Categories
Newyddion

Lansio cyfres lyfrau ac Albwm Ffynhonnau Sanctaidd

NEWYDDION

Lansio cyfres lyfrau ac albwm Ffynhonnau Sanctaidd yn Theatr Gwaun

Nos Iau 22 Mehefin 7.30 pm, Theatr Gwaun

Ymunwch â ni i ddathlu lansiad Ffynhonnau Sanctaidd Wexford a Sir Benfro, cyfres dairieithog o lawlyfrau a gomisiynwyd gan Gysylltiadau Hynafol ac a gyhoeddwyd gan Parthian. Mae pob llyfr yn trafod ffynhonnau o wahanol bersbectif ac yn cynnwys ysgrifau, cerddi a straeon byrion ochr yn ochr â ffotograffau a phrintiau gan gyfranwyr o Gymru ac Iwerddon. Bydd darlleniadau gan Michelle Dooley Mahon, Diana Powell a Phil Cope a sesiwn holi-ac-ateb gyda Caitriona Dunnet, un o’r artistiaid sydd wedi cyfrannu.
Ar ôl yr egwyl, bydd Jo MacGregor a Dan Messore ynghyd â cherddorion o’r ddwy ochr i Fôr Iwerddon yn perfformio caneuon o’u halbwm newydd Voice of the Wells, sydd wedi’i hysbrydoli gan eu hymweliadau â ffynhonnau sanctaidd yn Wexford a Sir Benfro a’r bobl y gwnaethon nhw gwrdd â nhw ar hyd y daith.
Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond archebwch trwy Theatr Gwaun i gadw lle neu ffoniwch 01348 873421.
Gallwch brynu’r llyfrau Ffynhonnau Sanctaidd yn y digwyddiad. Maen nhw’n £6 yr un a £25 am y gyfres o 5 llyfr. ARIAN PAROD YN UNIG
Neu os na allwch chi ddod i’r digwyddiad, gallwch brynu’r llyfrau trwywefan Parthian
Categories
Newyddion

Gŵyl Ferns 5 Mehefin 2023 – croeso i bawb!

NEWYDDION

Gŵyl Ferns 5 Mehefin 2023 - croeso i bawb!

Gwyn Ferns 4ydd a 5ed Mehefin

Bydd y digwyddiad hwn yn ddathliad cymunedol go iawn, ac yn nodi penllanw’r prosiect Cysylltiadau Hynafol wrth iddo dynnu i’w derfyn yr haf hwn.

Ysbrydoliaeth Cysylltiadau Hynafol oedd y cyfeillgarwch rhwng Sant Aeddan a Dewi Sant. Mae Gŵyl Ferns wedi mabwysiadu’r thema hon a’r nifer o fythau a chwedlau a rennir gennym ac yn dod â hi’n fyw yn y ffordd mwyaf ysblennydd gyda gorymdaith o bypedau anferth, cerddoriaeth, perfformiadau canoloesol, talent leol a mwy.

Bydd cyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Sant Aeddan o 7.30pm, gyda The Allabair Trio a’r côr lleol Chord On Blues Archebwch docynnau yma

Fe welwch chi byped 12 troedfedd o Dewi Sant wedi dod o Sir Benfro; anghenfil môr yn cynrychioli Sant Aeddan yn croesi i Gymru a chwch gwenyn enfawr a haid o wenyn yn cynrychioli Sant Aeddan yn gadael Cymru gyda bendith Dewi a sefydlu’r fynachlog yn Ferns. Gallwch ddisgwyl hyn i gyd a mwy yng Ngorymdaith Gŵyl Ferns fydd yn plethu ei ffordd i’r castell am hanner dydd ar gyfer digwyddiadau’r dathlu.

Bydd yr Horsemen of Éire, a fydd yn marchogaeth gyda’r orymdaith mewn
gwisgoedd canoloesol, yn creu’r naws ar gyfer y dathliadau i ddilyn yn y castell. Yn arwain yr orymdaith fydd Bloco Garman, band drymio Celtaidd lleol.

Awydd cymryd rhan? Ymunwch yn y gweithdai gyda’r artist Caoimhe Dunn.

Dysgwch fwy am hyn a beth arall sy’n digwydd ar gyfer Gŵyl Ferns ar Facebook

neu ar wefan pentref Ferns

Categories
Newyddion Pererindod

Ffair Pererinion yn Llys yr Esgob, Tyddewi

NEWYDDION

Ffair Pererinion yn Llys yr Esgob, Tyddewi

Dydd Llun 29ain Mai – Ffair Pererinion Llys yr Esgob, Tyddewi

AM DDIM a chroeso cynnes i bawb!
Mae’r Ffair Pererinion yn argoeli i fod yn achlysur arbennig ar 29ain Mai yn Llys yr Esgob, Tyddewi o 11am-6pm gyda rhaglen o berfformiadau, canu, teithiau tywys, marchnad ganoloesol, arddangosiadau sgiliau traddodiadol a dangosiadau ffilmiau. Mae’n nodi llwyddiannau prosiect Cysylltiadau Hynafol yng Nghymru a lansiad Llwybr Pererinion Wexford Sir Benfro, gyda dathliad o gymunedau ddoe a heddiw a chysylltiadau’r gorffennol a’r dyfodol rhwng Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro.
Mae diwrnod y Ffair Pererinion yn dechrau gydag Eglwys Gadeiriol Tyddewi a Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yn ymuno i arwain taith dywys sy’n cysylltu Aeddan Sant a Dewi Sant. Bydd y grŵp yn dechrau gyda pherfformiad cerddorol gan Gôr Pawb a’r prosiect Pererin Wyf / I’m a pilgrim, gan fynd ar ei ffordd ar hyd llwybr at lwybr yr arfordir ac ymweld â ffynnon sanctaidd y Santes Non. Os fyddwch wedi methu taith gerdded y bore, bydd cyfleoedd i ymuno â meicro-bererindodau o amgylch Eglwys Gadeiriol Tyddewi drwy gydol y dydd. Archebwch eich lle ar daith gerdded
Mae Côr Pawb, Span Arts yn eich gwahodd i’r Canu Mawr / The Big Sing, rhaglen fer o ganeuon pererindod a berfformir yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Mae’r digwyddiad yn rhan o brosiect Pererin Wyf / Is Oilithreach Mé / I am a Pilgrim a bydd yn gorffen drwy ganu ‘Pererin Wyf’ gan William Williams, Pantycelyn, yn ddigyfeiliant. Bydd yr Eglwys Gadeiriol ym ffrydio’r cyngerdd yn fyw. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ymuno cliciwch yma.
Mae’n bleser gan Ganolfan Byd Bychan ddychwelyd gyda’r pyped anferth o Dewi Sant ac anghenfil môr newydd 6m o hyd mewn gorymdaith gyda cherddorion a disgyblion o Ysgol Penrhyn Dewi. Dewch i ymuno â’r hwyl am 2pm mewn Gorymdaith Bererinion o Sgwâr y Groes i dir Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Bydd Dewi Sant yn ymweld â chychod gwenyn anferth gwaith celf Bedwyr Williams, ‘Gwnewch y Pethau Bychain’ ar ei ffordd i’r dathliadau yn y Ffair. Darganfyddwch fwy am y cychod gwenyn yma.
Bydd amrywiaeth o stondinau cyffrous sy’n arddangos rhai o’r nwyddau gorau sydd gan yr ardal i’w cynnig mewn marchnad ganoloesol fywiog. Bydd stondinau’n gwerthu bwyd a diod blasus hefyd, wedi’u gwneud o gynhwysion lleol. Bydd yna ddidanwyr direidus, cerddorion crwydrol a gwerthwyr creiriau sanctaidd a pherfformiadau annisgwyl. Manylion am y farchnad ganoloesol a’r hyn fydd ar gael i ddod yn fuan.
Cewch olwg ar y crefftau a’r sgiliau traddodiadol a ddefnyddiwyd i adeiladu Llys yr Esgob ac Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Ymunwch â chrefftwyr Canolfan Tywi yn eu pabell fawr wrth iddyn nhw rannu eu gwybodaeth am adeiladau hanesyddol ac arddangos gwaith plastr addurniadol, cerfio carreg, toi, a gwneud ffenestri traddodiadol ymhlith pethau eraill. Cewch fwy o wybodaeth yma canolfantywi.org.uk
Gallwch fwynhau effaith y prosiect Cysylltiadau Hynafol trwy gyfres o ffilmiau a ddangosir yng naeargelloedd y Llys. Mae’r ffilmiau’n cynnwys comisiynau artistiaid a chymunedol o Gymru ac Iwerddon. Bydd rhestr o ddangosiadau ffilm a gwneuthurwyr ffilm yn dod yn fuan.
Ac yn olaf, dewch draw i’r cyngherdd awyr agored gyda cherddoriaeth hynafol o Gymru a’r gwledydd Celtaidd yn cael ei pherfformio gan y cerddorion gwerin enwog Julie Murphy, Ceri Rhys Matthews a Jess Ward. Cyfeiliant cerddorol perffaith i ddathliad godidog yn lleoliad hanesyddol trawiadol adfeilion y Llys.
Categories
Newyddion Pererindod

Caminos Creadigol Byr yn Sir Benfro

NEWYDDION

Caminos Creadigol Bach yn Sir Benfro

Dydd Sadwrn 20fed Mai a 10fed Mehefin

Dau olwg artistig ar hanfod pererindod ar hyd Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro gydag Ailsa Richardson a Suzi MacGregor

Dydd Sadwrn 20fed Mai
(yn Neuadd Bentref St Nicholas)

teimlo’ch traed (gwyllt) ar y ddaear gydag Ailsa

mae talu sylw yn fath o sicrhau cydbwysedd â’r byd byw, gan dderbyn rhoddion â llygaid agored a chalon agored
(Robin Wall Kimmerer)

Bydd Ailsa’n cynnig arferion syml o’i phecyn wildfeet i wella presenolrwydd, ymwybyddiaeth ofalgar a’r dychymyg. Mae’r arferion hyn yn tynnu sylw at yr holl leisiau a doethineb sydd ar gael i ni yn yr amgylchedd/byd byw, y gellir ‘mynd â nhw adref’ er mwyn cyfoethogi eich profiad o gerdded a phererindod. Mae hyn yn aml yn golygu rhoi rhai o’n ffyrdd arferol o ymateb o’r neilltu er mwyn caniatáu i’n perthynas â natur ac a’n gilydd ymddangos yn llawnach. Yn chwareus ac o ddifrif, byddwn yn archwilio cerdded ac ysgrifennu, yn cynnwys gwahanol ffyrdd o dalu sylw, ac yn cynnwys agwedd benodol Ailsa at ‘gerdded gyda chwestiwn’.

Cysylltwch ag Ailsa ailsajr@btinternet.com

Dydd Sadwrn 10fed Mehefin
(yn Neuadd Bentref Llanrhian)

Darganfod Lleisiol a Chân gyda Suzi

“Eich llais yw’r enaid, yr hunan wedi’i gorffori. Gallwn ei drin sut bynnag yr hoffwn ni: sibrydion tawel, crawciau deniadol, treiddgar, swnllyd, taer, cariadus, melys, canu. Ond … gall y llais fod fel gwên ffug: yn sownd ac yn anghyfforddus. Felly’n araf bach, ymestynwch, heriwch ac archwiliwch eich llais – mae ganddo’r potensial i gynnwys pob mynegiant.”

Gan ddefnyddio ei hyfforddiant lleisiol, ei dawn gerddorol a’i phrofiad o fyrfyfyrio, mae Suzi’n eich gwahodd i ddechrau ymchwiliad i ‘lais’ – mewn ymateb i’n gwlad a hanfod pererindod/camino. Cyfieithiad Camino yw “y llwybr” neu “y ffordd”, ac mae Suzi’n aml wedi canfod bod y llais, a chanu yn arbennig, wedi bod yn llwybr neu’n ffordd i ddarganfod a dyfnhau perthynas â chi’ch hun, ag eraill, ac â’ch amgylchedd. Mae hwn yn weithdy hwyliog a chynhwysol, ar gyfer POB llais. Gallwch ddisgwyl ymarferion lleisiol, archwiliadau dychmygus o wead a thôn lleisiol, cylchoedd rhannu, gemau byrfyfyr hwyliog, a chanu harmonïau twymgalon gyda’ch gilydd yn y gwyllt!

Cysylltwch â Suzi suzinaomi@gmail.com

Cost – mae’r gost ar raddfa symudol o £45-£90 am bob diwrnod
neu’r ddau weithdy am £80-£170, a chofiwch ddal i gysylltu â ni os na allwch chi fforddio’r gost.

Categories
Cyfle Newyddion

Cyfleoedd gwaith – Swyddogion pererinion ar gyfer Sir Benfro a Wexford

Cyfle

Cyfleoedd gwaith - Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain yn chwilio am ddau Swyddog Pererindod

Mae’n bleser gan Gysylltiadau Hynafol gyhoeddi penodiad partneriaeth o sefydliadau a fydd yn cydweithio i reoli’r llwybr pererinion newydd rhwng Tyddewi, Sir Benfro a Ferns yn Sir Wexford. Arweinir y bartneriaeth gan Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain, ynghyd â Pilgrim Paths of Ireland, Journeying a Guided Pilgrimage.

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain yn hysbysebu dwy swydd Swyddog Pererindod newydd, un ar gyfer Sir Benfro ac un ar gyfer Wexford.

Meddai Arweinydd Prosiect Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain, Dawn Champion:

“I gefnogi’r prosiect hwn, rydym yn falch iawn o allu cynnig swyddi llawn amser i ddau Swyddog Pererindod, un yn Wexford ac un yn Sir Benfro. Bydd y swyddogion pererindod hyn yn cael cyfle proffesiynol prin i ysbrydoli pobl, pererinion, cymunedau a busnesau i gael manteision pererindod. Bydd y llwybr pererindod yn creu gwaddol parhaus i’r ddwy gyrchfan pererinion hynod hon drwy adfywio cymunedau, denu pererinion a sicrhau traddodiad diwylliannol modern hir ei barhad.

Rydyn ni’n chwilio am ddau berson arbennig sy’n adnabod yr ardal a’i phobl yn dda, i gynllunio a chyflwyno rhaglen bererindod lawn ac ysbrydoledig trwy drafod â phobl o bob cymuned, a datblygu gweithredu cymunedol a dan arweiniad gwirfoddolwyr.”

Mae’r swydd ddisgrifiadau a’r drefn ymgeisio i’w gweld yma: www.britishpilgrimage.org/pilgrimage-officer-job-vacancies

cydnabyddiaeth am y ddelwedd: Ffotograff o Janet Ingram, Swyddog Addysg a Phererindod Eglwys Gadeiriol Tyddewi gan Journeying.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 3 Ionawr 2022

Allbynnau’r Prosiect: Dwy swydd gyfwerth ag amser llawn newydd

Categories
Newyddion Pererindod

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro

Pererindod

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain wedi creu partneriaeth gyda Pilgrim Paths of Ireland, Journeying a Guided Pilgrimage i reoli’r llwybr pererinion newydd rhwng Tyddewi, Sir Benfro a Ferns yn Sir Wexford. Llwybr y pererinion fydd prif waddol y prosiect Cysylltiadau Hynafol.

Dywedodd Guy Hayward, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain:

“Nod Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain yw hwyluso gweithgaredd ar lawr gwlad o gwmpas Prydain trwy gynnig ein harbenigedd yn rhad ac am ddim i bawb sydd ei angen, ac mae cymaint mwy o’r gweithgaredd cymunedol lleol hwn nawr eu bod yn gweld potensial deniadol pererindod i’w hardal leol y maen nhw’n ei hadnabod ac yn ei charu. Rydyn ni hefyd am i fwy o bobl gerdded y llwybrau go iawn, nid dim ond fel cysyniad hanesyddol, a dyna pam ein bod mor gyffrous ynglŷn â’r prosiect hwn, sy’n creu hen lwybr fel newydd gyda’r holl seilwaith sydd ei angen ar bererinion modern. Mae dod at ei gilydd a gweithio gyda’r holl bartneriaid gwahanol hyn – Pilgrim Paths Ireland, Journeying, Guided Pilgrimage, Cysylltiadau Hynafol – sydd i gyd yn frwd dros ffurfio cysylltiad pererindota rhwng Iwerddon a Chymru, yn mynd i arwain at y math o arloesi a ffresni sydd ond yn digwydd pan fydd diwylliannau gwahanol yn dod i gysylltiad â’i gilydd ac yn rhannu eu doethineb. Rydyn ni yng nghyfnod cynharaf y prosiect hwn, ond rwy’n gallu dweud yn barod ein bod yn mynd i greu rhywbeth hardd iawn gyda’n gilydd sy’n pontio dwy ochr y Môr Celtaidd, a rhywbeth y bydd cymaint yn ei fwynhau ac yn dod o hyd i ystyr drwyddo am genedlaethau i ddod.”

Yn gweithio ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain ac yn cynrychioli diddordeb Iwerddon yn y prosiect mae Pilgrim Paths Ireland. Dywedodd y Cadeirydd John G O’Dwyer ei fod yn: “falch iawn o fod yn rhan o’r tîm sydd â’r dasg o ddatblygu llwybr pererinion fel rhan o’r prosiect Cysylltiadau Hynafol a fydd yn coffáu taith Aeddan Sant yn y 6ed ganrif i astudio fel disgybl i Dewi Sant yng Nghymru.” Mae’n credu y bydd y prosiect yn adfywio’r hen gysylltiadau rhwng cymunedau yn Sir Benfro a Wexford drwy ddefnyddio treftadaeth gyffredin i rannu gwybodaeth, profiad a sgiliau lleol. “Dylai’r llwybr pererinion newydd olygu llawer o wariant ychwanegol i Wexford a Sir Benfro a thynnu sylw at y dreftadaeth gyfoethog sydd gan y ddwy ardal i’w chynnig i ymwelwyr,”

Hefyd yn ymuno â’r tîm bydd dau gwmni nid-er-elw o Orllewin Cymru. Mae Journeying wedi bod yn mynd â grwpiau bach o bererinion ar deithiau cerdded tywys i rannau mwy pellennig Prydain ac Iwerddon ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae Guided Pilgrimage yn cynnig pererindodau Celtaidd undydd neu sawl diwrnod sy’n creu gofod i bobl ailgysylltu’r corff a’r enaid drwy’r tirweddau Celtaidd gwyllt a hardd.

Yn dilyn ymgynghoriad cymunedol ac ymchwil marchnad, enw’r llwybr fydd Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro Mae’r arbenigwyr marchnata cyrchfan o Gaerdydd, Heavenly, ynghyd â chwmni dylunio graffeg Orchard wedi creu brand unigryw ar gyfer y llwybr a fydd yn ysbrydoli ymwelwyr o’r DU, Iwerddon a thramor i fod yn bererinion a chael profiad a allai newid eu bywydau. Bydd y brandio’n cynnwys arwyddion ar y llwybr, mapiau a thaflenni yn ogystal â phasbortau pererinion ac ap pererinion.

Bydd y llwybr ar agor i’r cyhoedd yn 2023 ar gyfer teithiau tywys a hunan-dywys. Mae yna nifer o gyfleoedd i gymryd rhan mewn pererindodau undydd ar y llwybr newydd.

Am fwy o wybodaeth ewch i:

Mae hwn yn llwybr sy’n cael ei ddatblygu ac ar hyn o bryd mae’n mynd drwy broses achredu Sport Ireland. Er bod rhai rhannau o’r llwybr ar Lwybrau Cerdded achrededig Wexford (Ferns Village, Oulart Hill, Three Rocks Trail a Carne i Rosslare), mae pob rhan arall o lwybr Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro eto i’w hachredu. Felly, nid yw Cyngor Sir Wexford a’i bartneriaid datblygu llwybr yn derbyn cyfrifoldeb ac nid ydynt yn atebol am unrhyw golled, difrod neu anaf a all ddigwydd a dylai pob defnyddiwr a chyfranogwr gymryd pob gofal angenrheidiol i fodloni eu hunain ynglŷn ag addasrwydd a diogelwch y llwybr.

Allbynnau Prosiect: Dwy swydd cyfateb i amser llawn newydd. Llwybr pererindod newydd rhwng Ferns, Wexford a Thyddewi, Sir Benfro

 

Categories
Cyfle Newyddion

Ceisiadau yn eisiau ar gyfer cyflwyno prosiect celfyddydau cyfranogol FINALE

cyfle

Ceisiadau yn eisiau ar gyfer cyflwyno prosiect celfyddydau cyfranogol FINALE

Mae Cyngor Swydd Wexford yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer prosiect celfyddydau cyfranogol trawsffiniol uchelgeisiol sy’n ymwneud â’r thema gyffredinol ‘Pwy sy’n Bererin?’ sy’n cysylltu cymunedau Wexford a Sir Benfro, yn ogystal â diasporas rhyngwladol y rhanbarthau yma. Disgwylir i’r prosiect gael ei gyflawni drwy gymysgedd o weithgaredd wyneb yn wyneb ac ar-lein. Disgwylir i’r comisiwn hwn gael ei gwblhau erbyn diwedd Gwanwyn 2023 a hwn fydd diweddglo rhaglen gelfyddydol Cysylltiadau Hynafol.

Mae cyfanswm gwerth €50,000 ar gael ar gyfer y comisiwn hwn. Rhaid i un unigolyn neu sefydliad arweiniol wneud cais, ond rhaid i gynigion fod â phartner(iaid) trawsffiniol cydweithredol fel bod posibl i’r prosiect gael ei gyflawni’n gyfartal rhwng y ddau ranbarth a rhaid i’r gyllideb gyflawni adlewyrchu hyn.

Nodau allweddol y prosiect yw annog ymwelwyr rhyngwladol i’r ddau ranbarth a chyflwyno prosiect terfynol uchelgeisiol, atyniadol, trawiadol ar gyfer cymunedau lleol Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro sy’n gwella ac yn cadarnhau ymhellach eu hanes a’r cysylltiadau rhyngddynt.

Croesewir ceisiadau gan sefydliadau ac unigolion sy’n byw yn Sir Benfro neu Wexford yn ogystal â’r rhai y tu allan i ardal y prosiect, fodd bynnag mae’n rhaid i’r ymgeisydd allu dangos model cyflawni llwyddiannus sy’n ystyried eu lleoliad daearyddol, yn ogystal â’r gofyniad i sicrhau effaith gyfartal a hygyrchedd i gyfranogwyr yn Sir Benfro a Wexford.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28 Chwefror 2022
Rhaid cyflwyno ceisiadau trwy borthol etenderie. Bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar y porthol er mwyn gweld yr holl ddogfennau tendro.

Allbynnau’r Prosiect:

Prosiect celfyddydau FINALE Gwanwyn 2023

Categories
Cyfle Newyddion

Gwahodd dyfynbrisiau – Datblygu cynhyrchion twristiaeth sy’n gysylltiedig â Phererindod

cyfle

Gwahodd dyfynbrisiau - Datblygu cynhyrchion twristiaeth sy'n gysylltiedig â Phererindod

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwahodd dyfynbrisiau gan fusnesau, unigolion hunangyflogedig a mentrau cymdeithasol ar gyfer cynigion i ddatblygu a phrofi cynhyrchion newydd yn ymwneud â phererindod a fydd yn cyd-fynd â llwybr pererindod newydd sy’n cael ei greu rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn sir Benfro, Cymru. Mae’r llwybr yn cael ei reoli a’i ddatblygu gan Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain a phartneriaid a bydd yn cael ei lansio’n gynnar yn 2023.

Disgwylir i ddyfynbrisiau fod tua €10,000-15,000 ac rydym yn anelu at weithio gyda thua 4-6 o fusnesau bach, unigolion hunangyflogedig neu fentrau cymdeithasol. Nod y cynllun yw cefnogi busnesau lleol i adfer o effaith economaidd COVID-19 a datblygu cynhyrchion twristiaeth newydd a fyddai’n cael eu targedu at bererinion cenedlaethol a rhyngwladol posibl.

Rhaid gwario’r arian sydd ar gael ar gostau refeniw (ee amser staff, costau teithio, deunyddiau, cynhyrchion ar raddfa fach, a nwyddau anniriaethol fel deunydd marchnata) ac nid costau cyfalaf (fel gwelliannau strwythurol i adeiladau neu greu strwythurau newydd). Nid yw offer technolegol ar raddfa fach, strwythurau dros dro a deunyddiau i wella lleoliad fel paent yn cael eu hystyried fel cyfalaf.

Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi a/neu eich busnes fod wedi’ch lleoli yng Ngorllewin Cymru NEU mae’n rhaid i chi allu dangos y bydd y cynnyrch y byddwch yn ei ddatblygu’n cael effaith gadarnhaol amlwg ar economi Sir Benfro. Ardaloedd Wdig, Abergwaun a Thyddewi yng Ngogledd Sir Benfro sydd agosaf at lwybr y bererindod, ac felly mae croeso arbennig i gynhyrchion a fyddai’n cael effaith ar yr ardaloedd hyn. Gall y cynhyrchion hyn fod yn benodol i Sir Benfro neu gallen nhw fod yn drawsffiniol eu natur, neu gallan nhw gynnwys cydweithredwyr o ardal Wexford

Lawrlwythwch y ffurflen Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Tendro yma

Lawrlwythwch y briff yma

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: Dydd Iau 14eg Ebrill 2022 5 pm

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys y ffurflen Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Tendro a’r holl ddogfennau eraill y gofynnwyd amdanyn nhw ac e-bostiwch eich cais fel un ddogfen PDF at ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Cysylltwch â ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Hyfforddiant, marchnata a rhwydwaith waddol ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Categories
Newyddion

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro – pererindod dywys hanner diwrnod

NEWYDDION - PERERINDOD

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro - Pererindod dywys hanner diwrnod o Wdig i Lanwnda.

Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain. Byddwch y cyntaf i gael golwg ar bererindod hanner diwrnod 6 milltir o hyd ar y bererindod drawsffiniol newydd rhwng Sir Benfro a Wexford.
Bydd ein tîm bach ond rhagorol a phrofiadol yn eich tywys o Wdig i Lanwnda, penrhyn Pencaer, Trwyn Carregwastad a thir hynafol Pebidiog ar ddechrau pererindod newydd yn Sir Benfro.
Byddwch yn cael eich arwain gan swyddog pererindod Sir Benfro David Pepper, Iain Tweedale o Journeying a Christine Smith o Guided Pilgrimage a fydd yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiad o arwain pererindod gyfoes. Bydd yna amser i fyfyrio a dianc o’n bywydau prysur i fynd. ar daith allanol drwy’r tirweddau hardd hyn, ac ar daith fewnol i ailgysylltu â byd natur a ni’n hunain.
Bydd hon yn llwybr cylch hanner diwrnod yn cynnwys man glanio’r pererin yn Wdig, Eglwys Sant Gwyndaf a’r Ffynnon Sanctaidd yn Llanwnda. Byddwn yn archwilio’r berthynas rhwng tir a môr mewn pererindod, gan ymweld â ffynhonnau sanctaidd, aneddiadau Cristnogol hynafol Celtaidd, siambrau claddu neolithig ynghyd â chysylltiadau trawsiwerydd modern a’r goresgyniadau olaf.
Cyfarfod yn: Neuadd Eglwys San Pedr, 3 Heol Plasygamil, Wdig, Cymru, SA64 0EL
Tocynnau £22.15

Categories
Newyddion

Ysgolion Animeiddio – taith gyfnewid ym mis Mehefin

NEWYDDION

Ysgolion Animeiddio - taith gyfnewid ym mis Mehefin 2022

Mae Ysgolion Animeiddio yn brosiect cyfnewid sy’n cynnwys Ysgol Penrhyn Dewi yn Nhyddewi a dwy ysgol yn Ferns: Ysgol Gynradd Aeddan Sant ac Ysgol Naomh Maodhog.
Mae 35 o ddisgyblion yn cymryd rhan mewn creu ffilm fer wedi’i hanimeiddio a fydd yn adrodd y stori a rennir gan Ferns a Thyddewi, o chwedlau’r ddau Sant i hanesion am farchogion, brenhinoedd a merched pwerus. Arweinir y prosiect gan Winding Snake sy’n arbenigo mewn gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol ar brosiectau animeiddio.
Hyd yn hyn mae’r plant wedi bod yn gweithio ar ysgrifennu sgriptiau a datblygu’r stori. Ym mis Mehefin, bydd grŵp Ferns yn teithio i Dyddewi i gwrdd â’u cymheiriaid Cymreig, dod i adnabod ei gilydd a chymryd rhan mewn gweithdy animeiddio gyda’i gilydd.
Yn ogystal â gweithio ar y ffilm animeiddio gyda’i gilydd, bydd y grŵp yn ymweld â safleoedd treftadaeth pwysig yn yr ardal fel Capel Santes Non, Eglwys Gadeiriol Tyddewi a Phlas yr Esgob, dan arweiniad Janet Ingram, Swyddog Addysg a Phererindod Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Byddan nhw hefyd yn ymweld â Chastell Henllys a’r safle cloddio ym Mae Porth Mawr ac yn cymryd rhan mewn gweithdy archaeoleg.
Disgwylir i’r ffilm gael ei chwblhau yn hydref 2022.
Mae’r gwneuthurwr ffilmiau Terence White yn dod gyda’r grŵp o Ferns a bydd yn gwneud ffilm ddogfen fer am y prosiect.