Categories
Celfyddydau

Comisiynau Artistiaid

Prosiect Celfyddydau

Comisiynau Artistiaid

Mae Cysylltiadau Hynafol wedi comisiynu comisiynau newydd gan bedwar artist, sy’n archwilio themâu cydgysylltiedig sydd wrth graidd y prosiect, gan gynnwys: pererindod, cysylltu gyda diaspora Celtaidd Iwerddon a Chymru, a’n perthynas â mannau sanctaidd megis ffynhonnau, capeli a safleoedd hynafol.

Bydd yr artistiaid yn cynhyrchu gweithiau celf newydd dros y ddwy flynedd nesaf, wedi’u ysbrydoli gan eu hymchwil bersonol yn ogystal â chanfyddiadau timau Cysylltiadau Hynafol o helwyr straeon, ymchwilwyr cymunedol ac archeolegwyr. Bydd disgwyl i bob artist greu gwaith all gael ei rannu ar-lein, er mwyn ymgysylltu â chynulleidfaoedd lleol a phobl sydd lawer ymhellach, er enghraifft yn Awstralia neu Ogledd America, lle mae poblogaethau sylweddol o bobl o dras Cymreig a Gwyddelig. Bydd yr artistiaid hefyd yn cyflwyno’u gwaith mewn arddangosfa gyhoeddus derfynol yn Wexford a Sir Benfro yn 2022.

Y pedwar artist yw Seán Vicary a Linda Norris, dau artist gweledol o Orllewin Cymru, a’r artist/archeolegydd John Sunderland a’r awdures Sylvia Cullen, o dde-ddwyrain Iwerddon.

Linda Norris

‘Plât Williams Leatham’ o gyfres Cân yr Oer Wynt, decal seramig ar hen lestr

Bwriad Linda Norris yw defnyddio ‘teilchion’ neu ddarnau o grochenwaith fel man dechrau ei phrosiect, ac mae’n annog pobl i anfon teilchion ati a’u lleoli ar fap ar-lein. Meddai:

“Ymhell o swyn metelau gwerthfawr neu henebion enwog, mae teilchion yn adrodd hanesion domestig anhysbys ac yn ein cysylltu â’r bobl oedd yn byw yn ein cartrefi yn y gorffennol. Rwy’n bwriadu dechrau prosiect ‘archeoleg dinasyddion’ yn Sir Benfro a Wexford, ac yna’i ymestyn i’r Diaspora Celtaidd. Byddaf yn ymchwilio’r bobl a ymfudodd o’r ardaloedd hyn i’r Diaspora yn y 19eg ganrif ac yn ceisio dod o hyd i’w disgynyddion.”

Seán Vicary

'Nodiadau Maes RAF Tyddewi'

Yn ddiweddar, darganfyddodd yr artist aml-gyfrwng Seán Vicary bod ei hen fam-gu wedi ei geni yn 1874, a hynny dim ond 3.5 milltir o Ferns yn Camolin ac mae’n gobeithio gallu:

“Deall y grymoedd a arweiniodd ata i’n byw yma draw dros y dŵr o gartref fy hen fam-gu. Drwy fynd ati i gloddio drwy fy ngorffennol fy hun, fe fydda i’n cychwyn proses sy’n adlewyrchu’r gwaith ymchwil archeolegol a hanesyddol sy’n mynd ymlaen yn y ddwy gymuned.”

Fe fydd yn darganfod y ‘straeon cudd’ yn y dirwedd ac yn eu gweithio’n greadigol i mewn i deithlyfr personol gafaelgar sy’n symud yn ôl ac ymlaen rhwng Sir Benfro a Wexford.

“Bydd llais, testun, cerddoriaeth, ffilm ac animeiddiad yn cyfuno i ddangos y llefydd hyn mewn modd cyffrous a chyfoes; gan adeiladu ymdeimlad dyfnach o hunaniaeth drwy rannu profiadau o ailgysylltu.”

John Sunderland

'The Shooting Hut' (Site 1, Visit 9) o brosiect 'Touching Darkness' (2019)

Bydd yr archeolegydd hyfforddedig ac artist gweledol John Sunderland yn ymgymryd â phererindod o Borth Mawr i Ferns, ac yn cloddio gwrthrychau ar hyd y daith er mwyn creu creirfa ynghyd â ffotograffiaeth twll pin. Yn hytrach na defnyddio dull archeoleg dadansoddol modern, mae’n gobeithio archwilio ei ganfyddiadau gan ddefnyddio meddylfryd canoloesol, gan dynnu sylw at y “goruwchnaturiol neu’r cysegredig, i gwestiynu’r da a drwg, yr arwyddion a’r argoelion”.

Sylvia Cullen

Clawr drama Sylvia Cullen, The Thaw, a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Iwerddon, a gynhyrchwyd gan Ganolfan Gelfyddydau Courthouse yn Tinahely, a gyhoeddwyd gan New Island Books, ac a ysbrydolwyd gan bobl Gogledd Wexford, De Wicklow a Dwyrain Ceatharlach

Mae’r awdures Sylvia Cullen yn bwriadu creu cyfres newydd o straeon byrion ar gyfer podlediadau a ffrydio byw, gan dynnu ar “hanesion cyffrous am fôr-ladrata a smyglo ar hyd arfordiroedd Cymru ac Iwerddon” a straeon atgofus am fannau cysegredig neu am hiraethu am adref. Bydd hi hefyd yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol yn y ddwy gymuned.

Bydd cael gwylio’r prosiectau hyn yn esblygu ar wahan ac yna’n plethu ynghyd mewn cyflwyniad terfynol yn daith gyffrous i dîm y prosiect ac i’n cynulleidfaoedd.

Dyddiad: Awst 2020 – Rhagfyr 2022

Ariennir gan: Cysylltiadau Hynafol

Categories
Celfyddydau

John Sunderland

Comisiwn Celf

John Sunderland

“Dros y tair degawd diwethaf, rwyf wedi dilyn gyrfaoedd ochr yn ochr ac wedi’u cydblethu ym mydoedd celf weledol ac archeoleg. Trwy hyn, rwyf wedi datblygu ymarfer trawsddisgyblaethol sydd wedi’i lywio gan ymchwil ym meysydd daearyddiaeth, archeoleg gyfoes a chelf. Rwy’n un o sefydlwyr The Praxis Collective, sy’n grŵp rhyngwladol o artistiaid ac ymarferwyr trawsddisgyblaethol sy’n chwilio am ffyrdd newydd o fynd i’r afael â materion cyfoes trwy theori gadarn ei sail a chydweithio rhwng celf a gwyddoniaeth.Ar hyn o bryd, mae fy ngwaith yn ymwneud â mapio dwfn ac amser dwfn yr Anthroposen er mwyn tyrchu i’r gorffennol, a hynny yn y presennol a gyda golwg i’r dyfodol.” John Sunderland

Cwestiynau ynghylch y Da a’r Drwg

'The Shooting Hut' (Site 1, Visit 9) o brosiect 'Touching Darkness' (2019)

“Yn fy nhyb i, cynnyrch yr Oes Oleuedig, gyda’i holl gymhlethdodau o ran gwladychiaeth a meddiannu diwylliannol, yw archeoleg, sef y ddisgyblaeth o astudio’r gorffennol materol. Mae wedi datblygu yn ymchwiliad ar sail tystiolaeth fanwl i fateroldeb mewn amryfal ffurfiau (ecolegol a diwylliannol) ac yn amrywio o’r microsgopig i’r dirwedd fyd-eang sydd mor newidiol.

Yng nghyd-destun y prosiect hwn, rwy’n fy nghael fy hun yn ystyried fod yr athroniaethau a’r methodolegau fel petaent yn groes i’r hyn a fyddai wedi bod yn athroniaethau neu’n ddiwinyddiaeth gyffredinol y cyfnod y mae archeolegwyr ac ymchwilwyr Cysylltiadau Hynafol yn ymchwilio iddynt. Mae’r gwahaniaeth hwn yn ddifyr pan fyddwn yn ystyried symudiad, yn ogystal â’r hyn sy’n gysegredig, o ran y modd y gallai rhywun yn y cyfnod canoloesol fod wedi ymateb i rywbeth hen neu anarferol o fewn y dirwedd. Does dim modd i ni wybod beth oedd ar feddyliau ein cyndeidiau mewn gwirionedd, ond yn hytrach na dehongli deunyddiau a lleoedd o ran dosbarthiadau ac arwyddocâd tystiolaeth, mae’n bosib iawn y byddai naratifau wedi troi i gyfeiriad y goruwchnaturiol neu’r cysegredig; at gwestiynau ynghylch y da a’r drwg, arwyddion neu argoelion. Gallai eitemau neu ddeunyddiau fod wedi ennyn ofn neu barch oedd yn ymylu ar yr ecstatig.

Ar Drywydd yr Annaearol

“Gan ystyried hyn oll, byddaf yn mynd ar bererindod gyfoes rhwng cloddfeydd archeolegol Tyddewi a Ferns. Er mwyn dynwared y profiad canoloesol o deithio ar y tir, byddaf yn beicio ac yn cerdded, gan fod beicio yn golygu teithio ar gyflymder tebyg i geffyl neu geffyl a chert. Diben y daith yw ymdrwytho yn y dirwedd wrth chwilio am yr annaearol, y goruwchnaturiol a’r cysegredig. Bydd yn cychwyn ac yn gorffen wrth i mi gloddio’n ffisegol ar y ddau safle (fel archeolegydd). 

Gan ddefnyddio meddylfryd canoloesol dychmygol fel byd mewnol, byddaf wedyn yn taflunio hyn ar y dirwedd allanol trwy ffotograffau, mapio, darlunio ac ysgrifennu. Byddaf hefyd yn casglu eitemau diddorol o’r cloddfeydd ac yn ystod y daith. Bydd rhai o’r rhain yn cael eu haddasu a’u gosod mewn creirfa o waith llaw. Bydd darn canolog yr ymarfer hwn yn ffotograffig. Er mwyn dwyn awyrgylchoedd y meddylfryd canoloesol i gof, byddaf yn defnyddio camera twll pin mawr gyda negatifau du a gwyn 5”x4”.

Y bwriad yw creu naratif gweledol ac ysgrifenedig ar gyfer y daith hon; nid ymgymryd â’r daith fel perfformiad, ond defnyddio egwyddorion mapio dwfn i archwilio llwybr, yn hytrach na lle.” – John Sunderland

Dyddiad: Medi 2020 – Rhagfyr 2022

Allbwn y Prosiect: Ffotograffau a chreirfa o waith llaw

Dysgwch fwy: www.johnsunderland.com