Categories
Archive News Opportunity Pilgrimage

Pilgrimage Today – routes to flourishing communities and enterprise

NEWS

Pererindod Heddiw - llwybrau i gymunedau a mentrau llewyrchus

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cydweithio ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain i gynnal symposiwm pererindod 11/12 Mawrth 2023.

Archebwch eich lle trwy Eventbrite

Bydd y symposiwm rhad ac am ddim hwn yn dathlu pererindod ac yn gofyn tri chwestiwn hollbwysig: ‘Sut mae creu llwybr pererindod llwyddiannus?’, ‘Beth yw’r fantais i ni?’ ac ‘A oes gwahaniaeth rhwng twrist a phererin? Mae’r digwyddiad yn nodi lansiad Llwybr Pererinion newydd Wexford-Sir Benfro a fydd yn cysylltu Ferns yng Ngogledd Wexford â Thyddewi yn Sir Benfro ac mae’n rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol ehangach a ariennir gan yr UE sy’n cysylltu’r ddau ranbarth hyn drwy gelfyddydau, treftadaeth a thwristiaeth.

Mae’r rhaglen yn dechrau ddydd Sadwrn 11 Mawrth gyda’r prif anerchiad gan Satish Kumar, ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain. Ymgymerodd Kumar â phererindod heddwch o India i Moscow, Llundain, Paris, ac America yn 1962 ac ers hynny mae wedi cysegru ei fywyd i ymgyrchu dros adfywiad ecolegol, cyfiawnder cymdeithasol a boddhad ysbrydol. Bellach yn ei 80au, mae Kumar yn siaradwr, athro ac awdur ysbrydoledig. Dilynir hyn gan ddiwrnod llawn o weithgareddau, sy’n cyfuno sesiynau wedi’u cadeirio yn ogystal â fforymau trafod cynhwysol. Bydd cynrychiolydd o Croeso Cymru ac Andrew Smith a Ciara Byrne o Fáilte Ireland yn siarad am dwristiaeth ysbrydol yng Nghymru ac Iwerddon. Ymhlith y siaradwyr eraill mae Ruben Heijloo, Cyfarwyddwr Nordic Pilgrim, Y Tra Barchedig Dr Sarah Rowland-Jones, Deon Eglwys Gadeiriol Tyddewi a John G O’Dwyer, Cadeirydd Pilgrim Paths Ireland. Bydd cyfleoedd i archwilio arferion pererindod yn ogystal ag amser i sgwrsio a rhwydweithio gyda mynychwyr eraill. Mae’r ail ddiwrnod, ddydd Sul 12 Mawrth yn opsiwn ychwanegol, lle bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i gerdded rhywfaint o’r llwybr pererinion newydd yn Wexford neu gymryd rhan mewn gweithdy canu pererindod a myfyrio ar syniadau sy’n codi o’r diwrnod cynt.

Disgwylir y bydd y symposiwm yn apelio at ac yn denu ystod eang o bobl o wahanol gefndiroedd gan gynnwys busnesau lleol yn y diwydiannau lletygarwch, tywyswyr teithiau a llety, arbenigwyr twristiaeth ysbrydol a llunwyr polisi, academyddion ac ymchwilwyr, cynrychiolwyr llywodraeth leol ac aelodau o’r gymuned.

Mae sbectrwm eang o randdeiliaid a phartneriaid wedi bod yn rhan o lunio rhaglen y digwyddiad, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain sy’n arwain ar ddatblygu’r llwybr pererinion newydd ynghyd â Pilgrim Paths Ireland, Journeying a Guided Pilgrimage. Mae staff Eglwys Gadeiriol ac Esgobaeth Tyddewi, sy’n dathlu Blwyddyn Bererindod yn 2023, hefyd wedi bod yn rhanddeiliaid allweddol yn y broses. Mae nifer o arbenigwyr unigol hefyd wedi cyfrannu megis Bernadette Flanagan: Athro Cyswllt mewn Ysbrydolrwydd Prifysgol South East Technological (Wexford), Christopher Catling: Prif Weithredwr Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chadeirydd Mannau Addoli Cymru. Jaeyeon Choe, Darlithydd mewn Twristiaeth a Digwyddiadau ym Mhrifysgol Glasgow Caledonian.

Mae’r symposiwm yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys cinio dydd Sadwrn a swper dewisol ond nid yw’n cynnwys llety na theithio. Bydd archebu ar sail cyntaf i’r felin.

Rhaglen Lawn

Diwrnod 1 – 11 Mawrth 2023

8:30am

Cofrestru – (Edwards Suite – dull theatr)

9:30

Cadw tŷ a rheolau sylfaenol  – Nessie Reid, hwylusydd symposiwm

9:35

Nodyn agoriadol / Croeso – (Edwards Suite)

·        Michael Cavanagh (Cyngor Sir Penfro)

·        a’r Cyng. Michael Whelan (Leas-Chathaoirleach Cyngor Swydd Wexford)

9:45 

Prif Anerchiad (Sgwrs 30 munud / Holi ac Ateb 15 munud  ) – (Edwards Suite)

Enw: Satish Kumar

Teitl: Pwysigrwydd Pererindod

10.30 

Cwestiwn 1: Sut mae creu llwybr pererinion llwyddiannus? – arfer gorau o Iwerddon a Phrydain – Linden (40), Spencer (40), Seamus Rafter (100)

A

Pererindod yn Iwerddon – Linden

 

Llwybrau Pererinion yn Iwerddon – diwygiad yr 21ain ganrifJohn G O’Dwyer, Pilgrim Paths of Ireland

 

Canfyddiadau o gyfweliadau ag Arweinwyr teithiau pererindod yn Iwerddon – Bernadette Flanagan

Prifysgol South East Technological.

 

A new path for Celtic spirituality, Sean O Nuallain

University of Ireland

 

Hwylusydd: Nessie Reid

Cyflwyniad 10 munud ac yna sesiwn holi ac ateb 15 munud

B

Pererindod a Thwristiaeth – Seamus Rafter

Hyrwyddo Pererindod trwy Brofiadau Bwyd mewn Cymunedau Gwledig  

Daniel Olsen, Prifysgol Brigham Young, UDA

Strategaethau ar gyfer denu ymwelwyr a phererinion i gymunedau ac eglwysi

Anne Bailey, Prifysgol Rhydychen

The Intimate Relationship between Pilgrimage and Tourism, John Eade, Roehampton and Toronto

Hwylusydd: Jaeyeon Choe  

Cyflwyniadau 10 munud ac yna sesiwn holi ac ateb 15 munud

C

Pererindod yng Nghymru – Spencer

Blwyddyn o Bererindota, Parchg Ganon Sheridan Angharad James, Canon Bugeiliiol y Plwyf a Phererinion, Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Cyd-greu Cymunedol ym mhrosiect Llwybr Sant Thomas.

Yr Athro Catherine Clarke, Prifysgol Llundain (cyfarwyddwr prosiect Llwybr Sant Thomas)

Hwylusydd: Iain Tweedale

Cyflwyniadau 15 munud ac yna sesiwn holi ac ateb 15 munud

11.20

Egwyl te/coffi – 30 munud  – (Hilton Suite – dull caffi)

11.50

Sesiwn 1 awr wedi’i hwyluso (Model Caffi Byd?) – yn ateb y cwestiwn uchod (Hilton Suite – dull caffi)

Cyflwyniad 5 munud

·        Sialens 1

·       Sialens 2

·       Sialens 3

·       Grwpiau’n treulio 15 munud wrth bob bwrdd

 

20 munud o adborth wedi’i hwyluso 

13.05 

Cinio – 55 munud – cinio bys a bawd fydd hwn. Fel bod pobl yn cymysgu – (Hilton Suite – dull caffi 15 bwrdd o 10))

14.00

14:40

Trafodaeth banel: Beth yw’r fantais i ni? Sut y gall asiantaethau twristiaeth cenedlaethol helpu. 40 munud – (Hilton Suite – dull caffi 15 bwrdd o 10))

Andrew Smith, Swyddog Datblygu Cynnyrch Fáilte Ireland. Ciara Byrne CP&I A Lucy Von Weber, Pennaeth Marchnata Croeso Cymru yn ymuno â ni’n rhithwir.

Cadeirydd: Andrew Campbell Athro Ymarfer mewn Twristiaeth Coleg y Drindod Dewi Sant, Cadeirydd Bwrdd Cynghori Gweinidogol Llywodraeth Cymru ar yr Economi a Chyn-Gadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

Cyflwyniad gan Andrew Campbell, 2 gyflwyniad 10 munud gyda thrafodaeth banel 15 munud i ddilyn

Cwestiwn 2: Beth yw’r fantais i ni? Manteision llwybrau pererinion i gymunedau lleol, darparwyr llety a lletygarwch, awdurdodau lleol ac asiantaethau twristiaeth. Sut mae busnesau’n denu pererinion o ran amwynderau, cyfleusterau, awyrgylch, cynnyrch a marchnata. – Linden (40), Spencer (40), Seamus Rafter (100)

A

Pecyn Cymorth Busnes – Linden

Dawn Champion,

Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain

Cynghorion ar sut i addasu eich busnes er mwyn cwrdd ag anghenion pererinion o ran llety a lletygarwch, masnach a chynnyrch.

Hwylusydd: Dawn Champion

Sesiwn dull gweithdy

B

Pererindod a Chymuned – Spencer

Rolau Gwyliau ar gyfer Hyrwyddo Pererindod yr Alban, Martin Robertson, Prifysgol Edinburgh Napier, yr Alban

Digwyddiadu Treftadaeth Grefyddol yn Iwerddon, Ruth Dowson, Prifysgol Leeds Beckett, Lloegr

Hwylusydd: Kevin Griffin

Cyflwyniadau 15 munud ac yna sesiwn holi ac ateb 15 munud

C

Modelau ar gyfer Pererindod Dan Arweiniad – Seamus Rafter

Iain Tweedale, Journeying

Ruben Heijloo, Nordic Pilgrim

Phil Brennan, Waterford Camino Tours

Hwylusydd: Nessie Reid

Cyflwyniadau 5 munud, 20 munud o drafodaeth wedi’i hwyluso a sesiwn holi ac ateb 10 munud

15:30

Cwestiwn 3: Bod yn Bererin! A oes gwahaniaeth rhwng twrist a phererin? Pa fanteision unigol sydd o fynd ar bererindod a sut a phryd mae profiadau trawsnewidiol yn digwydd ar deithiau? – Linden (40), Spencer (40), Seamus Rafter (100)

A

Pererindod a Thrawsnewid – Seamus Rafter

Materoldeb, Ystyr ac Arfer: traethawd gweledol o Ffynnon Dewi Sant, Swydd Wexford, Samantha Morris, TU Dublin, Iwerddon

Beth Mae Ysbrydolrwydd Modern yn Ei Geisio yn Iwerddon, Cymru a’u Cysylltiadau ‘Celtaidd’? Jonathan M. Wooding, Cymru

Cymhellion ar gyfer pererindod,Eleanor O’Keefe. National Centre for Social Research

Hwylusydd: Kevin Griffin

Cyflwyniadau 10 munud ac yna sesiwn holi-ac-ateb 10 munud

B

Pererinion Digidol – Linden

Pererin Wyf / I am a Pilgrim –cyflwyniad am yr artist Rowan O’Neill a phrosiect Span Arts yn cysylltu pererinion yn Wexford, Sir Benfro ac  ar draws y diaspora Celtaidd.

Pererindod a Digidoleiddio

Jaffer Idris, Prifysgol Sheffield Hallam, Lloegr

Defnyddio Arloesedd Digidol ar gyfer Pererindod, Michael Di Giovine, West Chester University of Pennsylvania, UDA

Hwylusydd: Nessie Reid

Cyflwyniadau 10 munud ac yna sesiwn holi-ac-ateb 15 munud

C

Sut i fod yn bererin – Lobi

Taith gerdded-gweithdy arbrofol dan arweiniad cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain, Guy Hayward

Cynnal defod yn y dirwedd, Nick Mayhew-Smith, Prifysgol Roehampton 

 

Hwylusydd: Guy Hayward

Cerdded i Eglwys Gadeiriol Enniscorthy 45 munud

16.30 

‘Fishbowl’ – antidôt i drafodaethau panel. – (Edwards Suite – dull ‘fishbowl’)

Bydd hwn yn gyfle i bawb drafod y 3 phrif gwestiwn ac unrhyw rai eraill sy’n codi ar y diwrnod. Bydd Nessie yn arwain y gwaith hwyluso hwn ac yn cael ei bwydo gan gwestiynau a gasglwyd gan y rhai sy’n cymryd nodiadau o bob un o’r sesiynau.

Bwrdd swper wedi’i osod, digon o olau, 3  4neu meicroffôn, gall pobl ddewis cymryd rhan yn y drafodaeth neu eistedd yn ôl a gwrando. Byddwn yn dewis/curadu 8-10 o bobl i eistedd o amgylch y bwrdd i gychwyn y drafodaeth.

Mwy o wybodaeth yma:

Hwylusydd:  Nessie Reid

17:30-19:00

Amser rhydd

19:00-20:30

Swper (Hilton Suite)

20:30-21:30

Dangos Ffilm a Pherfformiad/Cyflwyniad Artistiaid y Camino Creadigol – ( Dangos y ffilm yn yr Hilton/ Edwards Suite) 

Y bardd Grahame Davies: rhannu cerddi o’r gyfres o 6 cân werin a ysgrifennwyd ar gyfer Cysylltiadau Hynafol

Perfformiad gan Artistiaid y Camino Creadigol: Bonnie Boux, Kate Powell, Ailsa Richardson a Suzi MacGregor

Film y Camino Creadigol: Will Philpin o ‘When it Rains’

Hwylusydd: Ruth Jones

     

Diwrnod 2 – 12 March 2023

 

10:00 – 12:00

Opsiwn 1 – Gweithdy Canu Pererin Wyf  –

Gweithdy Canu Pererin Wyf  – Mae Pererin Wyf / Is Oilthreach Mé / I am a pilgrim yn brosiect celfyddydau cyfranogol, wedi’i ysbrydoli gan yr emyn o’r 18fed ganrif, sy’n ceisio cysylltu â’r diaspora Cymreig a Gwyddelig. Mae pobl o gwmpas y byd wedi cael gwahoddiad i ganu’r gân Pererin Wyf neu unrhyw gân sydd â’r pŵer i’ch galw’n ôl adref. Ymunwch â’r gantores, y perfformiwr a’r arweinydd côr ysbrydoledig o Sir Benfro, Molara Awen, a fydd yn arwain gweithdy yn dysgu ei threfniant cyfoes o’r emyn yng nghwmni arweinydd y prosiect Rowan O’Neill a’r cyd-hwyluswyr o Wexford Rachel Uí Fhaoláin a John Ó Faoláin. Bydd y cyfranogwyr yn cynnwys ymwelwyr cyfnewid o Gymru, aelodau o gantorion traddodiadol Gogledd Wexford. a chôr Ferns, Chord on Blues. Croeso i bawb. Recordiwch eich cân a’i hychwanegu at y map digidol a/neu ymwelwch â Chymru a chanwch y gân fel rhan o ddigwyddiad olaf Cysylltiadau Hynafol ym Mhalas yr Esgob, Tyddewi ar 29 Mai 2023.

 

 

Opsiwn 2 – Cerdded rhan o Lwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro – Taith Gerdded Pererinion

Bryn Oulart , Tulach a’tSolais a thŷ adrodd straeon Bygone Days House of Stories.

Taith gerdded hawdd 4km

Byddwn yn mynd ar daith fer 20 munud ar fws o Westy Riverside i ymuno â Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro ym Mryn Oulart, gan adael am 8.45.

Byddwn yn cyrraedd Pen Llwybr Bryn Oulart ac yn dilyn llwybr y pererinion ar hyd y lôn laswelltog ar ben y bryn tuag at Tulach a’tSolais – bryn y goleunio – sydd â golygfeydd godidog tuag at ogledd Wexford ac i’r de i Fôr Iwerddon. Dyma safle Brwydr Oulart yng Ngwrthryfel 1798 ac mae’r gofeb yn coffáu gwerthoedd yr oes Oleuedig a’r trawsnewidiad wrth i ni gerdded drwy’r siambr sy’n atgoffa rhywun o feddrodau cyntedd Neolithig sy’n cyd-fynd â Chyhydnosau’r Gwanwyn a’r Hydref.

Ar ôl sgwrs fer gan y bobl sydd ynghlwm â chreu’r gofeb byddwn yn cerdded i lawr ochr arall Bryn Oulart trwy goetir a lonydd porthmyn hynafol i Dŷ Adrodd Straeon Bygone Days. Mae’r bwthyn to gwellt hardd hwn gyda’i waliau gwyngalchog yn un o dai adrodd straeon enwog Iwerddon sy’n parhau â’r traddodiad barddol o adrodd barddoniaeth a cherddoriaeth Wyddelig draddodiadol. Bydd tanllwyth o dân ynghyd â the a chacennau i’n croesawu a bydd digon o gyfle i berfformio stori a chân pererinion.

Yna bydd y bws yn mynd â ni yn ôl i Westy Riverside erbyn amser cinio.

13:00

Cinio  – bydd angen i bobl dalu am eu cinio eu hunain. Mae carferi ar gael yn y Gwesty.

14:00 – 15:00

2-3pm Sesiwn grynhoi /  rwydweithio wedi’i hwyluso – Seamus Rafter Suite

Archebwch eich lle trwy Eventbrite

Cyfrifoldeb y mynychwyr yw teithio a llety. Isod mae rhywfaint o wybodaeth i helpu gyda hyn:

OPSIYNAU:

Mewn Car wedi’i Logi o Faes Awyr Dulyn i Westy Riverside Park, Enniscorthy

Dolen i Gyfarwyddiadau Google Maps

Ar y Bws o Faes Awyr Dulyn

https://www.dublinairport.com/to-from-the-airport/by-bus

https://www.dublinairport.com/to-from-the-airport/by-bus/all-ireland-bus-routes

https://www.dublinairport.com/to-from-the-airport/by-bus/plan-your-journey

Bus Eireann (Expressway Route 2) > Maes Awyr Dulyn i Wexford (gyda stop yn Enniscorthy) https://www.expressway.ie/route/2-X2/2-x2-dublin-airport-to-wexford/2023-01-24 O Barth Coch 13 Stop 9

Wexford Bus Route 740 > Maes Awyr Dulyn i Wexford (gyda stop yn Enniscorthy)  Amserlen  – Wexford Bus 740 Route, O’r Maes Parcio Coetsys, Parth 16 (gweler map https://www.dublinairport.com/to-from-the-airport/by-bus)

Ar y Trên

Siwrnai enghreifftiol o orsaf drenau Dulyn (Connolly), i Enniscorthy. Er ei bod yn daith fwy cyfforddus na’r bws, mae’n anoddach cyrraedd yr orsaf drenau, sydd yng nghanol Dinas Dulyn, ar gyfer llinell Wexford/Rosslare (sy’n stopio ynEnniscorthy). https://journeyplanner.irishrail.ie/webapp/#!P|TP!histId|1!histKey|H692786

Fferi o’r DU

Abergwaun i Rosslare – Stenaline

Dublin – Holyhead route – Stena line

Llety

Bydd y rhan fwyaf o’r mynychwyr yn aros yn y Riverside Park Hotel & Leisure Club

The Promenade, Enniscorthy, Swydd Wexford, Y21 T2F4

Llety arall yn Enniscorthy

Treacy’s Hotel https://www.treacyshotel.com/

Llety yn Nhref Wexford (Sylwer: 20 munud mewn car i Enniscorthy)

Clayton Whites Hotel https://www.claytonwhiteshotel.com/

Crown Quarter https://www.crownquarter.com/

Ferrycarrig Hotel https://www.ferrycarrighotel.ie/

Maldron Hotel https://www.maldronhotelwexford.com/

Talbot Hotel https://www.talbotwexford.ie/

Riverbank House Hotel https://www.riverbankhousehotel.com/

Whitford House Hotel https://www.whitfordhotelwexford.ie/

Am opsiynau llety eraill ewch i Visit Wexford 

Categories
Archive News Opportunity

Pererin Wyf – new arts project launch!

NEWS

Pererin Wyf - new arts project launch!

Pererin Wyf / Is oilithreach mé / I am a Pilgrim: Sounding the way back through story and song

is a new cross border participatory arts project connecting the Welsh and Irish diasporas of North Pembrokeshire and North Wexford launching this Autumn.

The Pererin Wyf project will be delivered by artist Rowan O’Neill and Pembrokeshire based community arts organisation SPAN Arts, working in tandem with co-facilitators, Irish artists Rachel Uí Fhaoláin from Ceol Mo Chroí and John Ó Faoláin from Traditional Archive Channel.

 Pererin Wyf is Welsh for the affirmative statement, ‘I am a pilgrim’ and is the title of an 18th century hymn written by prolific hymn writer, William Williams Pantycelyn from which this project takes its inspiration.  The hymn later became associated with the tune Amazing Grace and was popularised in the 1960s with a recording by Iris Williams.

The Pererin Wyf  project will invite singers from all over the world to record a version of this song in any language from the location of their choice.  Recordings will be pinned to a digital map to form a global chorus of this enduring song.  Project participants will also have the chance to offer their personal reflections and connections to North Pembrokeshire and Wexford whether current resident, the home place of their forebears, or place of significance for other reasons.

The project Pererin Wyf will begin in September 2022 with a series of free bi-weekly online workshops with world class speakers focusing on the key themes of the project; connecting with the Welsh and Irish diaspora, language, home, travel and song.  Speakers will include David Greenslade whose book Welsh Fever is a gazeteer of Welsh activity and connection in North America, Pamela Petro author of The Long Field, a meditation on hiraeth shortlisted for the 2022 Welsh Book of the year, Professor Helen Phelan Director of the Irish World Academy of Music and Dance and Rachel Uí Fhaoláin and John Ó Faoláin, traditional song, folklore and story collectors based in Wexford.

A series of hybrid workshops will follow culminating in an exchange trip between host county participants in the Spring of 2023.  The workshops will result in a new version of the song featuring the Irish language and reflecting contemporary understandings of pilgrimage, home and return.

If you have a personal connection with North Pembrokeshire or Wexford and would like to take part in this project we would love to hear from you.  Please email rowan@span-arts.org.uk to find out more about how you could get involved or book a place on the introductory session on the 29th September through www.span-arts.org.uk 

Categories
Archive News Opportunity

Next Round of Free Tourism & Heritage Ambassador Training Announced!

NEWS

Next Round of Free Tourism & Heritage Ambassador Training Announced!

 

Our first lot of Ancient Connections Ambassadors for North Pembrokeshire and Co. Wexford completed their training last month, and what a wonderful bunch they are! Now, we’re launching more training to swell their numbers. Might you be interested?

“I thoroughly enjoyed myself whilst learning lots of new information and stories. It’s been a privilege to be involved.

B. Wheatley, Ancient Connections Ambassador.

Welcoming visitors to the area and supporting their needs so that the local economy can thrive is very important for our communities. Ambassadors are trained to welcome and greet visitors and pilgrims, provide a wealth of local history and heritage information, help orientate visitors and support them to decide on great places to visit, build an itinerary, develop and lead short, local tours, share practical local information, tell stories and much more. 

Training takes two days and is completely FREE. It’s designed specifically for those with time and interest in volunteering as an Ambassador, those who already welcome visitors to their premises or as part of their work and those already volunteering within the visitor and cultural sphere locally

Here are the training days coming up in NORTH PEMBROKESHIRE: Choose two of these three days:

10 June 10am – 4pm Oriel Y Parc, St David’s

14 June 10am-4pm Fishguard area (venue TBC)

21 June 9.30am – 6pm, Out and About across north Pembrokeshire.

Training places are limited, so booking is vital. To book your place, click the blue button below this message. 

The next round of Ambassador Training in County Wexford will be held in September. Keep an eye out for details.


Categories
Archive News Opportunity

Quotes Sought – Development of Pilgrimage related tourism products

opportunity

Quotes Sought - Development of Pilgrimage related tourism products

Pembrokeshire County Council invites quotes from businesses, self-employed individuals and social enterprises for proposals to develop and test new pilgrimage related products that will align with a new pilgrim route being created between Ferns in Wexford, Ireland and St Davids in Pembrokeshire, Wales. The route is being managed and developed by The British Pilgrimage Trust and partners and will be launched in early 2023.

Quotes are expected to be in the region of €10,000-15,000 and we are aiming to work with around 4-6 small businesses, self-employed individuals or social enterprises. The scheme aims to support local businesses to recover from the economic impact of COVID and develop new tourism products that would be targeted towards potential national and international pilgrims.

The available monies must be spent on revenue costs (eg staff time, travel costs, materials, small-scale products, and intangibles such as marketing material) and not capital costs (such as structural improvements to buildings or creation of new structures). Small scale technological equipment, temporary structures and materials to improve a venue such as paint are not counted as capital.

In order to apply, you and/or your business must be based in West Wales OR you must be able to demonstrate that the product you develop will have a clear positive impact on the economy of Pembrokeshire. The areas of Goodwick, Fishguard and St Davids in North Pembrokeshire are closest to the pilgrim route, and products that would have impact for these areas are therefore particularly welcomed. These products can be specific to Pembrokeshire or could be cross-border in nature, or may involve collaborators from the Wexford area

Download the Tenderer Information form here

Download the brief here

Deadline for submissions: Thursday 14th April 2022 5 pm

Please ensure that you have included the Tenderer Information form and all other requested documents and email your application as one PDF document to ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Please contact ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk for further information.

 

Project Outputs: 

Training, marketing and legacy network for festival of North Wexford and North Pembrokeshire

Categories
Archive News Opportunity

Festival and Event training and marketing – Specialist Sought!

opportunity

Festival and Event training and marketing - specialist sought

Wexford County Council wishes to appoint a contractor to undertake and deliver a Festival and Event Business Training, Marketing and Network Support Programme, for existing small local festivals and events in the project regions of North Wexford (Ireland) and North Pembrokeshire (Wales), as part of the Ancient Connections project.

The project intends to establish a festival and event business training, marketing and network support programme, delivered by relevant consultants and trainers, capable of providing a range of competitiveness and capacity development services, for the existing festival and events community of the project regions.

The programme will include the delivery of skills training for small festival and event organisers; shared cross-border marketing resources and materials, and the creation of a legacy communications network, for future cross-border collaboration between the participating groups of Wexford and Pembrokeshire. These activities will play a vital role in the post-COVID recovery phase for local Wexford and Pembrokeshire events and festivals, which have been disrupted over the past two years.

The tender brief can be accessed on eTenders.ie at 206295 – 5/COMM/2022 – RFT for a “Festival and Event Business Training, Marketing and Network Support Programme”, in Wexford and Pembrokeshire, as part of the Ancient Connections project 2021 – 2023

Deadline for submissions:  28th February 2022 16:00   Irish time

Please contact eoghan.greene@wexfordcoco.ie for further information.

Project Outputs: 

Training, marketing and legacy network for festival of North Wexford and North Pembrokeshire

Categories
Archive News Opportunity

Applications sought to deliver FINALE participatory arts project

opportunity

Applications sought to deliver FINALE participatory arts project

Wexford County Council invites submissions for an ambitious cross-border participatory arts project addressing the overarching theme of ‘Who is a pilgrim?’ that links the communities of Wexford and Pembrokeshire, as well as the international diasporas of these regions. The project is expected to be delivered through a mix of face-to-face activity and online engagement. This commission is expected to be completed by late Spring 2023 and will be the finale of the Ancient Connections arts programme.

There is a total value of €50,000 available for this commission. One lead individual or organisation must apply, but proposals must have a collaborative cross-border partner(s) who will enable delivery of the project evenly between the two regions and the delivery budget must reflect this.

Key aims of the project are to encourage international visitors to both regions and to present an ambitious, engaging and high impact finale project for the local communities of North Wexford and North Pembrokeshire that further enhances and cements their shared history and connections.

Applications are welcomed from organisations and individuals who live in Pembrokeshire or Wexford as well as those outside of the project area, however the applicant must be able to demonstrate a successful delivery model that takes into account their geographical location, as well as the requirement to ensure equal impact and accessibility for participants in both Pembrokeshire and Wexford.

Closing date for applications: 28th February 2022
 
Applications must be submitted through the etenderie portal. You will need to register as a supplier on the portal in order to view all the tender documents.  

Project Outputs: 

 FINALE arts project Spring 2023

Categories
Archive News Opportunity

Job opportunities – Pilgrim officers for Pembrokeshire and Wexford

Opportunity

Job opportunities -The British Pilgrimage Trust and partners seek two Pilgrimage Officers

Ancient Connections is delighted to announce the appointment of a partnership of organisations who will collaborate to manage the new pilgrim route between St Davids, Pembrokeshire and Ferns in County Wexford. The partnership is led by The British Pilgrimage Trust, joined by Pilgrim Paths of Ireland, Journeying and Guided Pilgrimage.

The British Pilgrimage Trust are advertising two new Pilgrimage Officer jobs, one for Pembrokeshire and one for Wexford.

British Pilgrimage Trust Project Leader Dawn Champion said:

“To support this project, we’re excited to be able to offer full-time jobs for two Pilgrimage Officers, one in Wexford and one in Pembrokeshire. These pilgrimage officers will have a rare professional opportunity to inspire people, pilgrims, communities and businesses to access the benefits of pilgrimage. The pilgrimage route will create a lasting legacy for both of these remarkable pilgrim destinations by regenerating communities, attracting pilgrims and delivering a long-lasting modern cultural tradition.

We’re looking for two special people who know the area and its people well, to design and deliver a full and inspiring pilgrimage programme by engaging with people from all communities, and building community and volunteer-led action.”

The job descriptions and application procedure can be found here: www.britishpilgrimage.org/pilgrimage-officer-job-vacancies

 

image credit: Photo of Janet Ingram, Education and Pilgrimage Officer St Davids Cathedral by Journeying.

Deadline for applications Jan 3rd 2022 

Project Outputs: Two new FTE jobs

Categories
Archive News Opportunity

Call Out – Holy Wells- music, literature and arts commissions

Opportunity

Call Out for artists - Holy Wells of North Wexford and North Pembrokeshire

Ancient Connections invite Expressions of Interest from artists, musicians and creatives for:

  1. Music and sound commissions (total budget available €15,000)
  2. Literature and visual arts commissions (total budget available €15,000)

All commissions will explore the theme of Holy Wells in North Pembrokeshire and North Wexford. The budgets will be allocated evenly between Pembrokeshire and Wexford. It is likely that between 4-6 commissions will be awarded, of varying values between €2000 and €10,000, depending on the nature of the project and the extent to which it encompasses cross-border creatives. Proposals are invited equally for small-scale projects as well as larger more ambitious proposals.

The Ancient Connections team want to hear about any projects you are currently working on, or want to develop that relate to the theme of Holy Wells through the medium of sound and/or music. OR literature and visual arts. Detailed proposals are not required at this stage, just an outline of the vision for a project and an approximate budget. This will give us an opportunity to review who is interested, where they are from, what they do, and how they might creatively work with or complement similar or related projects across the border. As much as possible we want to encourage cross-border collaboration between artists working in similar approaches and/or mediums. From the findings of the open call, a small number of applicants will be invited to materialise their idea with an allocated budget.

There are two briefs, one for music and sound and another for literature and visual arts – please ensure that you download the correct brief and application form.

Download Music and Sound Brief 

Download Music and Sound application form 

Download Literature and visual arts brief

Download Literature and visual arts application form

Enquiries: email ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Deadline: Wednesday 20th October 5 pm 2021 

Project Outputs: artworks – visual arts, literature, music and sound

Categories
Archive News Opportunity

Ancient Connections seeks contractor to deliver Pilgrimage Product

Opportunity

Ancient Connections seeks company to deliver Pilgrimage Product

Ancient Connections wishes to contract a not-for-profit entity or commercial company to oversee, develop and promote a proposed new pilgrim route between Ferns in Wexford, Ireland and St Davids in Pembrokeshire, Wales. There will be a strong focus on developing the pilgrimage product using existing infrastructure (coastal path in Pembrokeshire and related attractions in Wexford) as well as on co-ordinating and marketing related tourism products. The budget allocated for this contract is to deliver specific and identified short term outputs as well as acting as seed funding for the longer-term vision for the enterprise. The successful contractor, be they not-for-profit or commercial, will need to demonstrate an enthusiasm to the long-term vision for the project beyond the scope of the contract deliverables and demonstrate what measures they would put in place during the contract period to ensure sustainability and financial independence once the Ancient Connections project ends in July 2023.

The successful contractor will be able to demonstrate a thorough background knowledge and understanding of the historical and contemporary context of pilgrimage in Wales, the UK, Ireland and Europe. They will have significant experience of working within a pilgrimage context OR transferrable experience in related tourism industries (eg trail walking, destination tourism).

All queries and applications must be received through Etender Bravo Solutions

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

Applicants will need to register in order to view all tender opportunities. Once logged in you will be able to access the full brief and tender details by looking within the ITT section.  Please search within the ‘ITT open to all suppliers’ section and look for ‘Development and Management of new cross-border pilgrimage route between Ferns and St Davids and associated tourism products’ or enter code 87231

Date: Deadline for Applications 15th September 2021

Project Outputs: Pilgrimage Products and route development

Categories
Archive Community News Opportunity

Horatio Clare creates sound walk for St Non’s – call out for public contributions

Community Project

Horatio Clare creates new sound walk for St Non's

Members of the public are being invited to contribute to an exciting new project, which aims to celebrate the history, landscape and people of Pembrokeshire’s iconic St Non’s through the medium of sound.

Sitting above the cliffs less than a mile outside St Davids, with views across St Brides Bay and out to Skomer and Grassholm, St Non’s Chapel and Holy Well is where, according to tradition, Non gave birth to David. St Non and St David, the Patron Saint of Wales, influenced the spread of Christianity across the 6th century Celtic world, including in Wales, Ireland, Cornwall and Brittany.

This spectacular, historical and wild location will be the jumping off point for award-winning writers/broadcasters Laura Barton and Horatio Clare, who have been commissioned by Pembrokeshire Coast National Park Authority to create a sound walk podcast on the history, people and landscape of St Non’s. Horatio and Laura will be working alongside Pembrokeshire resident consultant producer Graham Da Gama Howells and BBC Sound engineer Andy Fells.

The St Non’s sound walk will be an audio experience driven by the voices and the music of this special place and community. Listeners will learn about springs, saints, chapels, pilgrims, natural history, language, archaeology, farming and land use, modernity, conservation and the wider significance of this place for Welsh identity and European culture. The finished piece will be available as a podcast to be downloaded from anywhere in the world, with the aim of bringing the place, its history and its people to an international audience.

Call out for contributers and opportunity to learn new skills!

Local writers, artists, musicians, archaeologists, environmentalists, surfers, storytellers, walkers, climbers, boaters and fishers are invited to tell their stories. The production team is also offering opportunities for young residents of the area to gain training, development and work experience in broadcasting, audio recording and research. Contact Horatio Clare on horatioclare@hotmail.com

Horatio Clare has been twice shortlisted for Wales Book of the Year, include Running for the Hills (Somerset Maugham Award), A Single Swallow, Down to the Sea in Ships (Stanford Dolman Travel Book of the Year), Aubrey and the Terrible Yoot (Branford Boase Award), The Light in the Dark, Orison for a Curlew and Something of his Art: Walking to Lubeck with J S Bach. His latest book is Heavy Light: a story of madness, mania and healing. Horatio presents Radio 3’s acclaimed annual Sound Walks series, which have taken listeners along Offa’s Dyke, across Germany in the footsteps of J S Bach, to the Black Forest for Winter Wanderer, along Greenland’s Arctic Circle Trail and most recently to the East Coast for Sunrise Soundwalks.

Laura Barton writes for a variety of publications including The Guardian, The Observer, and The Independent. Her work has often focused on music, gender, and landscape. She is a regular contributor to BBC Radio 4 and has made documentaries on subjects ranging from tomboys to confidence, to music and rivers. Notes From a Musical Island, exploring the relationship between music and the British landscape, ran for three series.