Categories
Cyfle Newyddion

Gwahodd dyfynbrisiau – Datblygu cynhyrchion twristiaeth sy’n gysylltiedig â Phererindod

cyfle

Gwahodd dyfynbrisiau - Datblygu cynhyrchion twristiaeth sy'n gysylltiedig â Phererindod

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwahodd dyfynbrisiau gan fusnesau, unigolion hunangyflogedig a mentrau cymdeithasol ar gyfer cynigion i ddatblygu a phrofi cynhyrchion newydd yn ymwneud â phererindod a fydd yn cyd-fynd â llwybr pererindod newydd sy’n cael ei greu rhwng Ferns yn Wexford, Iwerddon a Thyddewi yn sir Benfro, Cymru. Mae’r llwybr yn cael ei reoli a’i ddatblygu gan Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain a phartneriaid a bydd yn cael ei lansio’n gynnar yn 2023.

Disgwylir i ddyfynbrisiau fod tua €10,000-15,000 ac rydym yn anelu at weithio gyda thua 4-6 o fusnesau bach, unigolion hunangyflogedig neu fentrau cymdeithasol. Nod y cynllun yw cefnogi busnesau lleol i adfer o effaith economaidd COVID-19 a datblygu cynhyrchion twristiaeth newydd a fyddai’n cael eu targedu at bererinion cenedlaethol a rhyngwladol posibl.

Rhaid gwario’r arian sydd ar gael ar gostau refeniw (ee amser staff, costau teithio, deunyddiau, cynhyrchion ar raddfa fach, a nwyddau anniriaethol fel deunydd marchnata) ac nid costau cyfalaf (fel gwelliannau strwythurol i adeiladau neu greu strwythurau newydd). Nid yw offer technolegol ar raddfa fach, strwythurau dros dro a deunyddiau i wella lleoliad fel paent yn cael eu hystyried fel cyfalaf.

Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi a/neu eich busnes fod wedi’ch lleoli yng Ngorllewin Cymru NEU mae’n rhaid i chi allu dangos y bydd y cynnyrch y byddwch yn ei ddatblygu’n cael effaith gadarnhaol amlwg ar economi Sir Benfro. Ardaloedd Wdig, Abergwaun a Thyddewi yng Ngogledd Sir Benfro sydd agosaf at lwybr y bererindod, ac felly mae croeso arbennig i gynhyrchion a fyddai’n cael effaith ar yr ardaloedd hyn. Gall y cynhyrchion hyn fod yn benodol i Sir Benfro neu gallen nhw fod yn drawsffiniol eu natur, neu gallan nhw gynnwys cydweithredwyr o ardal Wexford

Lawrlwythwch y ffurflen Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Tendro yma

Lawrlwythwch y briff yma

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: Dydd Iau 14eg Ebrill 2022 5 pm

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnwys y ffurflen Gwybodaeth i’r Sawl sy’n Tendro a’r holl ddogfennau eraill y gofynnwyd amdanyn nhw ac e-bostiwch eich cais fel un ddogfen PDF at ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk

Cysylltwch â ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Hyfforddiant, marchnata a rhwydwaith waddol ar gyfer gwyliau yng Ngogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Categories
Newyddion

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro – pererindod dywys hanner diwrnod

NEWYDDION - PERERINDOD

Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro - Pererindod dywys hanner diwrnod o Wdig i Lanwnda.

Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain. Byddwch y cyntaf i gael golwg ar bererindod hanner diwrnod 6 milltir o hyd ar y bererindod drawsffiniol newydd rhwng Sir Benfro a Wexford.
Bydd ein tîm bach ond rhagorol a phrofiadol yn eich tywys o Wdig i Lanwnda, penrhyn Pencaer, Trwyn Carregwastad a thir hynafol Pebidiog ar ddechrau pererindod newydd yn Sir Benfro.
Byddwch yn cael eich arwain gan swyddog pererindod Sir Benfro David Pepper, Iain Tweedale o Journeying a Christine Smith o Guided Pilgrimage a fydd yn rhannu eu gwybodaeth a’u profiad o arwain pererindod gyfoes. Bydd yna amser i fyfyrio a dianc o’n bywydau prysur i fynd. ar daith allanol drwy’r tirweddau hardd hyn, ac ar daith fewnol i ailgysylltu â byd natur a ni’n hunain.
Bydd hon yn llwybr cylch hanner diwrnod yn cynnwys man glanio’r pererin yn Wdig, Eglwys Sant Gwyndaf a’r Ffynnon Sanctaidd yn Llanwnda. Byddwn yn archwilio’r berthynas rhwng tir a môr mewn pererindod, gan ymweld â ffynhonnau sanctaidd, aneddiadau Cristnogol hynafol Celtaidd, siambrau claddu neolithig ynghyd â chysylltiadau trawsiwerydd modern a’r goresgyniadau olaf.
Cyfarfod yn: Neuadd Eglwys San Pedr, 3 Heol Plasygamil, Wdig, Cymru, SA64 0EL
Tocynnau £22.15

Categories
Newyddion

Ysgolion Animeiddio – taith gyfnewid ym mis Mehefin

NEWYDDION

Ysgolion Animeiddio - taith gyfnewid ym mis Mehefin 2022

Mae Ysgolion Animeiddio yn brosiect cyfnewid sy’n cynnwys Ysgol Penrhyn Dewi yn Nhyddewi a dwy ysgol yn Ferns: Ysgol Gynradd Aeddan Sant ac Ysgol Naomh Maodhog.
Mae 35 o ddisgyblion yn cymryd rhan mewn creu ffilm fer wedi’i hanimeiddio a fydd yn adrodd y stori a rennir gan Ferns a Thyddewi, o chwedlau’r ddau Sant i hanesion am farchogion, brenhinoedd a merched pwerus. Arweinir y prosiect gan Winding Snake sy’n arbenigo mewn gweithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol ar brosiectau animeiddio.
Hyd yn hyn mae’r plant wedi bod yn gweithio ar ysgrifennu sgriptiau a datblygu’r stori. Ym mis Mehefin, bydd grŵp Ferns yn teithio i Dyddewi i gwrdd â’u cymheiriaid Cymreig, dod i adnabod ei gilydd a chymryd rhan mewn gweithdy animeiddio gyda’i gilydd.
Yn ogystal â gweithio ar y ffilm animeiddio gyda’i gilydd, bydd y grŵp yn ymweld â safleoedd treftadaeth pwysig yn yr ardal fel Capel Santes Non, Eglwys Gadeiriol Tyddewi a Phlas yr Esgob, dan arweiniad Janet Ingram, Swyddog Addysg a Phererindod Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Byddan nhw hefyd yn ymweld â Chastell Henllys a’r safle cloddio ym Mae Porth Mawr ac yn cymryd rhan mewn gweithdy archaeoleg.
Disgwylir i’r ffilm gael ei chwblhau yn hydref 2022.
Mae’r gwneuthurwr ffilmiau Terence White yn dod gyda’r grŵp o Ferns a bydd yn gwneud ffilm ddogfen fer am y prosiect.

Categories
Cyfle Newyddion

Cyhoeddi Rownd Nesaf o Hyfforddiant Rhad ac Am Ddim Llysgenhadon Twristiaeth a Threftadaeth!

NEWYDDION

Cyhoeddi Rownd Nesaf o Hyfforddiant Rhad ac Am Ddim Llysgenhadon Twristiaeth a Threftadaeth!

 

Cwblhaodd ein criw cyntaf o Lysgenhadon Cysylltiadau Hynafol ar gyfer Gogledd Sir Benfro a Swydd. Wexford eu hyfforddiant fis diwethaf, ac am griw gwych! Nawr, rydyn ni’n lansio mwy o hyfforddiant er mwyn cynyddu eu niferoedd. Oes gennych chi ddiddordeb?

“Fe wnes i fwynhau fy hun yn fawr wrth ddysgu llawer o wybodaeth a straeon newydd. Mae wedi bod yn fraint cymryd rhan.

B. Wheatley, Llysgennad Cysylltiadau Hynafol.

Mae croesawu ymwelwyr i’r ardal a chefnogi eu hanghenion fel bod yr economi leol yn gallu ffynnu yn bwysig iawn i’n cymunedau. Mae’r llysgenhadon wedi’u hyfforddi i groesawu a chyfarch ymwelwyr a phererinion, darparu cyfoeth o wybodaeth am hanes lleol a threftadaeth, helpu ymwelwyr i benderfynu ar leoedd gwych i ymweld â nhw, creu taith, datblygu ac arwain teithiau lleol, byr, rhannu gwybodaeth leol ymarferol, adrodd straeon a llawer mwy. 

Mae hyfforddiant yn cymryd dau ddiwrnod ac mae’n RHAD AC AM DDIM. Mae wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer pobl sydd ag amser a diddordeb mewn gwirfoddoli fel Llysgennad, y rhai hynny sydd eisoes yn croesawu ymwelwyr i’w heiddo neu fel rhan o’u gwaith a rhai sydd eisoes yn gwirfoddoli o fewn y byd ymwelwyr a diwylliant yn lleol.

Dyma’r diwrnodau hyfforddi sydd i ddod yng Ngogledd Sir Benfro: Dewiswch ddau o’r tri diwrnod yma:

10 Mehefin 10am – 4pm Oriel y Parc, Tyddewi

14 Mehefin 10am-4pm ardal Abergwaun (lleoliad i’w gadarnhau)

21 Mehefin 9.30am – 6pm, O gwmpas gogledd Sir Benfro.

Mae lleoedd hyfforddi yn gyfyngedig, felly mae’n rhain archebu lle. I archebu eich lle, cliciwch ar y botwm glas o dan y neges hon. 

Cynhelir y rownd nesaf o Hyfforddiant Llysgenhadon yn Swydd Wexford ym mis Medi. Cadwch olwg am fanylion.


Categories
Newyddion

YNYS – seinweddau a grëir gan yr Artist Preswyl Fern Thomas

NEWYDDION

YNYS - seinweddau gan yr Artist Preswyl Fern Thomas

‘…ac wrth i greiriau, cerrig, esgyrn a hanesion y ddau le gael eu golchi i’r môr, ffurfiwyd ynys newydd yn y canol. Lle a rennir er mwyn i ddiwylliant, hanes, breuddwydion, barddoniaeth a chaneuon yr oesoedd fyw ochr yn ochr â’i gilydd. Ac o’r lle hwn, ymddangosodd gorsaf radio a dechreuodd ddarlledu,…’

Gorsaf radio ffuglennol yw YNYS a fydd yn creu cyfres o seinweddau sy’n dogfennu’r prosiect Ancient Connections ac yn archwilio dau le Sir Benfro a Wexford trwy recordiadau maes, synau archifol, rhyddiaith, caneuon, cyfweliadau a siarad y wlad.

Mae Fern Thomas wedi rhyddhau dau o’r podlediadau seinwedd, a gallwch wrando arnyn nhw yma. Bydd yn rhyddhau un y mis tan ddiwedd y prosiect.

Categories
Celfyddydau Newyddion

Gwyl Cwtsh – tocynnau ar gael nawr!

NEWYDDION

Gŵyl Cwtsh - Tocynnau ar gael Nawr!

Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Gŵyl Cwtsh, Tyddewi, Sir Benfro, 28 – 30 Hydref .

Bydd dros 50 o berfformwyr yn gwneud perfformiadau rhad ac am ddim a rhai â thocynnau dros dridiau yr hydref hwn – gan gynnwys talent o Gymru ac Iwerddon: The Magic Numbers, Lisa O’Neill, Scott Matthews, Adwaith, Penelope Isles a Bwncath, sydd newydd gefnogi Tom Jones a Stereophonics yn Stadiwm Principality.

Ar agor i bawb, bydd yr ŵyl yn cynnal digwyddiadau bychain, ecsgliwif â thocynnau yn Neuadd y Ddinas a Thŷ’r Pererin yn ogystal â cherddoriaeth rad ac am ddim ar hyd y ‘llwybr cwtsh’.

Mae tocynnau penwythnos a thocynnau digwyddiadau unigol ar gael.

Ariennir yr ŵyl yn rhannol gan Cysylltiadau Hynafol.

Categories
Cyfle Newyddion

Yn galw Arbenigwyr Hyfforddi a Marchnata Gwyliau a Digwyddiadau!

cyfle

Yn galw Arbenigwyr hyfforddi a marchnata Gwyliau a Digwyddiadau

Mae Cyngor Swydd Wexford yn awyddus i benodi contractwr i gynnal a chyflwyno Rhaglen Hyfforddi Busnes, Marchnata a Chymorth Rhwydweithio i Wyliau a Digwyddiadau, ar gyfer gwyliau a digwyddiadau lleol bychain sy’n bodoli eisoes yn rhanbarthau prosiect Gogledd Wexford (Iwerddon) a Gogledd Sir Benfro (Cymru), fel rhan o brosiect Cysylltiadau Hynafol.

Mae’r prosiect yn bwriadu sefydlu rhaglen hyfforddi busnes, marchnata a chymorth rhwydweithio i wyliau a digwyddiadau, wedi’i ddarparu gan ymgynghorwyr a hyfforddwyr perthnasol, sy’n gallu darparu ystod o wasanaethau cystadleurwydd a datblygu capasiti, ar gyfer cymuned gwyliau a digwyddiadau presennol rhanbarthau’r prosiect.

Bydd y rhaglen yn cynnwys darparu hyfforddiant sgiliau ar gyfer trefnwyr gwyliau a digwyddiadau bychain; rhannu adnoddau a deunyddiau marchnata trawsffiniol, a chreu rhwydwaith cyfathrebu gwaddol, ar gyfer cydweithredu trawsffiniol yn y dyfodol rhwng y grwpiau sy’n cymryd rhan yn Wexford a Sir Benfro. Bydd y gweithgareddau hyn yn chwarae rhan hanfodol yn y cyfnod adfer ôl-COVID ar gyfer digwyddiadau a gwyliau lleol yn Wexford a Sir Benfro, a amharwyd arnynt dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Gellir gweld y brîff tendro ar eTenders.ie ar 206295 – 5/COMM/2022 – RFT for a “Festival and Event Business Training, Marketing and Network Support Programme”, in Wexford and Pembrokeshire, as part of the Ancient Connections project 2021 – 2023

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau: 28 Chwefror 2022 16:00 amser Iwerddon

Cysylltwch ag eoghan.greene@wexfordcoco.ie am ragor o wybodaeth.

Allbynnau’r Prosiect:

Rhwydwaith hyfforddi, marchnata a gwaddol ar gyfer gwyliau Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro

Categories
Cymuned

Gorymdaith Aberjazz

Prosiect Cymunedol

Gorymdaith Aberjazz

Hyrwyddwr cerddoriaeth fyw leol yw Aberjazz sydd wedi’i leoli yn nhrefi cyfagos Abergwaun ac Wdig, ac sy’n trefnu digwyddiadau cerddoriaeth yn lleol, yn Abergwaun yn bennaf. Prif ddigwyddiad calendr Aberjazz yw gŵyl Jazz a Blŵs Abergwaun, a gynhelir am bump diwrnod dros benwythnos gŵyl y banc fis Awst. Mae hyn yn cynnwys tua 35 o ddigwyddiadau mewn gwahanol leoliadau, gorymdaith jazz a Ffrinj Aberjazz a gynhelir mewn amryw o dafarndai yn y dref.

Bydd gorymdaith Aberjazz sydd wedi’i threfnu ar gyfer Gŵyl Banc Awst 2021 yn atyniad mawr, gyda thrigolion lleol yn cymryd rhan, gwisg ffansi thematig a gweithdai drwy gydol Awst. Ar ddiwrnod yr orymdaith, bydd y dref yn llawn artistiaid stryd a bydd llwyfan cludadwy yn denu bysgwyr.

Bydd yr orymdaith yn dathlu hanes lleol fel yr hediad cyntaf ar draws Môr Iwerddon, y goresgyniad olaf, môr-ladron lleol a’r Happidrome, sinema gyntaf ac unig sinema Wdig. Bydd yna fwrlwm yn Neuadd y Farchnad gyda stondinau crefft, bwyd stryd, bysgwyr, bwytawyr tân, jyglwyr a wagen jin.

Dyddiad: Gŵyl Banc Awst 2021

Project Outputs: Festival Parade and Workshops

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.aberjazz.com