Ein Polisi Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd

 1. Pam rydym yn casglu ac yn cadw’ch gwybodaeth bersonol?

  Rydym yn casglu ac yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol er mwyn i ni allu:
 • Cyfathrebu â chi am ddigwyddiadau, prosiectau a gweithgareddau diwylliannol sy’n digwydd yn eich ardal chi fel rhan o’r prosiect Cysylltiadau Hynafol.
 • Cysylltu â chi am eich bod wedi mynegi diddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer prosiectau diwylliannol yn eich rhanbarth fel rhan o’r prosiect Cysylltiadau Hynafol.
 • Cysylltu â chi i gael adborth ar weithgareddau diwylliannol a ddarperir gan y prosiect Cysylltiadau Hynafol.
 • Creu darlun o’r mathau o bobl sy’n defnyddio’r gweithgareddau diwylliannol o fewn y prosiect Cysylltiadau Hynafol.
 • Cysylltu â chi i ddweud wrthych am gynnyrch a chynigion twristiaeth sy’n gysylltiedig â Chysylltiadau Hynafol yn Sir Benfro a Swydd Wexford.
 • Er mwyn ein helpu i barhau i wella a chyflwyno’r prosiect.
 • Efallai y byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt gyda’n hymgynghorwyr gwerthuso (Wavehill) er mwyn casglu adborth ac i’n helpu i fonitro a gwerthuso’r prosiect
 • Efallai y byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt gyda’n prif bartneriaid prosiect, Cyngor Swydd Wexford, Visit Wexford ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro; ond dim ond at y dibenion a nodwyd uchod.

Rydym yn prosesu eich data:

 • Am eich bod wedi rhoi eich caniatâd i ni wneud hynny. Gallwch dynnu’ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.
 1. Sut mae eich Gwybodaeth yn cael ei defnyddio.

  Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018. Mae dyletswydd arnom i amddiffyn yr arian cyhoeddus yr ydym yn ei weinyddu a gallwn ddefnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen hon er enghraifft i baru data neu i ganfod ac atal twyll. Efallai y byddwn yn croeswirio’r wybodaeth gyda chyrff, sefydliadau neu adrannau perthnasol eraill o Gyngor Sir Penfro a Chynghorau eraill.

Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw ddatgeliadau sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith ac efallai y byddwn hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am ganfod/atal twyll neu archwilio/gweinyddu arian cyhoeddus i sicrhau bod arian yn cael ei dargedu a’i wario yn y ffordd fwyaf priodol a chost-effeithiol. Er mwyn cyflawni hyn, gellir rhannu gwybodaeth ag adrannau mewnol eraill yng Nghyngor Sir Penfro a chydag Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru.

Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ddatgeliadau i drydydd partïon ar gyfer marchnata oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd penodol i ni wneud hynny.

Bydd eich data yn ddiogel ac yn gyfrinachol bob amser a dim ond y wybodaeth bersonol sy’n ofynnol i chi ddarparu ar gyfer ein gwasanaeth y byddwn yn ei chasglu.

 1. Am ba mor hir ydyn ni’n cadw eich gwybodaeth?

  Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth tan ar ôl cwblhau’r prosiect. Efallai y bydd angen i Gysylltiadau Hynafol gadw dogfennau am gyfnodau hirach os bydd hynny’n ofynnol gan y rheolau Cymorth Gwladwriaethol perthnasol, neu os oes archwiliadau neu ymchwiliadau ar y gweill a chynghorir Cysylltiadau Hynafol yn benodol i gadw’r olion archwilio nes y bydd Cysylltiadau Hynafol yn clywed yn wahanol. Unwaith i ni dderbyn hysbysiad llawn nid oes angen eich data mwyach, bydd yn cael ei waredu’n ddiogel.

 1. Mynediad at fy ngwybodaeth bersonol?

  Gallwch ddarganfod a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol trwy wneud cais gwrthrych data o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016. I wneud cais am unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym, cysylltwch â’r:

Tîm Mynediad at Gofnodion
Cyngor Sir Benfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk
01437 775798/6696

 1. Eich Hawliau.

  Yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016, mae gennych hawliau fel unigolyn y gallwch eu harfer mewn perthynas â’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Ni fydd pob hawl yn berthnasol, bydd yn dibynnu ar y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data.

 • Yr hawl i gael eich Hysbysu – mae gan unigolion yr hawl i gael eu hysbysu am gasglu ac am ddefnydd o’u data personol. Mae hwn yn ofynnol yn unol â chanllawiau GDPR
 • Hawl Mynediad – mae gennych yr hawl i ofyn am fynediad i wybodaeth sydd gennym amdanoch chi a chael copi ohoni
 • Yr hawl i Gywiriad – mae gennych yr hawl i ofyn am gywiro’ch gwybodaeth.
 • Yr hawl i Ddilead– nid yw hon yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu eich gwybodaeth bersonol
 • Yr hawl i Gludadwyedd Data – mae hyn ond yn berthnasol i brosesu data sy’n cael ei wneud trwy ddulliau awtomataidd
 • Efallai y bydd yr hawl i Gyfyngu Prosesu yn berthnasol – gallwch ofyn i ni roi’r gorau i brosesu’ch data personol, fodd bynnag, gallai hyn olygu oedi neu ein hatal rhag darparu gwasanaeth i chi. Byddwn yn ceisio cydymffurfio â’ch cais ond efallai y bydd gofyn i ni ddal neu brosesu gwybodaeth i gydymffurfio â’n dyletswyddau cyfreithiol.
 • Yr hawl i Wrthwynebu – nid yw hon yn hawl absoliwt a bydd yn dibynnu ar y rheswm dros brosesu eich gwybodaeth bersonol.
 1. Cwynion neu Ymholiadau.

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwneud ei orau i gyrraedd y safonau uchaf posib wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, rydym yn cymryd unrhyw gwynion a dderbyniwn am hyn o ddifrif. Rydym yn annog pobl i dynnu ein sylw os ydyn nhw o’r farn bod ein ffyrdd o gasglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol.
Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu manylion cynhwysfawr o bob agwedd ar ein casgliad a’n defnydd o wybodaeth bersonol. Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth neu esboniad ychwanegol sydd ei angen. Dylid anfon unrhyw geisiadau am hyn i’r cyfeiriad isod:

Jo Hendy, Swyddog Diogelu Data
Cyngor Sir Benfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

E-bost: dataprotection@pembrokeshire.gov.uk
Rhif ffôn: 01437 764551

Os ydych chi am gwyno am y ffordd rydyn ni wedi prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy’n goruchwylio’r gyfraith diogelu data:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF

E-bost: case worker@ico.org.uk
Rhif ffôn: 0303 123 1113

 1. Newidiadau i’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

  Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd.