangyflogedig a mentrau cymdeithasol ar gyfer cynigion i ddatblygu a phrofi cynhyrchion newydd yn ymwneud â phererindod a fydd yn cyd-fynd â llwybr pererindod newydd sy’n cael ei greu rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn sir Benfro, Cymru. Mae’r llwybr yn cael ei reoli a’i ddatblygu gan Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain a phartneriaid a bydd yn cael ei lansio’n gynnar yn 2023.

Disgwylir i ddyfynbrisiau fod tua €10,000-15,000 ac rydym yn anelu at weithio gyda thua 4-6 o fusnesau bach, unigolion hunangyflogedig neu fentrau cymdeithasol. Nod y cynllun yw cefnogi busnesau lleol i adfer o effaith economaidd COVID-19 a datblygu cynhyrchion twristiaeth newydd a fyddai’n cael eu targedu at bererinion cenedlaethol a rhyngwladol posibl.

Rhaid gwario’r arian sydd ar gael ar gostau refeniw (ee amser staff, costau teithio, deunyddiau, cynhyrchion ar raddfa fach, a nwyddau anniriaethol fel deunydd marchnata) ac nid costau cyfalaf (fel gwelliannau strwythurol i adeiladau neu greu strwythurau newydd). Nid yw offer technolegol ar raddfa fach, strwythurau dros dro a deunyddiau i wella lleoliad fel paent yn cael eu hystyried fel cyfalaf.

Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi a/neu eich busnes fod wedi’ch lleoli yng Ngorllewin Cymru NEU mae’n rhaid i chi allu dangos y bydd y cynnyrch y byddwch yn ei ddatblygu’n cael effaith gadarnhaol amlwg ar economi Sir Benfro. Ardaloedd Wdig, Abergwaun a Thyddewi yng Ngogledd Sir Benfro sydd agosaf at lwybr y bererindod, ac felly mae croeso arbennig i gynhyrchion a fyddai’n cael effaith ar yr ardaloedd hyn. Gall y cynhyrchion hyn fod yn benodol i Sir Benfro neu gallen nhw fod yn drawsffiniol eu natur, neu gallan nhw gynnwys cydweithredwyr o ardal Wexford

Lawrlwythwch y ffurflen Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Tendro yma

Lawrlwythwch y briff yma

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: Dydd Iau 14eg Ebrill 2022 5 pm

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys y ffurflen Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Tendro a’r holl ddogfennau eraill y gofynnwyd amdanyn nhw ac e-bostiwch eich cais fel un ddogfen PDF at ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Cysylltwch â ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Hyfforddiant, marchnata a rhwydwaith waddol ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Categories
Cyfle Newyddion

Cyhoeddi Rownd Nesaf o Hyfforddiant Rhad ac Am Ddim Llysgenhadon Twristiaeth a Threftadaeth!

NEWYDDION

Cyhoeddi Rownd Nesaf o Hyfforddiant Rhad ac Am Ddim Llysgenhadon Twristiaeth a Threftadaeth!

 

Cwblhaodd ein criw cyntaf o Lysgenhadon Cysylltiadau Hynafol ar gyfer Gogledd Sir Benfro a Swydd. Wexford eu hyfforddiant fis diwethaf, ac am griw gwych! Nawr, rydyn ni’n lansio mwy o hyfforddiant er mwyn cynyddu eu niferoedd. Oes gennych chi ddiddordeb?

“Fe wnes i fwynhau fy hun yn fawr wrth ddysgu llawer o wybodaeth a straeon newydd. Mae wedi bod yn fraint cymryd rhan.

B. Wheatley, Llysgennad Cysylltiadau Hynafol.

Mae croesawu ymwelwyr i’r ardal a chefnogi eu hanghenion fel bod yr economi leol yn gallu ffynnu yn bwysig iawn i’n cymunedau. Mae’r llysgenhadon wedi’u hyfforddi i groesawu a chyfarch ymwelwyr a phererinion, darparu cyfoeth o wybodaeth am hanes lleol a threftadaeth, helpu ymwelwyr i benderfynu ar leoedd gwych i ymweld â nhw, creu taith, datblygu ac arwain teithiau lleol, byr, rhannu gwybodaeth leol ymarferol, adrodd straeon a llawer mwy. 

Mae hyfforddiant yn cymryd dau ddiwrnod ac mae’n RHAD AC AM DDIM. Mae wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer pobl sydd ag amser a diddordeb mewn gwirfoddoli fel Llysgennad, y rhai hynny sydd eisoes yn croesawu ymwelwyr i’w heiddo neu fel rhan o’u gwaith a rhai sydd eisoes yn gwirfoddoli o fewn y byd ymwelwyr a diwylliant yn lleol.

Dyma’r diwrnodau hyfforddi sydd i ddod yng Ngogledd Sir Benfro: Dewiswch ddau o’r tri diwrnod yma:

10 Mehefin 10am – 4pm Oriel y Parc, Tyddewi

14 Mehefin 10am-4pm ardal Abergwaun (lleoliad i’w gadarnhau)

21 Mehefin 9.30am – 6pm, O gwmpas gogledd Sir Benfro.

Mae lleoedd hyfforddi yn gyfyngedig, felly mae’n rhain archebu lle. I archebu eich lle, cliciwch ar y botwm glas o dan y neges hon. 

Cynhelir y rownd nesaf o Hyfforddiant Llysgenhadon yn Swydd Wexford ym mis Medi. Cadwch olwg am fanylion.


Categories
Cyfle Newyddion

Yn galw Arbenigwyr Hyfforddi a Marchnata Gwyliau a Digwyddiadau!

cyfle

Yn galw Arbenigwyr hyfforddi a marchnata Gwyliau a Digwyddiadau

Mae Cyngor Swydd Wexford yn awyddus i benodi contractwr i gynnal a chyflwyno Rhaglen Hyfforddi Busnes, Marchnata a Chymorth Rhwydweithio i Wyliau a Digwyddiadau, ar gyfer gwyliau a digwyddiadau lleol bychain sy’n bodoli eisoes yn rhanbarthau prosiect Gogledd Wexford (Iwerddon) a Gogledd Sir Benfro (Cymru), fel rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol.

Mae’r prosiect yn bwriadu sefydlu rhaglen hyfforddi busnes, marchnata a chymorth rhwydweithio i wyliau a digwyddiadau, wedi’i ddarparu gan ymgynghorwyr a hyfforddwyr perthnasol, sy’n gallu darparu ystod o wasanaethau cystadleurwydd a datblygu capasiti, ar gyfer cymuned gwyliau a digwyddiadau presennol rhanbarthau’r prosiect.

Bydd y rhaglen yn cynnwys darparu hyfforddiant sgiliau ar gyfer trefnwyr gwyliau a digwyddiadau bychain; rhannu adnoddau a deunyddiau marchnata trawsffiniol, a chreu rhwydwaith cyfathrebu gwaddol, ar gyfer cydweithredu trawsffiniol yn y dyfodol rhwng y grwpiau sy’n cymryd rhan yn Wexford a Sir Benfro. Bydd y gweithgareddau hyn yn chwarae rhan hanfodol yn y cyfnod adfer ôl-COVID ar gyfer digwyddiadau a gwyliau lleol yn Wexford a Sir Benfro, a amharwyd arnynt dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gellir gweld y brîff tendro ar eTenders.ie ar 206295 – 5/COMM/2022 – RFT for a “Festival and Event Business Training, Marketing and Network Support Programme”, in Wexford and Pembrokeshire, as part of the Ancient Connections project 2021 – 2023

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 28 Chwefror 2022 16:00 amser Iwerddon

Cysylltwch ag eoghan.greene@wexfordcoco.ie am ragor o wybodaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Rhwydwaith hyfforddi, marchnata a gwaddol ar gyfer gwyliau Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Categories
Cyfle Newyddion

Pererin Wyf – lansio prosiect celfyddydau newydd!

NEWYDDION

Pererin Wyf - lansio prosiect celfyddydau newydd!

Mae Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Seinio’r ffordd yn ôl trwy stori a chân

yn brosiect celfyddydau cyfranogol traws-ffiniol newydd yn cysylltu diaspora Cymreig a Gwyddelig gogledd Sir Benfro a gogledd Wexford sy’n lansio yn yr Hydref eleni.

Caiff y prosiect Pererin Wyf ei gyflwyno gan yr artist Rowan O’Neill a’r sefydliad celfyddydau cymunedol SPAN Arts a leolir yn Sir Benfro, gan weithio ar y cyd â’r cyd-hwyluswyr Gwyddelig Rachel Uí Fhaoláin o Ceol moi Chroí a John Ó Faoláin o’r Traditional Archive Channel.

Mae Pererin Wyf yn deitl emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynydd toreithiog, William Williams Pantycelyn, ac mae’r prosiect hwn yn dwyn ei ysbrydoliaeth ohoni. Yn ddiweddarach daeth yr emyn yn gysylltiedig â’r dôn Amazing Grace ac fe’i poblogeiddiwyd yn y 1960au gyda recordiad gan Iris Williams.

Bydd prosiect Pererin Wyf yn gwahodd cantorion o bob cwr o’r byd i recordio fersiwn o’r gân hon mewn unrhyw iaith ac o leoliad eu dewis. Bydd recordiadau’n cael eu pinio i fap digidol i ffurfio corws byd-eang o’r gân oesol hon. Bydd cyfranogwyr y prosiect hefyd yn cael cyfle i gynnig eu myfyrdodau personol a’u cysylltiadau â Gogledd Penfro a Wexford fel rhywun sy’n byw yno ar hyn o bryd, cynefin eu cyndadau, neu’n fan sy’n arwyddocaol iddyn nhw am resymau eraill.

Bydd y prosiect Pererin Wyf yn dechrau ym mis Medi 2022 gyda chyfres o weithdai ar-lein am ddim gyda siaradwyr o safon fyd-eang yn canolbwyntio ar themâu allweddol y prosiect; cysylltu â’r diaspora Cymreig a Gwyddelig, iaith, cartref, teithio a chân. Bydd siaradwyr yn cynnwys David Greenslade – y mae ei lyfr Welsh Fever yn gatalog o weithgaredd a chysylltiadau Cymreig yng ngogledd America, Pamela Petro awdur The Long Field, myfyrdod ar hiraeth sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2022, yr Athro Helen Phelan, Cyfarwyddwr Academi Cerddoriaeth a Dawns Byd Iwerddon a Rachel Uí Fhaoláin a John Ó Faoláin, casglwyr caneuon, llên gwerin a straeon traddodiadol o Wexford.

Bydd cyfres o weithdai hybrid yn dilyn gan ddod i ben gyda thaith gyfnewid rhwng Sir Benfro a Swydd Wexford yn ystod Gwanwyn 2023. Bydd y gweithdai hyn yn arwain at fersiwn newydd o’r gân sy’n defnyddio’r Wyddeleg ac yn adlewyrchu dealltwriaeth gyfoes o bererindod, cartref a dychwelyd.

Os oes gennych chi gysylltiad personol â Gogledd Sir Benfro neu Wexford ac yr hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect hwn, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Anfonwch e-bost at rowan@span-arts.org.uk i gael gwybod mwy am sut y gallech chi gymryd rhan neu i archebu lle yn y sesiwn ragarweiniol ar 29ain Medi trwy www.span-arts.org.uk

Categories
Cyfle Newyddion Pererindod

Galwad am Bapurau – Symposiwm ‘Pilgrimage and Flourish’

NEWYDDION

Galwad am Bapurau - Symposiwm 'Pilgrimage and Flourish'

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain i gynnal symposiwm 11/12 Mawrth 2023.

Galwad am Bapurau
Symposiwm ‘Pilgrimage and Flourish’:
The multi-layered benefits and challenges of pilgrimage
Mawrth 11-12, 2023
Lleoliad: The Riverside Park Hotel, Enniscorthy, Iwerddon

Yn ystod pandemig COVID-19, mae twristiaeth pererindod wedi ffynnu ledled y byd. Mae llwybrau pererindod newydd ac wedi’u hadfywio wedi dod i’r amlwg mewn llawer o leoedd gan gynnwys yr Eidal, Japan, Nepal, a’r DU. Mae gwahanol fathau o bererindod wedi bod yn denu twristiaid seciwlar, megis y niferoedd cynyddol o dwristiaid o Dde Corea sy’n cerdded y Caminos yn Sbaen. Mae pererindod rhithwir wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn ystod y pandemig, a fyddai’n cynnal yn arbennig y rhai sy’n cael anhawster symud oherwydd anabledd / salwch. Mae teithiau cerdded pererindod wedi bod yn arbennig o boblogaidd yn ystod y pandemig fel modd o wella lles meddyliol, corfforol a seicolegol, rhyngweithio cymdeithasol, hunanfyfyrio, adfywiad ysbrydol, ac ati.

Rydyn ni hefyd wedi gweld pererindodau’n cyfrannu at les cymunedau lleol, trwy ddarparu bywoliaeth a bywiogrwydd; a helpu adfywiad diwylliannol. Mae rhai pererindodau newydd yn cael eu creu’n fwriadol gan awdurdodau ac elusennau mewn ffyrdd sydd o fudd i gymunedau lleol ac sy’n ymwneud â nhw. Er enghraifft, mae’r prosiect Cysylltiadau Hynafon sy’n cysylltu Sir Benfro yng Nghymru â Swydd Wexford yn Iwerddon, yn cynnwys amrywiol weithgareddau sy’n cynnwys y gymuned, a chydweirhrediadau ag artistiaid lleol. Er bod manteision twristiaeth pererindod i gymunedau lleol/gwledig wedi’u cydnabod yn ystod y pandemig a thu hwnt, mae diffyg ymwybyddiaeth a chefnogaeth gan lywodraethau ac awdurdodau ar gyfer seilwaith cynhaliol a marchnata, yn ogystal â chyfranogiad cymunedau lleol, a busnesau bach. Mae angen ymdrech ar y cyd, lle mae rhanddeiliaid amrywiol yn cyfathrebu’n weithredol ac yn helpu i wneud y gorau o fanteision posibl twristiaeth pererindod mewn cymunedau, yn enwedig mewn ardaloedd difreintiedig yn economaidd, ac ymylol.
Er mwyn archwilio’r ffenomen sy’n dod i’r amlwg o ran twristiaeth pererindod a’i ddyfodol cynaliadwy, gwydn ac adfywiol, hoffem eich gwahodd i symposiwm, “Pilgrimage and Flourishing” lle bydd ysgolheigion, ymarferwyr, swyddogion y llywodraeth, pobl greadigol a rhanddeiliaid eraill yn trafod y materion cyfredol, yn rhannu gwybodaeth a mewnwelediadau, a dyfodol economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol gynaliadwy twristiaeth pererindod.

Byddem hefyd yn hoffi trafod: y camau ymarferol wrth sefydlu llwybrau pererindod modern; sut i greu cynllun gwaith rhwng sefydliadau pererindod ac asiantaethau twristiaeth/llywodraethau lleol/canolog; sut i droedio’r gwahaniaeth rhwng profiad pererindod a thwristiaeth “arferol”. Sut gallwn ni annog grŵp mor amrywiol o bererinion â phosibl, boed hynny o gefndiroedd crefyddol neu anghrefyddol, hil ac economaidd-gymdeithasol? Pa fathau o bererinion ydyn “ni” eisiau eu gweld ar y llwybr, a faint o le ddylai amrywiaeth ei gael wrth wneud penderfyniadau?

Rydyn ni’n gwahodd cyfraniadau gan amrywiaeth o ddisgyblaethau a meysydd gan gynnwys y celfyddydau gweledol a chlywedol, ymarferwyr symud, anthropoleg, daearyddiaeth ddynol, cymdeithaseg, seicoleg, astudiaethau diwylliannol, economeg, hanes, astudiaethau datblygu, astudiaethau twristiaeth newydd, lletygarwch/rheoli digwyddiadau, llywodraeth a sefydliadau elusennol. Gallai pynciau gynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • Tirweddau pandemig a thwristiaeth pererindod
 • Datblygu gwledig trwy dwristiaeth pererindod ar ôl y pandemig
 • Adfywio cymunedol a diwylliannol trwy bererindod mewn ardaloedd gwledig
 • Pererindod ac adfywio diwylliannol/treftadaeth/iaith.
 • Effaith twristiaeth pererindod ar yr amgylchedd a’r economi leol
 • Lliliaru tlodi a thwristiaeth pererindod mewn ardaloedd ymylol
 • Entrepreneuriaeth wledig a busnesau bach a chanolig (BBaChau)
 • Gwyrddu’r economi a thwristiaeth pererindod
 • Twristiaeth a phererindod agos at adref mewn ardaloedd gwledig
 • Y prif rwystrau i dwristiaeth pererindod (e.e. llety cost isel) ac atebion i hynny
 • Natur newidiol pererindod (twristiaeth diwylliannol niche neu ‘brif ffrwd’), a beth mae’n ei olygu ar gyfer datblygiad yn y dyfodol
 • Tensiynau a gwrthdaro ymhlith rhanddeiliaid pererindod
 • Ymatebion creadigol i bererindod
 • Datblygu offer creadigol er mwyn gwella profiad pererinion
 • Cyd-greu mewn prosiectau cymunedol pererindod (celfyddydau, gwyliau, ac ati)

  Rydyn ni’n annog siaradwyr yn gryf i gyflwyno mewn ffordd greadigol, a all gynnwys dangos ffilm fer, darllen barddoniaeth, adrodd straeon, symud/dawnsio, canu, Pecha Kucha, ac ati.

  Anfonwch eich crynodeb (dim mwy na 250 gair) at Jaeyeon Choe trwy e-bost (jaeyeon@jaeyeonchoe.com) erbyn y 15 Hydref. Nid oes ffi cofrestru ar gyfer cymryd rhan yn y digwyddiad hwn ond mae lleoedd yn gyfyngedig. Diolch!

Categories
Cyfle Newyddion

Yn galw artistiaid – Ffynhonnau Sanctaidd Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Cyfle

Yn galw artistiaid - Ffynhonnau Sanctaidd Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Mae Cysylltiadau Hynafol yn gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb gan artistiaid, cerddorion a phobl greadigol ar gyfer:

 1. Comisiynau cerddoriaeth a sain (cyfanswm y gyllideb sydd ar gael €15,000)
 2. Comisiynau llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol (cyfanswm y gyllideb sydd ar gael €15,000)

Bydd pob comisiwn yn archwilio thema Ffynhonnau Sanctaidd yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford. Bydd y cyllidebau’n cael eu rhannu’n gyfartal rhwng Sir Benfro a Wexford. Mae’n debygol y bydd rhwng 4-6 comisiwn yn cael eu dyfarnu, o werthoedd amrywiol rhwng €2000 a €10,000, yn dibynnu ar natur y prosiect ac i ba raddau y mae’n cynnwys pobl greadigol trawsffiniol Gwahoddir cynigion ar gyfer prosiectau ar raddfa fach yn ogystal â chynigion ar raddfa fwy, mwy uchelgeisiol.

Hoffai tîm Cysylltiadau Hynafol glywed am unrhyw brosiectau rydych chi’n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd, neu eisiau eu datblygu sy’n ymwneud â thema Ffynhonnau Sanctaidd trwy gyfrwng sain a/neu gerddoriaeth. NEU lenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol. Nid oes angen cynigion manwl ar hyn o bryd, dim ond amlinelliad o’r weledigaeth ar gyfer prosiect a chyllideb fras. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ni ystyried pwy sydd â diddordeb, o ble maen nhw’n dod, beth maen nhw’n ei wneud, a sut y gallen nhw weithio’n greadigol gyda, neu ategu, prosiectau tebyg neu gysylltiedig dros y ffin. Cymaint â phosibl rydym eisiau annog cydweithredu trawsffiniol rhwng artistiaid sy’n gweithio gyda dulliau a/neu gyfryngau tebyg. O ganfyddiadau’r alwad agored, gwahoddir nifer fechan o ymgeiswyr i wireddu eu syniad gyda’r gyllideb a ddyrannwyd iddynt.

Mae dau friff, un ar gyfer cerddoriaeth a sain a’r llall ar gyfer llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol – gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r briff a’r ffurflen gais gywir os gwelwch yn dda.

Lawrlwytho’r Briff Cerddoriaeth a Sain

Lawrlwytho’r ffurflen gais Cerddoriaeth a Sain

Lawrlwytho’r briff Llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol

Lawrlwytho’r ffurflen gais Llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol

Ymholiadau: e-bostiwch ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Dyddiad cau: Dydd Mercher 20fed Hydref 5 pm 2021

Allbynnau’r Prosiect: gweithiau celf – celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, cerddoriaeth a sain

Categories
Cyfle Newyddion

Cysylltiadau Hynafol yn chwilio am gontractwr i gyflenwi Cynnyrch Pererindod

Prosiect Cymunedol

Cysylltiadau Hynafol yn chwilio am gwmni i gyflenwi Cynnyrch Pererindod

Mae Cysylltiadau Hynafol yn dymuno contractio endid dielw neu gwmni masnachol i oruchwylio, datblygu a hyrwyddo llwybr pererinion newydd arfaethedig rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn Sir Benfro, Cymru. Bydd ffocws cryf ar ddatblygu’r cynnyrch pererindod gan ddefnyddio’r seilwaith presennol (llwybr arfordir Sir Benfro ac atyniadau cysylltiedig yn Wexford) yn ogystal ag ar gydlynu a marchnata cynhyrchion twristiaeth cysylltiedig. Mae’r gyllideb a ddyrennir ar gyfer y contract hwn ar gyfer cyflawni allbynnau tymor byr penodol a nodwyd yn ogystal â gweithredu fel arian sbarduno ar gyfer y weledigaeth mwy hirdymor ar gyfer y fenter. Bydd angen i’r contractwr llwyddiannus, p’un ai ei bod yn endid nid er elw neu’n fasnachol, ddangos brwdfrydedd am weledigaeth hirdymor y prosiect y tu hwnt i gwmpas cyflawni’r contract a dangos pa fesurau y byddent yn eu rhoi ar waith yn ystod cyfnod y contract i sicrhau cynaliadwyedd ac annibyniaeth ariannol unwaith y bydd y prosiect Cysylltiadau Hynafol yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2023.

Bydd y contractwr llwyddiannus yn gallu dangos gwybodaeth gefndir drylwyr a dealltwriaeth o gyd-destun hanesyddol a chyfoes pererindod yng Nghymru, y DU, Iwerddon ac Ewrop. Bydd ganddynt brofiad sylweddol o weithio o fewn cyd-destun pererindod NEU brofiad trosglwyddadwy mewn diwydiannau twristiaeth cysylltiedig (ee cerdded llwybrau, twristiaeth cyrchfan).

Rhaid derbyn pob ymholiad a chais trwy Etender Bravo Solutions

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

Bydd angen i ymgeiswyr gofrestru er mwyn gweld yr holl gyfleoedd tendro. Ar ôl mewngofnodi byddwch yn gallu gweld y briff llawb a manylion y tendr llawn trwy edrych yn yr adran Gwahoddiad i Dendro (ITT). Chwiliwch o fewn yr adran ‘ITT open to all suppliers’ a chwiliwch am ‘Development and Management of new cross-border pilgrimage route between Ferns and St Davids and associated tourism products’ neu nodwch y cod 87231

Dyddiad: Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau 15 Medi 2021

Allbynnau’r Prosiect: Cynhyrchion Pererindod a datblygu llwybr

Categories
Cyfle Cymuned Newyddion

Horatio Clare yn creu taith gerdded sain ar gyfer ardal Santes Non – galwad am gyfraniadau cyhoeddus

Prosiect Cymunedol

Horatio Clare yn creu taith sain newydd ar gyfer ardal St Non's

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i gyfrannu at brosiect newydd cyffrous, gyda’r nod o ddathlu hanes, tirwedd a phobl ardal eiconig Santes Non, Sir Benfro trwy gyfrwng sain.

Yn eistedd uwchben y clogwyni lai na milltir y tu allan i Dyddewi, gyda golygfeydd ar draws Bae San Ffraid a thuag at ynysoedd Sgomer a Gwales, Capel a Ffynnon Sanctaidd Santes Non yw’r man, yn ôl y traddodiad, y ganed Dewi i’w fam, Non. Dylanwadodd y Santes Non a Dewi Sant, Nawddsant Cymru, ar ledaeniad Cristnogaeth ar draws y byd Celtaidd yn y 6ed ganrif, gan gynnwys yng Nghymru, Iwerddon, Cernyw a Llydaw.

Y lleoliad ysblennydd, hanesyddol a gwyllt hwn fydd man cychwyn yr awduron/darlledwyr gwobredig Laura Barton a Horatio Clare, a gomisiynwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro i greu podlediad taith gerdded sain ar hanes, pobl a thirwedd yr ardal. Bydd Horatio a Laura’n gweithio ochr yn ochr â’r cynhyrchydd ymgynghorol Graham Da Gama Howells, sy’n byw yn sir Benfro a’r peiriannydd Sain gyda’r BBC, Andy Fells.

Bydd taith gerdded Santes Non yn brofiad clywedol gyda lleisiau a cherddoriaeth y lle a’r gymuned arbennig hon. Bydd gwrandawyr yn dysgu am ffynhonnau, seintiau, capeli, pererinion, hanes naturiol, iaith, archeoleg, ffermio a defnydd tir, moderniaeth, cadwraeth ac arwyddocâd ehangach y lle hwn i hunaniaeth Gymraeg a diwylliant Ewropeaidd. Bydd y darn gorffenedig ar gael fel podlediad i’w lawrlwytho o unrhyw le yn y byd, gyda’r nod o ddod â’r lle, ei hanes a’i bobl i gynulleidfa ryngwladol.

Yn galw am gyfranwyr a chyfle i ddysgu sgiliau newydd!

Gwahoddir awduron, artistiaid, cerddorion, archeolegwyr, amgylcheddwyr, syrffwyr, storïwyr, cerddwyr, dringwyr, cychwyr a physgotwyr lleol i adrodd eu straeon. Mae’r tîm cynhyrchu hefyd yn cynnig cyfleoedd i drigolion ifanc yr ardal gael hyfforddiant, datblygiad a phrofiad gwaith mewn darlledu, recordio sain ac ymchwil. Cysylltwch â Horatio Clare ar horatioclare@hotmail.com

Mae Horatio Clare wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn Cymru ddwywaith, ac mae ei waith yn cynnwys Running for the Hills (Gwobr Somerset Maugham), A Single Swallow, Down to the Sea in Ships (Llyfr Taith y Flwyddyn Stanford Dolman), Aubrey and the Terrible Yoot (Gwobr Branford Boase), The Light in the Dark, Orison for a Curlew a Something of his Art: Walking to Lubeck with J S Bach. Ei lyfr diweddaraf yw Heavy Light: a story of madness, mania and healing. Mae Horatio’n cyflwyno cyfres flynyddol enwog Sound Walks ar Radio 3, sydd wedi mynd â gwrandawyr ar hyd Clawdd Offa, ar draws yr Almaen yn ôl troed JS Bach, i’r Goedwig Ddu ar gyfer Winter Wanderer, ar hyd Llwybr Cylch yr Arctig yr Ynys Las ac yn fwyaf diweddar i arfordir dwyreiniol Lloegr ar gyfer taith sain Sunrise Sound Walk.

Mae Laura Barton yn ysgrifennu ar gyfer amrywiaeth o gyhoeddiadau gan gynnwys The Guardian, The Observer, a The Independent. Mae ei gwaith yn aml yn canolbwyntio ar gerddoriaeth, rhywedd a thirwedd. Mae hi’n cyfrannu’n rheolaidd at BBC Radio 4 ac mae wedi gwneud rhaglenni dogfen ar bynciau sy’n amrywio o tomboys i hyder, i gerddoriaeth ac afonydd. Bu tair cyfres o Notes From a Musical Island, yn archwilio’r berthynas rhwng cerddoriaeth a thirwedd Prydain.