Categories
Newyddion Pererindod

Dewis Artistiaid Pererindod Camino Creadigol

Dewis Artistiaid Pererindod Camino Creadigol

Ancient Connections is delighted to have commissioned four performing artists to join the Creative Camino pilgrimage (dates tbc). Bydd yr artistiaid hyn yn teithio o Ferns i Dyddewi dros gyfnod o wyth diwrnod, gan ymweld â nifer o safleoedd o ddiddordeb ar hyd y ffordd. Bydd yr artistiaid yn ymateb yn greadigol i’r profiad trwy berfformiadau yn Ferns, yn Abergwaun ac yn Nhyddewi.

Yr artistiaid o Sir Benfro yw Ailsa Richardson, arlunydd aml-ddisgyblaethol sy’n gweithio ym meysydd symud, canu, barddoniaeth a cherddoriaeth, a Suzi McGregor, cerddor, actor a chanwr-gyfansoddwr. Ac o Wexford, yn ymuno â’r grŵp fydd Bonnie Boux, dawnsiwr sy’n arbenigo mewn dawns burlesque a chymunedol a Kate Powell, cerddor aml-offerynnol a pherfformiwr stryd.

Bydd pedwar aelod o’r gymuned sydd eto i’w dewis yn ymuno â’r artistiaid a bydd y grŵp cyfan yn cael ei arwain gan dywyswyr o Journeying a Wexford Trails. Mae’r daith yn argoeli i fod yn brofiad hwyliog, creadigol a thrawsnewidiol a bydd cyfleoedd i aelodau o’r cyhoedd ymuno am ddiwrnod neu hanner diwrnod.

Categories
Pererindod

Trosolwg o bererindota – y resymeg dros lwybr newydd

Prosiect Celf

Trosolwg o bererindota - y resymeg dros lwybr newydd

Mae Pererindota’n gysyniad hynafol sy’n ymestyn yn ôl drwy hanes ar draws ffiniau diwylliannol a chrefyddol, hanesyddol ac economaidd, gan anwybyddu hil a rhywedd. Mae llawer yn dadlau bod pererindota’n diwallu angen sylfaenol sydd gan bobl am ailgysylltu â’u hunain drwy’r broses syml o roi un droed o flaen y llall ar y daith i fan cysegredig neu arbennig.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn ailddarganfod cysylltiadau hanesyddol a straeon hynafol sy’n cysylltu cymunedau a diwylliant Gogledd Sir Benfro â’u cymheiriaid ar arfordir Dwyreiniol Swydd Wexford. Yn benodol, mae’n archwilio’r cysylltiad rhwng dinas Tyddewi a phentref Fearna, dau safle arwyddocaol sy’n gysylltiedig â’r eglwys Geltaidd gynnar. Astudiodd Aeddan Sant yng Nghymru gyda Dewi Sant ac yna fe deithiodd i Swydd Wexford lle sefydlodd ei fynachlog ei hun yn Ferns.

Mae Tyddewi wedi bod yn gyrchfan i bererinion ers yr oesoedd canol ac mae’n dal i fod felly heddiw. Mae pobl yn cael eu denu i’r ardal am lawer o resymau, er mwyn adfywio’r corff, y meddwl a’r enaid. Fe’i cydnabyddir fel lle arbennig, lle ‘tenau’ i’r Celtiaid: man lle mae calonnau’n cael eu hagor ac emosiynau’n cael eu cyffwrdd.

Nid yw pererindod fodern o reidrwydd yn grefyddol na hyd yn oed yn ysbrydol; yn hytrach, mae’n gyfle i fyfyrio, cysylltu a darganfod, gan efallai ddod o hyd i ymdeimlad newydd o bwrpas, cyfeiriad a llesiant. Mae pererindota’n dod yn fwyfwy poblogaidd heddiw gyda rhaglenni teledu fel Pilgrimage; The Road to Rome a The Road to Santiago. Mae llwybr pererinion Santiago de Compostella, a gafodd hwb gan gyllid gan yr UE ym 1987, wedi bod yn llwyddiant mawr gyda niferoedd y teithwyr yn cynyddu o lai na 3,000 y flwyddyn i dros 300,000 erbyn hyn.

Llwybr Newydd

Bydd 2023 yn nodi 900 mlynedd ers i’r Pab Callixtus II ddatgan bod dau bererindod i Dyddewi gyfystyr ag un i Rufain. Gallai’r dyddiad hwn a’r prosiect Cysylltiadau Hynafol fod yn fan cychwyn i ddechrau adeiladu llwybr pererindod ar ddwy ochr Môr Iwerddon. Allai twristiaeth pererindota/drawsnewidiol fod mor llwyddiannus yn Swydd Wexford a Sir Benfro ag yng Ngogledd Sbaen tybed?

Mae Cysylltiadau Hynafol wedi comisiynu astudiaeth ddichonoldeb i asesu’r potensial ar gyfer llwybr pererindod newydd yn cysylltu Ferns a Thyddewi. Ym mis Mai 2021, bydd pererindod newydd sbon Creative Camino yn digwydd, sef taith arbrofol dan arweiniad tywyswyr o Journeying sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro a Wexford Trails. Bydd grŵp o artistiaid a phererinion cymunedol yn teithio gyda nhw, gan ymateb yn greadigol i’r profiad. Y gobaith yw y bydd y cyfuniad hwn o ymchwil gan randdeiliaid a theithiau ymarferol yn dangos y camau nesaf ar gyfer adeiladu a hyrwyddo’r llwybr newydd hwn.

Dyddiad: Parhaus

Categories
Celfyddydau Pererindod

Camino Creadigol

Prosiect Celfyddydau

Camino Creadigol

Mae Cysylltiadau Hynafol yn ymgymryd â phererindod arbrofol a chreadigol o Ferns i Dyddewi ym mis Mai 2021 – y Camino Creadigol. Mae’r prosiect yn ymuno â Journeying, cwmni teithiau tywys cerdded a phererindota â ffocws Celtaidd sydd wedi’i leoli yn Sir Benfro a Wexford Trails, sy’n hyrwyddo cyfres o lwybrau twristiaeth ledled Swydd Wexford. Bydd y prosiect yn astudiaeth ddichonoldeb, seiliedig ar brofiad, i ddarganfod y posibilrwydd o hyrwyddo llwybr pererindota newydd rhwng Ferns a Thyddewi fel modd o annog cysylltiadau cryfach rhwng y ddau ranbarth hyn, yn ogystal â denu ymwelwyr tramor mewn math gynaliadwy o dwristiaeth drawsffiniol. Cynhaliwyd astudiaeth ddichonoldeb hefyd i asesu hyfywedd tymor hir y llwybr hwn.

Mae 2023 yn nodi 900 mlynedd ers i Pab Callixtus II gyflwyno braint i Dyddewi, gan ddatgan fod dau bererindod i’r Eglwys Gadeiriol yn gyfwerth ag un daith i Rufain.

Y Daith

Bydd dechrau’r bererindod yn cael ei nodi gan ddathliad ysblennydd yn Ferns; yna bydd y pererinion yn mynd yn eu blaenau, ar droed yn bennaf, i Rosslare lle byddant yn dal fferi i Abergwaun. Yn olaf, byddant yn cerdded llwybr arfordir Sir Benfro, gan gyrraedd Eglwys Gadeiriol Tyddewi a chroeso twymgalon.

Cyfryngau a Ffilm Ddogfen

Trwy gydol y daith, bydd profiadau’r pererinion yn ogystal â’r golygfeydd hyfryd, safleoedd treftadaeth a bywyd gwyllt yn cael eu dogfennu gan Llif: Flow, cwmni cyfryngau digidol o Ynys Mon. Bydd y ffotograffau a’r clipiau fideo yn cael eu defnyddio i hyrwyddo’r prosiect a chysyniad y llwybr pererinion newydd ar draws llwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol ac mae ffilm ddogfen fer wedi’i chomisiynu er mwyn hyrwyddo ac fel gwaddol.

Dyddiad: Tachwedd 2020 – Mehefin 2021

Ariannwyd gan: Cysylltiadau Hynafol

Mewn Partneriaeth a:  Journeying a Wexford Trails

Allbynnau Prosiect: 
Wyth perfformiad artist neu ddigwyddiad
Ffilm ddogfen
Cynnwys cyfryngol byr ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a ffotograffau

Dysgwch Fwy ar: www.journeying.co.uk/wexfordtrails.ie