Ynglŷn â

Mae Cyngor Sir Penfro, ynghyd â phartneriaid Cyngor Sir Wexford, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Visit Wexford yn cydweithio ar Gysylltiadau Hynafol, prosiect celfyddydau, treftadaeth a thwristiaeth gynaliadwy trawsffiniol cyffrous a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy raglen gydweithredu Iwerddon Cymru.

Mae Cysylltiadau Hynafol yn adfywio ac yn dathlu’r cysylltiadau hynafol rhwng cymunedau yng Ngogledd Sir Benfro a Wexford, o Oes y Cerrig hyd at y pererindodau Canoloesol, a hanes mwy diweddar fel yr awyren gyntaf â chriw arni i hedfan ar draws Môr Iwerddon yn 1912. Mae llawer o’r straeon yn amlygu cysylltiadau cryf rhwng y ddwy wlad Geltaidd hon, er enghraifft y cyfeillgarwch hir rhwng Dewi Sant, nawddsant Cymru, a dreuliodd lawer o’i fywyd yn Nhyddewi, a’i ddisgybl a protégé Aeddan Sant sydd â chysylltiad agos â Ferns yn Wexford.

Nod y prosiect yw ysgogi’r ddwy gymuned i ailddarganfod eu treftadaeth gyffredin; bod yn fentoriaid i’w gilydd; rhannu gwybodaeth, profiad a sgiliau ac adeiladu cyfeillgarwch newydd er mwyn creu ymdeimlad cryfach o hunaniaeth a lle a fydd yn parhau i ffynnu yn y blynyddoedd i ddod. Dros y tair blynedd nesaf, bydd llawer o weithgarwch creadigol yn y ddau ranbarth gan gynnwys: comisiynu gweithiau celf newydd, adfywio sgiliau traddodiadol, hyrwyddo pererindod yn y byd modern, cloddio archeolegol, casglu ac adrodd straeon, cerddoriaeth fyw a phrosiectau ysgolion, yn ogystal â mentora a chefnogi busnesau a phrosiectau cymunedol.

Cwch Cysylltiadau Hynafol

Mae cwch Cysylltiadau Hynafol, sy’n gwch o wiail wedi’i wneud â llaw, yn cludo dymuniadau, breuddwydion a gweddïau ar gyfer y prosiect a ysgrifennwyd gan gymunedau a phlant ysgol yn Sir Benfro a Wexford. Mae cyfraniad a chyfranogiad y gymuned wrth wraidd y prosiect hwn, ac os hoffech gymryd rhan mae llawer o gyfleoedd, gan gynnwys ymuno â’n timau o Helwyr Hanes neu Lysgenhadon Twristiaeth, gwirfoddoli mewn cloddfeydd archeolegol neu fynychu ein digwyddiadau cymunedol a’n gwyliau cerddorol.

Wicker Boat

Pererinion Newydd Llwybr

Mae Cysylltiadau Hynafol yn chwilio am ffyrdd creadigol ac arloesol o ddenu ymwelwyr i Ogledd Sir Benfro a Wexford y tu hwnt i wyliau’r ysgol a’r haf. I’r perwyl hwn, mae’r prosiect yn archwilio dichonoldeb hyrwyddo llwybr pererindod newydd rhwng Ferns a Thyddewi sy’n mynd â’r pererinion ar daith drawsnewidiol drwy gefn gwlad hardd Wexford ar draws Môr Iwerddon ac ar hyd llwybr rhyfeddol arfordir Sir Benfro, gan oedi i ymweld ag eglwysi hynafol, safleoedd treftadaeth a ffynhonnau sanctaidd yn ystod y daith.

Mae’r Camino Creadigol ym mis Awst 2021 yn daith arloesol, a fydd yn paratoi’r ffordd ar gyfer llwybr pererindod modern mwy parhaol yn cysylltu Wexford a Sir Benfro, gan roi hwb i’r economi yn y ddau ranbarth.