Categories
Cyfle Newyddion

Cyhoeddi Rownd Nesaf o Hyfforddiant Rhad ac Am Ddim Llysgenhadon Twristiaeth a Threftadaeth!

NEWYDDION

Cyhoeddi Rownd Nesaf o Hyfforddiant Rhad ac Am Ddim Llysgenhadon Twristiaeth a Threftadaeth!

 

Cwblhaodd ein criw cyntaf o Lysgenhadon Cysylltiadau Hynafol ar gyfer Gogledd Sir Benfro a Swydd. Wexford eu hyfforddiant fis diwethaf, ac am griw gwych! Nawr, rydyn ni’n lansio mwy o hyfforddiant er mwyn cynyddu eu niferoedd. Oes gennych chi ddiddordeb?

“Fe wnes i fwynhau fy hun yn fawr wrth ddysgu llawer o wybodaeth a straeon newydd. Mae wedi bod yn fraint cymryd rhan.

B. Wheatley, Llysgennad Cysylltiadau Hynafol.

Mae croesawu ymwelwyr i’r ardal a chefnogi eu hanghenion fel bod yr economi leol yn gallu ffynnu yn bwysig iawn i’n cymunedau. Mae’r llysgenhadon wedi’u hyfforddi i groesawu a chyfarch ymwelwyr a phererinion, darparu cyfoeth o wybodaeth am hanes lleol a threftadaeth, helpu ymwelwyr i benderfynu ar leoedd gwych i ymweld â nhw, creu taith, datblygu ac arwain teithiau lleol, byr, rhannu gwybodaeth leol ymarferol, adrodd straeon a llawer mwy. 

Mae hyfforddiant yn cymryd dau ddiwrnod ac mae’n RHAD AC AM DDIM. Mae wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer pobl sydd ag amser a diddordeb mewn gwirfoddoli fel Llysgennad, y rhai hynny sydd eisoes yn croesawu ymwelwyr i’w heiddo neu fel rhan o’u gwaith a rhai sydd eisoes yn gwirfoddoli o fewn y byd ymwelwyr a diwylliant yn lleol.

Dyma’r diwrnodau hyfforddi sydd i ddod yng Ngogledd Sir Benfro: Dewiswch ddau o’r tri diwrnod yma:

10 Mehefin 10am – 4pm Oriel y Parc, Tyddewi

14 Mehefin 10am-4pm ardal Abergwaun (lleoliad i’w gadarnhau)

21 Mehefin 9.30am – 6pm, O gwmpas gogledd Sir Benfro.

Mae lleoedd hyfforddi yn gyfyngedig, felly mae’n rhain archebu lle. I archebu eich lle, cliciwch ar y botwm glas o dan y neges hon. 

Cynhelir y rownd nesaf o Hyfforddiant Llysgenhadon yn Swydd Wexford ym mis Medi. Cadwch olwg am fanylion.


Categories
Newyddion

YNYS – seinweddau a grëir gan yr Artist Preswyl Fern Thomas

NEWYDDION

YNYS - seinweddau gan yr Artist Preswyl Fern Thomas

‘…ac wrth i greiriau, cerrig, esgyrn a hanesion y ddau le gael eu golchi i’r môr, ffurfiwyd ynys newydd yn y canol. Lle a rennir er mwyn i ddiwylliant, hanes, breuddwydion, barddoniaeth a chaneuon yr oesoedd fyw ochr yn ochr â’i gilydd. Ac o’r lle hwn, ymddangosodd gorsaf radio a dechreuodd ddarlledu,…’

Gorsaf radio ffuglennol yw YNYS a fydd yn creu cyfres o seinweddau sy’n dogfennu’r prosiect Ancient Connections ac yn archwilio dau le Sir Benfro a Wexford trwy recordiadau maes, synau archifol, rhyddiaith, caneuon, cyfweliadau a siarad y wlad.

Mae Fern Thomas wedi rhyddhau dau o’r podlediadau seinwedd, a gallwch wrando arnyn nhw yma. Bydd yn rhyddhau un y mis tan ddiwedd y prosiect.

Categories
Celfyddydau Newyddion

Gwyl Cwtsh – tocynnau ar gael nawr!

NEWYDDION

Gŵyl Cwtsh - Tocynnau ar gael Nawr!

Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Gŵyl Cwtsh, Tyddewi, Sir Benfro, 28 – 30 Hydref .

Bydd dros 50 o berfformwyr yn gwneud perfformiadau rhad ac am ddim a rhai â thocynnau dros dridiau yr hydref hwn – gan gynnwys talent o Gymru ac Iwerddon: The Magic Numbers, Lisa O’Neill, Scott Matthews, Adwaith, Penelope Isles a Bwncath, sydd newydd gefnogi Tom Jones a Stereophonics yn Stadiwm Principality.

Ar agor i bawb, bydd yr ŵyl yn cynnal digwyddiadau bychain, ecsgliwif â thocynnau yn Neuadd y Ddinas a Thŷ’r Pererin yn ogystal â cherddoriaeth rad ac am ddim ar hyd y ‘llwybr cwtsh’.

Mae tocynnau penwythnos a thocynnau digwyddiadau unigol ar gael.

Ariennir yr ŵyl yn rhannol gan Cysylltiadau Hynafol.

Categories
Newyddion

Lansiad Celf Gyhoeddus – Gwnewch y Pethau Bychain – croeso i bawb!

NEWYDDION

Lansiad Celf Gyhoeddus - Gwnewch y Pethau Bychain - croeso i bawb!

Dydd Gwener 18 Tachwedd 3 – 5 pm ar dir Cadeirlan Tyddewi

Mae Gwnewch y Pethau Bychain yn waith celf cyhoeddus newydd a ddyluniwyd ar gyfer dau leoliad: Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro, a Ferns, Wexford.

Mae’r tri chwch gwenyn anferth sydd wedi’u gwneud o bren cedrwydd wedi’u creu gan Bedwyr Williams, sydd â’i brosiect wedi’i wireddu gyda chefnogaeth Contemporary Art Society Consultancy.

Bydd y ‘cerfluniau byw’ hyn yn gartref i wenyn byw ac mae Gwnewch y Pethau Bychain yn cysylltu dwy gymuned Tyddewi a Rhedyn drwy’r arfer o gadw gwenyn, gan adlewyrchu stori ganoloesol Dewi Sant a’i gyfeillgarwch ag Aeddan Sant, a aeth â gwenyn yn ôl i Iwerddon o Gymru.

Mae gwenynwyr lleol a grwpiau cymunedol yn gofalu am y gwenyn, a fydd yn casglu a gwerthu mêl mewn jariau wedi’u labelu a ddyluniwyd gan yr artist a phlant ysgol lleol.

Meddai Bedwyr: “Mae gen i ddiddordeb mewn gwrthrychau sy’n gwahodd cymunedau i ddod yn gyfranogwyr gweithredol er mwyn gwneud y gwaith celf yn gyflawn. Geiriau olaf Dewi Sant oedd “Gwnewch y pethau bychain”. Mae’r ethos hwn wedi arwain datblygiad fy nghynnig, sy’n seiliedig ar stori Dewi Sant ac Aeddan Sant ac sydd wedi’i drwytho yn hud a lledrith y ddau leoliad cysylltiedig yma..”

Wedi’i leoli ar dir Eglwys Gadeiriol Tyddewi, mae’r gwaith cyntaf yn agor i’r cyhoedd ddydd Gwener 18 Tachwedd o 3 pm. Bydd y lansiad yn cynnwys sesiwn holi-ac-ateb gyda’r artist a gwenynwr lleol Gayle Twitchen, adrodd straeon, a pherfformiad o ‘Gân y Gwenyn’ gan blant o Ysgol Penrhyn Dewi dan arweiniad y cyfansoddwr Sam Howley. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Mae gwenyn wedi cysylltu Tyddewi a Ferns ers y chweched ganrif, pan roddodd Dewi Sant haid o wenyn i Aeddan Sant i’w cadw, ar ôl i wenyn y fynachlog ddilyn eu hoff fynach gartref i Iwerddon ddwywaith a gorfod cael eu dychwelyd.” meddai’r Tra Barchedig Ddr Sarah Rowland Jones, Deon y Gadeirlan.”Mae’n bleser gennym groesawu’r symbol trawiadol hwn o’r cysylltiadau rhyngom”.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad fel ein bod yn gwybod faint o bobl i ddarparu ar eu cyfer

Categories
Cyfle Newyddion

Yn galw Arbenigwyr Hyfforddi a Marchnata Gwyliau a Digwyddiadau!

cyfle

Yn galw Arbenigwyr hyfforddi a marchnata Gwyliau a Digwyddiadau

Mae Cyngor Swydd Wexford yn awyddus i benodi contractwr i gynnal a chyflwyno Rhaglen Hyfforddi Busnes, Marchnata a Chymorth Rhwydweithio i Wyliau a Digwyddiadau, ar gyfer gwyliau a digwyddiadau lleol bychain sy’n bodoli eisoes yn rhanbarthau prosiect Gogledd Wexford (Iwerddon) a Gogledd Sir Benfro (Cymru), fel rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol.

Mae’r prosiect yn bwriadu sefydlu rhaglen hyfforddi busnes, marchnata a chymorth rhwydweithio i wyliau a digwyddiadau, wedi’i ddarparu gan ymgynghorwyr a hyfforddwyr perthnasol, sy’n gallu darparu ystod o wasanaethau cystadleurwydd a datblygu capasiti, ar gyfer cymuned gwyliau a digwyddiadau presennol rhanbarthau’r prosiect.

Bydd y rhaglen yn cynnwys darparu hyfforddiant sgiliau ar gyfer trefnwyr gwyliau a digwyddiadau bychain; rhannu adnoddau a deunyddiau marchnata trawsffiniol, a chreu rhwydwaith cyfathrebu gwaddol, ar gyfer cydweithredu trawsffiniol yn y dyfodol rhwng y grwpiau sy’n cymryd rhan yn Wexford a Sir Benfro. Bydd y gweithgareddau hyn yn chwarae rhan hanfodol yn y cyfnod adfer ôl-COVID ar gyfer digwyddiadau a gwyliau lleol yn Wexford a Sir Benfro, a amharwyd arnynt dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gellir gweld y brîff tendro ar eTenders.ie ar 206295 – 5/COMM/2022 – RFT for a “Festival and Event Business Training, Marketing and Network Support Programme”, in Wexford and Pembrokeshire, as part of the Ancient Connections project 2021 – 2023

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 28 Chwefror 2022 16:00 amser Iwerddon

Cysylltwch ag eoghan.greene@wexfordcoco.ie am ragor o wybodaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Rhwydwaith hyfforddi, marchnata a gwaddol ar gyfer gwyliau Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Categories
Cyfle Newyddion

Pererin Wyf – lansio prosiect celfyddydau newydd!

NEWYDDION

Pererin Wyf - lansio prosiect celfyddydau newydd!

Mae Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Seinio’r ffordd yn ôl trwy stori a chân

yn brosiect celfyddydau cyfranogol traws-ffiniol newydd yn cysylltu diaspora Cymreig a Gwyddelig gogledd Sir Benfro a gogledd Wexford sy’n lansio yn yr Hydref eleni.

Caiff y prosiect Pererin Wyf ei gyflwyno gan yr artist Rowan O’Neill a’r sefydliad celfyddydau cymunedol SPAN Arts a leolir yn Sir Benfro, gan weithio ar y cyd â’r cyd-hwyluswyr Gwyddelig Rachel Uí Fhaoláin o Ceol moi Chroí a John Ó Faoláin o’r Traditional Archive Channel.

Mae Pererin Wyf yn deitl emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynydd toreithiog, William Williams Pantycelyn, ac mae’r prosiect hwn yn dwyn ei ysbrydoliaeth ohoni. Yn ddiweddarach daeth yr emyn yn gysylltiedig â’r dôn Amazing Grace ac fe’i poblogeiddiwyd yn y 1960au gyda recordiad gan Iris Williams.

Bydd prosiect Pererin Wyf yn gwahodd cantorion o bob cwr o’r byd i recordio fersiwn o’r gân hon mewn unrhyw iaith ac o leoliad eu dewis. Bydd recordiadau’n cael eu pinio i fap digidol i ffurfio corws byd-eang o’r gân oesol hon. Bydd cyfranogwyr y prosiect hefyd yn cael cyfle i gynnig eu myfyrdodau personol a’u cysylltiadau â Gogledd Penfro a Wexford fel rhywun sy’n byw yno ar hyn o bryd, cynefin eu cyndadau, neu’n fan sy’n arwyddocaol iddyn nhw am resymau eraill.

Bydd y prosiect Pererin Wyf yn dechrau ym mis Medi 2022 gyda chyfres o weithdai ar-lein am ddim gyda siaradwyr o safon fyd-eang yn canolbwyntio ar themâu allweddol y prosiect; cysylltu â’r diaspora Cymreig a Gwyddelig, iaith, cartref, teithio a chân. Bydd siaradwyr yn cynnwys David Greenslade – y mae ei lyfr Welsh Fever yn gatalog o weithgaredd a chysylltiadau Cymreig yng ngogledd America, Pamela Petro awdur The Long Field, myfyrdod ar hiraeth sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2022, yr Athro Helen Phelan, Cyfarwyddwr Academi Cerddoriaeth a Dawns Byd Iwerddon a Rachel Uí Fhaoláin a John Ó Faoláin, casglwyr caneuon, llên gwerin a straeon traddodiadol o Wexford.

Bydd cyfres o weithdai hybrid yn dilyn gan ddod i ben gyda thaith gyfnewid rhwng Sir Benfro a Swydd Wexford yn ystod Gwanwyn 2023. Bydd y gweithdai hyn yn arwain at fersiwn newydd o’r gân sy’n defnyddio’r Wyddeleg ac yn adlewyrchu dealltwriaeth gyfoes o bererindod, cartref a dychwelyd.

Os oes gennych chi gysylltiad personol â Gogledd Sir Benfro neu Wexford ac yr hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect hwn, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Anfonwch e-bost at rowan@span-arts.org.uk i gael gwybod mwy am sut y gallech chi gymryd rhan neu i archebu lle yn y sesiwn ragarweiniol ar 29ain Medi trwy www.span-arts.org.uk

Categories
Cyfle Newyddion Pererindod

Galwad am Bapurau – Symposiwm ‘Pilgrimage and Flourish’

NEWYDDION

Galwad am Bapurau - Symposiwm 'Pilgrimage and Flourish'

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain i gynnal symposiwm 11/12 Mawrth 2023.

Galwad am Bapurau
Symposiwm ‘Pilgrimage and Flourish’:
The multi-layered benefits and challenges of pilgrimage
Mawrth 11-12, 2023
Lleoliad: The Riverside Park Hotel, Enniscorthy, Iwerddon

Yn ystod pandemig COVID-19, mae twristiaeth pererindod wedi ffynnu ledled y byd. Mae llwybrau pererindod newydd ac wedi’u hadfywio wedi dod i’r amlwg mewn llawer o leoedd gan gynnwys yr Eidal, Japan, Nepal, a’r DU. Mae gwahanol fathau o bererindod wedi bod yn denu twristiaid seciwlar, megis y niferoedd cynyddol o dwristiaid o Dde Corea sy’n cerdded y Caminos yn Sbaen. Mae pererindod rhithwir wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn ystod y pandemig, a fyddai’n cynnal yn arbennig y rhai sy’n cael anhawster symud oherwydd anabledd / salwch. Mae teithiau cerdded pererindod wedi bod yn arbennig o boblogaidd yn ystod y pandemig fel modd o wella lles meddyliol, corfforol a seicolegol, rhyngweithio cymdeithasol, hunanfyfyrio, adfywiad ysbrydol, ac ati.

Rydyn ni hefyd wedi gweld pererindodau’n cyfrannu at les cymunedau lleol, trwy ddarparu bywoliaeth a bywiogrwydd; a helpu adfywiad diwylliannol. Mae rhai pererindodau newydd yn cael eu creu’n fwriadol gan awdurdodau ac elusennau mewn ffyrdd sydd o fudd i gymunedau lleol ac sy’n ymwneud â nhw. Er enghraifft, mae’r prosiect Cysylltiadau Hynafon sy’n cysylltu Sir Benfro yng Nghymru â Swydd Wexford yn Iwerddon, yn cynnwys amrywiol weithgareddau sy’n cynnwys y gymuned, a chydweirhrediadau ag artistiaid lleol. Er bod manteision twristiaeth pererindod i gymunedau lleol/gwledig wedi’u cydnabod yn ystod y pandemig a thu hwnt, mae diffyg ymwybyddiaeth a chefnogaeth gan lywodraethau ac awdurdodau ar gyfer seilwaith cynhaliol a marchnata, yn ogystal â chyfranogiad cymunedau lleol, a busnesau bach. Mae angen ymdrech ar y cyd, lle mae rhanddeiliaid amrywiol yn cyfathrebu’n weithredol ac yn helpu i wneud y gorau o fanteision posibl twristiaeth pererindod mewn cymunedau, yn enwedig mewn ardaloedd difreintiedig yn economaidd, ac ymylol.
Er mwyn archwilio’r ffenomen sy’n dod i’r amlwg o ran twristiaeth pererindod a’i ddyfodol cynaliadwy, gwydn ac adfywiol, hoffem eich gwahodd i symposiwm, “Pilgrimage and Flourishing” lle bydd ysgolheigion, ymarferwyr, swyddogion y llywodraeth, pobl greadigol a rhanddeiliaid eraill yn trafod y materion cyfredol, yn rhannu gwybodaeth a mewnwelediadau, a dyfodol economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol gynaliadwy twristiaeth pererindod.

Byddem hefyd yn hoffi trafod: y camau ymarferol wrth sefydlu llwybrau pererindod modern; sut i greu cynllun gwaith rhwng sefydliadau pererindod ac asiantaethau twristiaeth/llywodraethau lleol/canolog; sut i droedio’r gwahaniaeth rhwng profiad pererindod a thwristiaeth “arferol”. Sut gallwn ni annog grŵp mor amrywiol o bererinion â phosibl, boed hynny o gefndiroedd crefyddol neu anghrefyddol, hil ac economaidd-gymdeithasol? Pa fathau o bererinion ydyn “ni” eisiau eu gweld ar y llwybr, a faint o le ddylai amrywiaeth ei gael wrth wneud penderfyniadau?

Rydyn ni’n gwahodd cyfraniadau gan amrywiaeth o ddisgyblaethau a meysydd gan gynnwys y celfyddydau gweledol a chlywedol, ymarferwyr symud, anthropoleg, daearyddiaeth ddynol, cymdeithaseg, seicoleg, astudiaethau diwylliannol, economeg, hanes, astudiaethau datblygu, astudiaethau twristiaeth newydd, lletygarwch/rheoli digwyddiadau, llywodraeth a sefydliadau elusennol. Gallai pynciau gynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • Tirweddau pandemig a thwristiaeth pererindod
 • Datblygu gwledig trwy dwristiaeth pererindod ar ôl y pandemig
 • Adfywio cymunedol a diwylliannol trwy bererindod mewn ardaloedd gwledig
 • Pererindod ac adfywio diwylliannol/treftadaeth/iaith.
 • Effaith twristiaeth pererindod ar yr amgylchedd a’r economi leol
 • Lliliaru tlodi a thwristiaeth pererindod mewn ardaloedd ymylol
 • Entrepreneuriaeth wledig a busnesau bach a chanolig (BBaChau)
 • Gwyrddu’r economi a thwristiaeth pererindod
 • Twristiaeth a phererindod agos at adref mewn ardaloedd gwledig
 • Y prif rwystrau i dwristiaeth pererindod (e.e. llety cost isel) ac atebion i hynny
 • Natur newidiol pererindod (twristiaeth diwylliannol niche neu ‘brif ffrwd’), a beth mae’n ei olygu ar gyfer datblygiad yn y dyfodol
 • Tensiynau a gwrthdaro ymhlith rhanddeiliaid pererindod
 • Ymatebion creadigol i bererindod
 • Datblygu offer creadigol er mwyn gwella profiad pererinion
 • Cyd-greu mewn prosiectau cymunedol pererindod (celfyddydau, gwyliau, ac ati)

  Rydyn ni’n annog siaradwyr yn gryf i gyflwyno mewn ffordd greadigol, a all gynnwys dangos ffilm fer, darllen barddoniaeth, adrodd straeon, symud/dawnsio, canu, Pecha Kucha, ac ati.

  Anfonwch eich crynodeb (dim mwy na 250 gair) at Jaeyeon Choe trwy e-bost (jaeyeon@jaeyeonchoe.com) erbyn y 15 Hydref. Nid oes ffi cofrestru ar gyfer cymryd rhan yn y digwyddiad hwn ond mae lleoedd yn gyfyngedig. Diolch!

Categories
Cyfle Newyddion

Yn galw artistiaid – Ffynhonnau Sanctaidd Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Cyfle

Yn galw artistiaid - Ffynhonnau Sanctaidd Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Mae Cysylltiadau Hynafol yn gwahodd Mynegiannau o Ddiddordeb gan artistiaid, cerddorion a phobl greadigol ar gyfer:

 1. Comisiynau cerddoriaeth a sain (cyfanswm y gyllideb sydd ar gael €15,000)
 2. Comisiynau llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol (cyfanswm y gyllideb sydd ar gael €15,000)

Bydd pob comisiwn yn archwilio thema Ffynhonnau Sanctaidd yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford. Bydd y cyllidebau’n cael eu rhannu’n gyfartal rhwng Sir Benfro a Wexford. Mae’n debygol y bydd rhwng 4-6 comisiwn yn cael eu dyfarnu, o werthoedd amrywiol rhwng €2000 a €10,000, yn dibynnu ar natur y prosiect ac i ba raddau y mae’n cynnwys pobl greadigol trawsffiniol Gwahoddir cynigion ar gyfer prosiectau ar raddfa fach yn ogystal â chynigion ar raddfa fwy, mwy uchelgeisiol.

Hoffai tîm Cysylltiadau Hynafol glywed am unrhyw brosiectau rydych chi’n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd, neu eisiau eu datblygu sy’n ymwneud â thema Ffynhonnau Sanctaidd trwy gyfrwng sain a/neu gerddoriaeth. NEU lenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol. Nid oes angen cynigion manwl ar hyn o bryd, dim ond amlinelliad o’r weledigaeth ar gyfer prosiect a chyllideb fras. Bydd hyn yn rhoi cyfle i ni ystyried pwy sydd â diddordeb, o ble maen nhw’n dod, beth maen nhw’n ei wneud, a sut y gallen nhw weithio’n greadigol gyda, neu ategu, prosiectau tebyg neu gysylltiedig dros y ffin. Cymaint â phosibl rydym eisiau annog cydweithredu trawsffiniol rhwng artistiaid sy’n gweithio gyda dulliau a/neu gyfryngau tebyg. O ganfyddiadau’r alwad agored, gwahoddir nifer fechan o ymgeiswyr i wireddu eu syniad gyda’r gyllideb a ddyrannwyd iddynt.

Mae dau friff, un ar gyfer cerddoriaeth a sain a’r llall ar gyfer llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol – gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho’r briff a’r ffurflen gais gywir os gwelwch yn dda.

Lawrlwytho’r Briff Cerddoriaeth a Sain

Lawrlwytho’r ffurflen gais Cerddoriaeth a Sain

Lawrlwytho’r briff Llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol

Lawrlwytho’r ffurflen gais Llenyddiaeth a’r celfyddydau gweledol

Ymholiadau: e-bostiwch ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Dyddiad cau: Dydd Mercher 20fed Hydref 5 pm 2021

Allbynnau’r Prosiect: gweithiau celf – celfyddydau gweledol, llenyddiaeth, cerddoriaeth a sain

Categories
Newyddion

Y murlun newydd yn Theatr Gwaun wedi’i gwblhau!

Newyddion

Y murlun newydd yn Theatr Gwaun wedi'i gwblhau!

Mae Cysylltiadau Hynafol wrth eu bodd gyda’r murlun newydd yn Theatr Gwaun, Abergwaun! Yn dilyn proses gystadleuol, rhoddwyd y contract i Accent London, dan arweiniad Grant Radford, sy’n wreiddiol o Bort Talbot ond sydd bellach yn byw yn Llundain. Dros yr haf, bu ymgynghoriadau cymunedol o gymorth i fireinio’r syniadau cychwynnol a dewiswyd y dyluniad terfynol. Gweithiodd Grant a Zoe yn galed iawn yr wythnos ddiwethaf i orffen y murlun, cyn lansiad ‘Ar Ymyl y Tir’, sef gŵyl newydd yn y theatr. Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu ynghlwm â’r gwaith. Rydym yn meddwl bod y murlun yn edrych yn gain ac yn chwaethus, ac yn cyfeirio’r un pryd at symud a mudo dros Fôr Iwerddon, sy’n themâu allweddol i Gysylltiadau Hynafol. Bydd taflen newydd sydd ar fin ymddangos yn darparu mwy o wybodaeth am hanesion lleol, llên gwerin a threftadaeth Abergwaun ac Wdig i ymwelwyr chwilfrydig.

Categories
Newyddion

Gorymdaith Aberjazz – haul, dreigiau a band pres

Prosiect Cymunedol

Gorymdaith Aberjazz - haul, dreigiau a band pres

Roedd Gorymdaith Aberjazz yn llwyddiant ysgubol ddydd Sul 29 Awst! Cynhaliwyd yr Orymdaith yng nghanol rhaglen ardderchog o jazz cyfoes yn Theatr Gwaun, Fwrn a lleoliadau eraill yn y dref. Roedd yr haul yn disgleirio yn Abergwaun wrth i Fand Pres Llarregug chwarae eu cymysgedd eclectig o jazz arddull New Orleans wedi’i ysbrydoli gan hip hop, gan ddilyn pyped draig Gymreig enfawr a grëwyd gan Invisible Octopus Yn gynharach yn y dydd, cynhaliwyd gweithdai lle gallai pobl ifanc wneud offerynnau cerdd allan o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. Dechreuodd y ddraig a’r band o’r cylch cerrig ar Marine Walk, gan wneud eu ffordd i ganol y dref, i fyny’r Filltir Aur a rownd i gefn Neuadd y Dref, lle buont yn chwarae ychydig mwy ganeuon. Roedd y strydoedd yn llawn o bobl leol ac ymwelwyr ac roedd yr awyrgylch bwiog yn heintus.

Dyddiad: Awst 2021

Allbynnau’r Prosiect:Gorymdaith Aberjazz