Categories
Newyddion

Lansiad Celf Gyhoeddus – Gwnewch y Pethau Bychain – croeso i bawb!

NEWYDDION

Lansiad Celf Gyhoeddus - Gwnewch y Pethau Bychain - croeso i bawb!

Dydd Gwener 18 Tachwedd 3 – 5 pm ar dir Cadeirlan Tyddewi

Mae Gwnewch y Pethau Bychain yn waith celf cyhoeddus newydd a ddyluniwyd ar gyfer dau leoliad: Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro, a Ferns, Wexford.

Mae’r tri chwch gwenyn anferth sydd wedi’u gwneud o bren cedrwydd wedi’u creu gan Bedwyr Williams, sydd â’i brosiect wedi’i wireddu gyda chefnogaeth Contemporary Art Society Consultancy.

Bydd y ‘cerfluniau byw’ hyn yn gartref i wenyn byw ac mae Gwnewch y Pethau Bychain yn cysylltu dwy gymuned Tyddewi a Rhedyn drwy’r arfer o gadw gwenyn, gan adlewyrchu stori ganoloesol Dewi Sant a’i gyfeillgarwch ag Aeddan Sant, a aeth â gwenyn yn ôl i Iwerddon o Gymru.

Mae gwenynwyr lleol a grwpiau cymunedol yn gofalu am y gwenyn, a fydd yn casglu a gwerthu mêl mewn jariau wedi’u labelu a ddyluniwyd gan yr artist a phlant ysgol lleol.

Meddai Bedwyr: “Mae gen i ddiddordeb mewn gwrthrychau sy’n gwahodd cymunedau i ddod yn gyfranogwyr gweithredol er mwyn gwneud y gwaith celf yn gyflawn. Geiriau olaf Dewi Sant oedd “Gwnewch y pethau bychain”. Mae’r ethos hwn wedi arwain datblygiad fy nghynnig, sy’n seiliedig ar stori Dewi Sant ac Aeddan Sant ac sydd wedi’i drwytho yn hud a lledrith y ddau leoliad cysylltiedig yma..”

Wedi’i leoli ar dir Eglwys Gadeiriol Tyddewi, mae’r gwaith cyntaf yn agor i’r cyhoedd ddydd Gwener 18 Tachwedd o 3 pm. Bydd y lansiad yn cynnwys sesiwn holi-ac-ateb gyda’r artist a gwenynwr lleol Gayle Twitchen, adrodd straeon, a pherfformiad o ‘Gân y Gwenyn’ gan blant o Ysgol Penrhyn Dewi dan arweiniad y cyfansoddwr Sam Howley. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Mae gwenyn wedi cysylltu Tyddewi a Ferns ers y chweched ganrif, pan roddodd Dewi Sant haid o wenyn i Aeddan Sant i’w cadw, ar ôl i wenyn y fynachlog ddilyn eu hoff fynach gartref i Iwerddon ddwywaith a gorfod cael eu dychwelyd.” meddai’r Tra Barchedig Ddr Sarah Rowland Jones, Deon y Gadeirlan.”Mae’n bleser gennym groesawu’r symbol trawiadol hwn o’r cysylltiadau rhyngom”.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad fel ein bod yn gwybod faint o bobl i ddarparu ar eu cyfer

Categories
Celfyddydau

Comisiwn Celf Gyhoeddus ‘Gwnewch y Pethau Bychain’ Bedwyr Williams, Tyddewi a Ferns

Prosiect Celf

Comisiwn Celf Gyhoeddus 'Gwnewch y Pethau Bychain' yn Ferns a Thyddewi gan Bedwyr Williams

Comisiynwyd yr artist Bedwyr Williams i greu gwaith celf cyhoeddus parhaol ar gyfer Tyddewi a Ferns fel gwaddol i’r raglen Cysylltiadau Hynafol.

Wedi’i ysbrydoli gan stori Sant Aidan, Dewi Sant a’r gwenyn, mae Williams wedi creu cyfres o gychod gwenyn anferth, tri ar dir Cadeirlan Tyddewi a tri yn Ferns. Mae’r strwythurau llawn atgofion hyn wedi’u modelu’n fras ar y math o gychod gwenyn gwellt traddodiadol y gallai Aeddan Sant fod wedi’u defnyddio i ofalu am wenyn Dewi Sant.

Er eu bod yn llawer mwy o ran maint ac yn symlach eu ffurf, mae’r cerfluniau cychod gwenyn hyn yn gartref i wenyn go iawn mewn cychod gwenyn arferol, yn gerfluniau byw, gweithredol ar gyfer y ddau safle. Mae gwenynwyr yn y ddwy gymuned wedi bod yn brysur gyda’r gwaith o gynllunio’r cychod gwenyn ​​ac yn gofalu am y gwenyn. Ymhen amser, bydd Tyddewi a Ferns yn cynhyrchu eu mêl eu hunain, a fydd yn cael ei gasglu a’i roi mewn jariau i’w werthu ar y ddau safle a’i rannu ar draws Môr Iwerddon rhwng y cymunedau cyfagos.

Yn ôl yr hanes, pan adewodd Aeddan Sant Dewi fe’i dilynwyd deirgwaith i’r llong gan wenyn Dewi wrth iddo geisio dychwelyd i Iwerddon. Bob tro dychwelodd Aeddan Sant y gwenyn i’r fynachlog ond y trydydd tro, wrth weld caredigrwydd Aeddan Sant, cytunodd Dewi Sant i’r gwenyn fynd gydag ef i Iwerddon. Teimla Williams fod y stori hon, boed yn wir neu beidio, yn fotiff braf ar gyfer y cysylltiad rhwng y ddau le.

Trwy ddwyn y ‘stori’ hon i gof gyda cherflun, sydd hefyd â defnydd ymarferol, mae’n bosibl gwneud i’r cysylltiadau hynafol hyn deimlo’n ddiriaethol a pherthnasol.

Bedwyr Williams

Mae Bedwyr Williams yn wreiddiol o Lanelwy a bellach yn byw yng Nghaernarfon. Mae’n cael ei gydnabod yn eang fel un o artistiaid cyfoes mwyaf arwyddocaol Cymru ac fe gynrychiolodd Gymru yn Biennale Fenis yn 2013 gyda’i osodiad ‘The Starry Messenger’. Mae’n gweithio ar draws ystod o gyfryngau mewn orielau a lleoliadau celf gyhoeddus, gan ddefnyddio hiwmor a swrrealaeth yn aml i archwilio diwylliant o berspectif gwahanol. Ar gyfer y prosiect hwn, mae wedi gweithio’n agos gyda’r Contemporary Art Society, ymgynghoriaeth sy’n arbenigo mewn cefnogi a chyflwyno prosiectau celf cyhoeddus. Meddai Bedwyr: ‘Fel artist rwy’n hoffi troi at straeon a chwedlau am fy ysbrydoliaeth a’r hyn rwyf wir yn ei fwynhau yw gweithio gyda’r chwedlau hyn mewn ffordd chwareus a pherthnasol’

“Mae gen i ddiddordeb mewn gwrthrychau sy’n gwahodd cymunedau i ddod yn gyfranogwyr gweithredol er mwyn gwneud y gwaith celf yn gyflawn. Rydw i am i bobl gymryd rhan lawn yn y gwaith celf, gan wneud y pethau bychain er mwyn dod â’r gwaith celf yn fyw, ac anghofio’u hunain a’u gofidiau beunyddiol am ychydig oriau. Geiriau olaf Dewi Sant oedd “Gwnewch y pethau bychain. ” Mae’r ethos hwn wedi arwain datblygiad fy nghynnig sy’n seiliedig ar stori Dewi Sant a Aeddan Sant ac sydd wedi’i drwytho yn hanes a hud a lledrith y ddau leoliad cyysylltiedig yma”.

Ariannwyd gan: Cysylltiadau Hynafol

Dyddiadau 2021-2022