Categories
Celfyddydau Pererindod

Camino Creadigol

Prosiect Celf

Camino Creadigol

Mae Cysylltiadau Hynafol yn cynnal pererindod arbrofol a chreadigol o Ferns i Dyddewi ym mis Mai 2022 – y Camino Creadigol. Bydd pedwar artist, pedwar aelod o’r gymuned, awdur taith a gwneuthurwr ffilmiau yn gwneud y daith wyth diwrnod ar droed o Ferns i Dyddewi gan ddechrau ar 1 Mai a gorffen ar 8 Mai. Bydd ffilm ddogfen yn adrodd hanes eu taith ac yn annog eraill i ddilyn yn ôl eu troed.

Yr artistiaid yw: Bonnie Boux, Kate Powell, Suzi MacGregor ac Ailsa Richardson

Mae’r prosiect yn partneru â Journeying, cwmni tywyswyr cerdded a phererindod Celtaidd yn Sir Benfro sy’n gweithio’n agos gyda’r Ymddiriedolaeth Pererindod Prydeinig ar ddatblygu’r llwybr pererinion newydd o Ferns i Dyddewi, sef prif waddol y Prosiect Cysylltiadau Hynafol a gaiff ei lansio’n swyddogol yn 2023.

Mae 2023 yn nodi 900fed pen-blwydd rhoi braint i Dyddewi gan y Pab Callixtus II, a ddatganodd fod dwy bererindod i Gadeirlan Tyddewi gyfystyr ag un daith i Rufain. Mae’n teimlo felly fel blwyddyn addas i lansio’r llwybr newydd!

Bydd y llwybr yn annog cysylltiadau cryfach rhwng y ddau ranbarth Celtaidd hyn, yn ogystal â denu ymwelwyr tramor mewn ffurf gynaliadwy o dwristiaeth drawsffiniol.

Mae Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain (BPT) wedi creu rhestr bostio ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’r llwybr newydd hwn. Cliciwch ar y botwm isod i ymuno.

Y Daith

Bydd y bererindod yn cychwyn gyda dathliadau cymunedol a’r perfformiad cyntaf erioed o ddarn cerddoriaeth Geltaidd draddodiadol (sydd wedi’i gyfansoddi’n arbennig ar gyfer y digwyddiad). Dechrau Nadoligaidd teilwng i grŵp o bererinion ar eu taith. Yna bydd y pererinion yn gwneud eu ffordd i Rosslare trwy Oulart, Olygate ac Ynys Ein Harglwyddes lle byddan nhw’n mynd ar fferi i Abergwaun. Yn olaf, byddan nhw’n cerdded llwybr arfordir Sir Benfro a rhai llwybrau mewndirol. Byddan nhw’n cyrraedd pen eu taith, tref fechan Tyddewi, ddydd Sul 8 Mai lle byddan nhw’n cael croeso bendigedig. Bydd pyped anferth o Dewi Sant yn ymuno â’r pererinion ac yn arwain y teithwyr i dir Eglwys Gadeiriol Tyddewi gyda gorymdaith gôr arbennig. Golygfa wirioneddol ryfeddol! Arweinir y digwyddiad gan Small World Theatre. Bydd yr artistiaid yn cyflwyno perfformiad byrfyfyr i rannu hanes eu taith a’u profiadau ar hyd y daith.

Cyfryngau a Ffilm Ddogfen

Trwy gydol y daith, bydd profiadau’r pererinion yn ogystal â’r golygfeydd hyfryd, safleoedd treftadaeth a bywyd gwyllt yn cael eu dogfennu gan Llif: Flow, cwmni cyfryngau digidol o Ynys Mon. Bydd y ffotograffau a’r clipiau fideo yn cael eu defnyddio i hyrwyddo’r prosiect a chysyniad y llwybr pererinion newydd ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac mae ffilm ddogfen fer wedi’i chomisiynu er fel dull o hyrwyddo ac fel gwaddol.

Dilynwch y stori!

Dilynwch daith y pererinion ar ein tudalen Instagram a fydd yn cael ei diweddaru’n ddyddiol

Dyddiad: Mai 2022

Ariennir gan: Cysylltiadau Hynafol

Mewn Partneriaeth â: Journeying

Allbynnau’r Prosiect:
Perfformiadau gan artistiaid
Ffilm ddogfen
Cynnwys byr ar gyfer cyfryngau cymdeithasol a ffotograffau

Dysgwch fwy yn: www.journeying.co.uk

Categories
Celfyddydau

John Sunderland

Comisiwn Celf

John Sunderland

“Dros y tair degawd diwethaf, rwyf wedi dilyn gyrfaoedd ochr yn ochr ac wedi’u cydblethu ym mydoedd celf weledol ac archeoleg. Trwy hyn, rwyf wedi datblygu ymarfer trawsddisgyblaethol sydd wedi’i lywio gan ymchwil ym meysydd daearyddiaeth, archeoleg gyfoes a chelf. Rwy’n un o sefydlwyr The Praxis Collective, sy’n grŵp rhyngwladol o artistiaid ac ymarferwyr trawsddisgyblaethol sy’n chwilio am ffyrdd newydd o fynd i’r afael â materion cyfoes trwy theori gadarn ei sail a chydweithio rhwng celf a gwyddoniaeth.Ar hyn o bryd, mae fy ngwaith yn ymwneud â mapio dwfn ac amser dwfn yr Anthroposen er mwyn tyrchu i’r gorffennol, a hynny yn y presennol a gyda golwg i’r dyfodol.” John Sunderland

Cwestiynau ynghylch y Da a’r Drwg

'The Shooting Hut' (Site 1, Visit 9) o brosiect 'Touching Darkness' (2019)

“Yn fy nhyb i, cynnyrch yr Oes Oleuedig, gyda’i holl gymhlethdodau o ran gwladychiaeth a meddiannu diwylliannol, yw archeoleg, sef y ddisgyblaeth o astudio’r gorffennol materol. Mae wedi datblygu yn ymchwiliad ar sail tystiolaeth fanwl i fateroldeb mewn amryfal ffurfiau (ecolegol a diwylliannol) ac yn amrywio o’r microsgopig i’r dirwedd fyd-eang sydd mor newidiol.

Yng nghyd-destun y prosiect hwn, rwy’n fy nghael fy hun yn ystyried fod yr athroniaethau a’r methodolegau fel petaent yn groes i’r hyn a fyddai wedi bod yn athroniaethau neu’n ddiwinyddiaeth gyffredinol y cyfnod y mae archeolegwyr ac ymchwilwyr Cysylltiadau Hynafol yn ymchwilio iddynt. Mae’r gwahaniaeth hwn yn ddifyr pan fyddwn yn ystyried symudiad, yn ogystal â’r hyn sy’n gysegredig, o ran y modd y gallai rhywun yn y cyfnod canoloesol fod wedi ymateb i rywbeth hen neu anarferol o fewn y dirwedd. Does dim modd i ni wybod beth oedd ar feddyliau ein cyndeidiau mewn gwirionedd, ond yn hytrach na dehongli deunyddiau a lleoedd o ran dosbarthiadau ac arwyddocâd tystiolaeth, mae’n bosib iawn y byddai naratifau wedi troi i gyfeiriad y goruwchnaturiol neu’r cysegredig; at gwestiynau ynghylch y da a’r drwg, arwyddion neu argoelion. Gallai eitemau neu ddeunyddiau fod wedi ennyn ofn neu barch oedd yn ymylu ar yr ecstatig.

Ar Drywydd yr Annaearol

“Gan ystyried hyn oll, byddaf yn mynd ar bererindod gyfoes rhwng cloddfeydd archeolegol Tyddewi a Ferns. Er mwyn dynwared y profiad canoloesol o deithio ar y tir, byddaf yn beicio ac yn cerdded, gan fod beicio yn golygu teithio ar gyflymder tebyg i geffyl neu geffyl a chert. Diben y daith yw ymdrwytho yn y dirwedd wrth chwilio am yr annaearol, y goruwchnaturiol a’r cysegredig. Bydd yn cychwyn ac yn gorffen wrth i mi gloddio’n ffisegol ar y ddau safle (fel archeolegydd). 

Gan ddefnyddio meddylfryd canoloesol dychmygol fel byd mewnol, byddaf wedyn yn taflunio hyn ar y dirwedd allanol trwy ffotograffau, mapio, darlunio ac ysgrifennu. Byddaf hefyd yn casglu eitemau diddorol o’r cloddfeydd ac yn ystod y daith. Bydd rhai o’r rhain yn cael eu haddasu a’u gosod mewn creirfa o waith llaw. Bydd darn canolog yr ymarfer hwn yn ffotograffig. Er mwyn dwyn awyrgylchoedd y meddylfryd canoloesol i gof, byddaf yn defnyddio camera twll pin mawr gyda negatifau du a gwyn 5”x4”.

Y bwriad yw creu naratif gweledol ac ysgrifenedig ar gyfer y daith hon; nid ymgymryd â’r daith fel perfformiad, ond defnyddio egwyddorion mapio dwfn i archwilio llwybr, yn hytrach na lle.” – John Sunderland

Dyddiad: Medi 2020 – Rhagfyr 2022

Allbwn y Prosiect: Ffotograffau a chreirfa o waith llaw

Dysgwch fwy: www.johnsunderland.com